Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Vad gör vi i skolpartnerskapt?

RISE partnerskap för skolans förnyelse i en digital tid bedriver verksamhet med i huvudsak tre olika inriktningar. Forsknings- och innovationsprojekt, strategiska utvecklingsinsatser samt omvärldsbevakning och kunskapsdelning.

Samtliga insatser stöttar och utvecklar på olika sätt dynamisk samverkan mellan partners, men också samverkan mellan andra relevanta parter utifrån ett Trippel Helix perspektiv. På så vis breddas och synliggörs arenan för skolutveckling i allmänhet, och för utvecklingen på området digitalisering och lärande i synnerhet.

Forsknings- och innovationsprojekt

Inom ramen för partnerskapet initierar och driver RISE samverkansprojekt för tillämpad forskning inom området digitalisering, livslångt lärande och innovation. Detta sker dels i större projekt där utbildningsorganisationer, kommuner, näringsliv och universitet samverkar i projekt delfinansierade av offentliga aktörer. Dels i mindre projekt med en eller ett fåtal partners i samverkan. RISE bistår också sina partners med kompetens, expertis och samordning i framtagande av underlag och genomförande av forskningsansökningar. Läs mer om forskningsprojekt här. 

Strategiska utvecklingsinsatser

Strategiska utvecklingsinsatser riktar sig vanligen mer direkt till någon eller några partners, enskilda eller i samverkan, och genomförs på partners initiativ utifrån identifierade behov. Dessa insatser kan exempelvis handla om stöd och strategisk rådgivning kring lokala processer och tjänster relaterade till digitalisering och lärande. Det kan också handla om genomförande av kartläggningar och riktade kompetensutvecklingsinsatser på områden som ledarskap, innovation och digital transformation.

Partnerskapets deltagare erbjuds och genomför också gemensamma seminarier, föreläsningar och Master Classes på teman och ämnesområden centrala för alla partners fortsatta utveckling. Dessa insatser knyter vanligen an till en eller flera av de fem missionerna och planeras i samverkan för bästa möjliga tillgänglighet och relevans.

Omvärldsbevakning och kunskapsdelning

Tillgång till aktuell, relevant omvärldsbevakning, vanligen i form av artiklar på området digitalisering och lärande, är en viktig del av verksamheten. Partnerskapets representanter delar också ofta med sig av resultat, kunskaper och erfarenheter externt och medverkar ofta i artiklar, konferenser och aktiviteter, på lokal, regional och nationell nivå.

Som plattform för omvärldsbevakning och kunskapsdelning används främst webbsidan och nyhetsbrevet Spaningen, men också olika webbsidor för projekt och sidor på Facebook, Twitter och LinkedIn. Partnerskapet har också regelbundna arbets- och temamöten digitalt och träffas minst två gånger per år på så kallade partnerskapsträffar.

Learning Forum

Varje år arrangerar RISE Livslångt Lärande också den återkommande konferensen Learning Forum. Learning Forum antar olika format men designas alltid för hög deltagaraktivitet med möjligheter till intressanta möten. Alla partners disponerar ett garanterat antal platser på Learning Forum men eventet är också öppet för externa deltagare från andra skolhuvudmän, akademi och näringsliv. Partnerskapet genomför också studieresor och interna utbyten. Dessa görs, liksom Learning Forum, i möjligaste mån i olika former av tvärfunktionella samarbeten där praktiker, forskare, leverantörer och beslutsfattare samlas och lär av varandra.