Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Fraktfartyg i hamn

Så kan vi hantera störningar i försörjningskedjor

Digitalisering och samarbete är medel för att uppnå ett mål och inte ett mål i sig självt. Kombinationen kan effektivt ta itu med smärtpunkter i vår moderna värld. 

Vi ser en stark koppling mellan de två komponenterna och en enorm potential i samarbete och digitalisering för ekonomiskt och samhälleligt värde (CDES). CDES-baserade system är symbiotiska och självförstärkande: digitalisering kräver och stärker samarbete, medan samhälleligt (intellektuellt, socialt, miljömässigt etc.) kapital är en förutsättning för att generera ekonomiskt kapital (rikedom, avkastning på investeringar (ROI), vinst etc.). Hypotesen ger en stark motivering för samarbete och digitalisering i hela försörjningskedjan.

Den här övertygelsen låg till grund för skapandet av VWT-gemenskapen (Virtual Watch Tower), en grupp aktörer i det globala ekosystemet kring försörjningskedjor som gick samman i ett initiativ lett gemensamt av RISE och A*STAR, i syfte att ta fram en prototyp och testa ett nätverksbaserat system av system för att bättre hantera risker och störningar i försörjningskedjan. Det första steget i projektet har varit att välja ut användningsområden för den avlastningsdrivna, hamncentrerade VWT-nätverkslösningen.

Fraktägarnas problemområden

Den övergripande problemställning som godsägarna har nämnt i många samtal och arbetsmöten är bristen på synlighet, särskilt när störningar uppstår.

Om störningar hanteras på rätt sätt kan lastägare och andra aktörer för det första dra nytta av betydande kostnadsbesparingar och för det andra öka kundtillfredsställelsen och behålla kunderna, vilket tillsammans driver tillväxten på både topp- och bottennivå. Fördelarna är bland annat att man undviker dyra nödtransporter med flyg, frigör kapital och får mer exakta utsläppsdata för att uppnå regelefterlevnad och differentiering. Samhället vinner också på minskade utsläpp, vilket leder till bättre hälsa för medborgarna. Kärnan i lösningen är synlighet och situationsmedvetenhet med hjälp av digitala medel, vilket är en förutsättning för att hantera störningar och avbrott som ofta inträffar i de globala försörjningskedjorna.

Illustration: Sandra Haraldson

Grundorsaken till utmaningarna

Den främsta orsaken är bristen på anpassning och samarbete i försörjningskedjans nätverk. Ett faktum som branschen har diskuterat under lång tid.

Varje aktör optimerar den egna verksamheten. Men det är svårt att göra annorlunda när man saknar smart synlighet. För att få in intelligens genom synlighet i försörjningskedjenätverken krävs vilja och engagemang. Belöningen är hög. Situationsmedvetenhet kan översättas till bättre beslutsfattande genom förbättrat meningsskapande och rekommendationer. Samarbete kan leda till bättre förståelse, men också till att man kan genomföra i förväg fastställda och genomförbara återställningsalternativ, som organiseras på lämpliga platser, t.ex. i hamnarna längs en korridor för gods och fartyg.

Att ge ett samhälle möjlighet att agera genom samarbete och digitalisering är precis vad som motiverade skapandet av VWT-gemenskapen i samband med lanseringen av VWT-projektet.

En öppen system-av-system-lösning

VWT är en hybridlösning mellan människa och maskin. Gemenskapen är uppbyggd kring en intelligent digital middleware som kopplar samman VWT:er från olika medlemsorganisationer. Systemet av system kommer att stärka gemenskapen och öka alla medlemmars förmåga att bättre hantera risker och störningar i de globala försörjningskedjorna. VWT erbjuder förbättrad synlighet och intelligens som genereras genom auktoriserad tillgång till den kombinerade datasjön och analytiska kraften hos medlemmarna i VWT-gemenskapen. Förbättrade datasjöar och analyser i kombination med konsoliderad datakraft gör det möjligt att förbättra noggrannheten i bedömningar och rekommendationer som grund för förbättrade diskussioner och samarbete i virtuella situationsrum som initieras av VWT:s middleware.

VWT-initiativen stöds av en rad industripartner och rådgivare. Detta inkluderar lastägare/transportköpare som Alleima Tube, BDP International, Einride, Ericsson, Scania och Stora Enso; leverantörer av logistikvärdekedjetjänster som PSA International, MSC, Green Cargo, Wallenius SOL och Yilport; teknikföretag och utrustningstillverkare som Cargotech med Kalmar och Bromma, HERE Technologies, Marine Benchmark; och kunskapspartner som Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, Stockholm Environmental Institute (SEI) och Umeå universitet. Kvarken Ports, Gävle hamn, Helsingborgs hamn och Svenska Hamnarbetarförbundet är också en del av det framväxande VWT-ekosystemet. Gemenskapen representerar de viktigaste delarna av ekosystemet med mycket utrymme att växa; nya medlemmar kommer att tas in på vägen.

Minska riskerna

Systeminitiativ kan misslyckas, vilket framgår av att Tradelens nyligen lades ned på grund av bristande kommersiell lönsamhet. Många anser att sådana system måste vara opartiska och drivas av en anda av samarbete och delning av fördelar.

VWT-projektet som det har startat är tänkt som ett decentraliserat och neutralt lett initiativ i början av sin resa mot ökat samarbete och digitalisering för ekonomiskt och samhälleligt värde.

Inte nytt men annorlunda

Samarbete och digitalisering är nyckelkomponenter för att hantera vår flyktiga, osäkra, komplexa och tvetydiga tid. Men idén går längre än så. CDES-konceptet hjälper oss att ta itu med våra ekonomiska bekymmer men också att ta itu med globala utmaningar som klimatförändringar och förorening av haven.

Tillsammans är vi starkare än ensamma, vilket är särskilt sant i ett fragmenterat självorganiserande system som det globala nätverket av leveranskedjor, där resultatet av helheten beror på hur den svagaste länken i kedjenätverket presterar. Slutligen kan CDES- och VWT-strategierna inte bara förbättra kapitalbildningen inom försörjningskedjesektorn utan inom alla branscher och delar av det mänskliga samhället.

En längre version av artikeln publicerad i Maritime Executive: https://www.maritime-executive.com/editorials/managing-pain-points-in-e…

 

Författare

Mikael Lind | Research Institutes of Sweden (RISE) & Chalmers University of Technology | Mikael.Lind@ri.se
Wolfgang Lehmacher | Anchor Group & Topan AG | w.lehmacher@gmail.com
Xiuju Fu | Agency for Science Technology and Research (A*STAR) | fuxj@ihpc.a-star.edu.sg
Kenneth Lind | Research Institutes of Sweden (RISE) | kenneth.lind@ri.se
Xiao Feng Yin | Agency for Science Technology and Research (A*STAR) | 
Mattias Bolinder  | Ericsson | mattias.bolinder@ericsson.com
Berit Hagerstrand-Avall | Stora Enso | berit.hagerstrand-avall@storaenso.com
Shad Hallam | Green Cargo | shad.hallam@greencargo.com
Axel Stenhammar | Wallenius-SOL | axel.stenhammar@wallenius-sol.com
Jimmy Suroto | PSA International Pte Ltd | sjimmy@globalpsa.com

Mikael Lind

Forskare

Läs mer om Mikael

Kontakta Mikael
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.