Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Miljö- och klimatvänligt jordbruk vid hantering av stallgödsel och växtnäring

En resurseffektiv gödsling med stallgödsel och organiska restprodukter skapar värdefull växtnäring och ett miljövänligt jordbruk. Vi utvecklar teknik och strategier för att hantera stallgödsel och organiska gödselmedel och minska jordbrukets miljö- och klimatpåverkan. Vi bedriver forskning och uppdrag i hela kedjan: djurstall, lager, spridning

Mätning av växthusgaser från lagrad flytgödsel

Hushålla med växtnäring

Stallgödsel och organiska restprodukter är en resurs i växtodlingen som kan minska jordbrukets beroende av fossil energi och ändliga råvaror. RISE bedriver tillämpad forskning och utveckling av teknik och metoder för att öka värdet av växtnäringen i stallgödsel och andra organiska restprodukter. Test och utvärdering sker ofta i praktiskt jordbruk.

Jordbruksproduktionens miljö- och klimatpåverkan

RISE har metodik för mätning av emissioner (ammoniak, metan och lustgas) som löpande anpassas för att utvärdera ny teknik i syfte att uppnå ett miljövänligt jordbruk som är konkurrenskraftigt. RISE arbetar bland annat i pilotskala med att utvärdera olika åtgärder för att minska övergödande och klimatpåverkande emissioner från gödsellager. I växtodlingen utvärderar RISE olika tekniker och strategier för att minska emissionerna vid spridning av stallgödsel. Här ingår teknik för att sprida flytgödsel i växande gröda, exempelvis vall och spannmål.

Samverkan med bransch och akademi

RISE arbetar i nära samarbete med näringen och jordbrukare utifrån deras behov. I vår verkstad kan vi bygga prototyper för att sedan utvärdera dessa i praktiken på gårdar. I flertalet projekt samarbetar vi med andra forskargrupper och kompetenser för att hitta helhetslösningar så att svenska och internationella miljömål kan uppnås.

Exempel på områden vi arbetar inom:

  • Ammoniak- och växthusgasemissioner från stallgödsel
  • Recirkulering av kväve och fosfor från slam och restprodukter
  • Processtekniker av organiskt material
  • Internationella standarder för växtnäringshantering
  • Tekniker för gödsellagring
  • Tekniker för spridning av stallgödsel
  • Biokol kopplat till stallgödselhantering
  • Utegångsdjurens inverkan på omgivande miljö i form av emissioner och växtnäringsläckage 
  • Nya tillsatsmedel till gödsel
  • Utvärdering av nya gödselprodukter

 

Eva Salomon

Kontaktperson

Eva Salomon

+46 10 516 69 61

Läs mer om Eva

Kontakta Eva
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Område

Livsmedel

De flesta tycker nog att det viktigaste är att mat smakar gott. Men för klimatets skull behöver vi också nyttja råvaror och restprodukter bättre, öka konsumtion av klimatsmarta vegetabiliska proteiner som alternativ till kött, och…
Område

Jordbruk

Jordbruket och trädgårdsnäringen är grundbultar i produktionen av nya hållbara och hälsosamma livsmedel, djurfoder, energiråvaror och material. Svensk jordbruksproduktion är en bland världens mest hållbara, men utvecklin…
Berättelse

Precisionsodling för hållbar livsmedels­produktion

I takt med att befolkningen i världen växer ökar också behovet av livsmedel. Med hjälp av modern teknik kan livsmedelsproduktionen effektiviseras utan att dess miljöpåverkan stiger. RISE arbetar med precisionsodling för hållbar in…
Projekt

Cirkulär NP - Bättre näringskretslopp för djurgödsel

Cirka 50 procent av det av människan orsakade utsläppet av kväve och fosfor till Östersjön kommer från svenskt jordbruk. Tillsammans med BalticWaters2030 och Sveriges lantbruksuniversitet hoppas RISE kunna ta fram bättre biogödsel…
Projekt

Gemensamma riktlinjer för bedömning av växtnäringsinnehåll i stallgödsel

Totalt 9 länder samarbetar mot ett effektivare utnyttjande av stallgödsel för att minska näringsbelastningen på Östersjöregionen. Projektet drivs inom ramen för EU-programmet "Baltic Sea Region". RISE leder ett av arbets…
Projekt

Baltic Slurry Acidification

Stallgödsel är den största källan till ammoniak-kväveutsläpp i Östersjöregionen, vilket genom atmosfärisk deponering resulterar i att en betydande mängd kväve som hamnar i Östersjön. Surgörning är en välkänd teknik som används för…