Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Hållbar animalieproduktion med god djurvälfärd och -hälsa

En lönsam animalieproduktion är avgörande för ett livskraftigt jordbruk i Sverige. Genom innovation, forskning och utveckling arbetar RISE för att förbättra djurvälfärd och djurhälsa inom svensk mjölk-, ägg- och köttproduktion, samtidigt som produktionens hållbarhet bibehålls eller ökas.

Hållbar animalieproduktion

En konkurrenskraftig animalieproduktion är en förutsättning för att uppfylla miljömål som biologisk mångfald och ett varierat odlingslandskap. Sverige har goda förutsättningar att producera animaliska livsmedel hållbart, och djurhållningen har generellt en hög djurvälfärd och -hälsa. Jordbruksnäringen behöver dock kontinuerligt arbeta med utveckling av ny kunskap, förbättring av produktionssystem och tillämpning av ny teknik för att höja produktiviteten och lönsamheten och därmed vara långsiktigt konkurrenskraftiga.

Tillämpad forskning och utveckling i samarbete med jordbruksnäringen

Vi utvecklar och utvärderar teknik och metoder för en funktionell, lönsam och hållbar djurhållning. Vi arbetar med systemlösningar för effektiv och optimerad produktion och för en förbättrad kvalitet på mjölk och kött. Vi strävar efter lösningar som ger en bra miljö för såväl djur som människor samtidigt som de ska vara uthålliga ur miljösynpunkt och ge minimal negativ påverkan på omgivande mark, luft och vatten.

Vi arbetar med lantbrukets traditionella husdjur, nötkreatur, grisar, får och fjäderfä, men även med hästar som i dag främst används för sport och rekreation.

Vi utgår från branschens behov och projekten täcker in forskning, innovation och uppdrag. Vårt utvecklingsarbete sker i nära samarbete med jordbruksnäringen, rådgivning och lantbrukare, och de system och tekniker vi utarbetat utvärderas i praktiken ute på gårdar. I vår verkstad kan vi bygga prototyper för att sedan utvärdera dessa i en autentisk miljö. I flertalet projekt samarbetar vi med andra forskargrupper och kompetenser för att få helhetslösningar.

Exempel på områden vi arbetar inom:

  • Köttkvalitet
  • Djurskydd vid slakt, t.ex. alternativa bedövningsmetoder
  • Hållbara system för utegångsdjur
  • Digitalisering, sensorer och övervakning av djurvälfärd och -hälsa
  • Djurhantering och säkra, djurvänliga drivningssystem
  • Arbetsmiljö och säkerhet
  • Inomgårdsmekanisering, inhysningssystem och byggnation
Ultraljudsskanning av nötkreatur
Mätning av köttkvalitet med ultraljud
Nötkreatur i hanteringssystem
Foto: Linnea Bark
Test av lättviktsgrindar
Stallbyggnad
Foto: Cecilia Hagberg
Slaktsvinsstall under uppbyggnad
Cecilia Lindahl

Kontaktperson

Cecilia Lindahl

Senior Forskare

Läs mer om Cecilia

Kontakta Cecilia
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Projekt

Utökad grisproduktion på Gotland - ett samarbetsprojekt

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan flera olika aktörer för att främja en lönsam, hållbar och konkurrenskraftig grisproduktion på Gotland. Syftet är att utarbeta en vägledning som främjar den regionala grisproduktionen genom …
Projekt

Virtuella stängsel för enklare och mer flexibel betesdrift

Intresset för virtuella stängsel ökar inom svensk animalieproduktion som en flexibel innovativ lösning för betesdriften. Tekniken är dock inte godkänd i Sverige.
Projekt

Utfodringsanläggning - individuell foderstyrning digivande suggor i grupp

Målet med projektet är att utveckla en mobil utfodringsanläggning som kan användas både inomhus och på bete där foder kan regleras för varje sugga individuellt.
Projekt

Handbok om småskalig slakt och förädling

Syftet med projektet är att ge ut en ny utgåva av "Handbok om småskalig slakt och förädling". Handboken ska fungera som hjälpmedel för verksamhetsutövare, rådgivare och andra personer som planerar ny-, till- eller ombygg…
Projekt

Kylning av golv i grisstallar

Grisar är känsliga för värme och kan drabbas av värmestress om omgivningstemperaturerna blir för höga. Syftet med detta projekt är att undersöka effekterna av att kyla liggytan i slaktgrisboxar under den varma årstiden.
Projekt

Lättviktsgrindar av höghållfast stål för säkrare djurhantering

Vid hantering och drivning av nötkreatur används olika typer av grindar och grindsystem. Grindarna är ofta tunga och otympliga vilket utgör en arbetsmiljörisk. En annan risk är om grindar och grindsystemet försvårar djurhanteringe…
Projekt

Mekanisering av häststall för bättre arbetsmiljö och hästvälfärd

I projektet utvecklas och byggs en eldriven redskapsbärare utformad för att underlätta arbetsmoment i häststall som utgödsling, utfodring och ströhantering, vilken ska utvärderas praktiskt i stallmiljö. Projektet ska även belysa o…
Projekt

Uppdatering av branschriktlinjer för småskalig slakt och styckning

Syftet med detta projekt är att uppdatera branschriktlinjer för små slakteri- och styckningsföretag, för att underlätta för den enskilda företagaren att tolka och uppfylla kraven i gällande livsmedelslagstiftning för slakt och sty…