Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
EU
Foto: Alexandre Lallemand

Hur bra är Sverige AB som influencer?

Under sommaren hade jag en diskussion med en kollega om vad begreppet ”Sverige AB” betyder. Definitionen kan vara något i stil med ”ett begrepp som flitigt används från aktörer som vill pådriva en gemensam nationell position i en aktuell europeisk fråga”. Men hur framgångsrika är vi på att influera den europeiska politiken och kan vi bli bättre?

Det är svårt att svara rakt på frågan om och hur väl Sverige influerar den europeiska politiken. Jag saknar måttstock för hur ”Sverige AB” står sig jämfört med ”Tyskland AB” eller ”Finland AB” i förmåga att driva en gemensam linje i Bryssel. RISE ambition är dock att driva policyfrågor på den europeiska arenan som synkar med den nationella politiken och med andra svenska aktörers intressen. Att vara på plats i Bryssel handlar därför inte bara om att vara ajour med vad Kommissionen föreslår eller vad Europaparlamentet röstar igenom, det kan också handla om att träffa andra svenska intressenter, identifiera samarbetsytor och föreslå gemensamma initativ som gynnar både svensk och europeisk konkurrenskraft.

Ökat inflytande leder till breddat deltagande

Att Sverige rankas som EU:s främsta innovationsland innebär att Sverige, med svenska aktörer, kan ha ett stort inflytande över utformningen av EU:s forskning- och innovationslandskap. Det kan t.ex. handla om att skapa länkar mellan svenska och europeiska innovationsprogram och därigenom minska klivet för små- medelstora företags deltagande i EU:s forskningsprogram Horisont Europa. Ett lyckat exempel på svenskt inflytande över europeiska programstrukturer är kopplingen mellan det nationella strategiska innovationsprogrammet ”Viable Cities” och EU:s storsatsning på utmaningsdriven innovation ”Mission för smarta och klimatneutrala städer”. Det är inte bara prestigefullt att svenska innovationsprogram influerar europeiska initiativ, i detta fall positionerar det även städer och aktörer verksamma i de lokala innovationssystemen till europeiska finansiering som knyts till Missions. Lyckas vi på samma sätt påverka fler initativ i EU:s forskning och innovationslandskap kommer det resultera i ett breddat svenskt deltagande och övriga målsättningar i den nationella strategin för svenskt deltagande i Horisont Europa 2021 – 2027.

Svenska testbäddsinitiativ på export?

Ett aktuellt område där möjligheterna är goda att driva en svensk position är utformningen av en europeisk strategi för teknikinfrastrukturer. Det handlar om, stora penseldrag, att stärka europeiska testbäddars konkurrenskraft genom att bl.a. förenkla offentliga och privata aktörers tillgång till testmiljöer och stärka testbäddars konkurrenskraft och hållbarhet.

RISE har sedan 2017 drivit på för en europeisk strategi för teknikinfrastrukturer med utgångspunkt från det nationella initiativet ”Testbädd Sverige”. I skrivande stund diskuterar medlemsländer, kommissionen och forskningsaktörer hur en europeisk strategi för teknikinfrastrukturer kan utformas. Det spelar stor roll vilket inflytande ”Sverige AB” har (eller tar!) i denna policyutveckling. RISE utgångspunkt är att förmedla vilka slags stödmekanismer vi anser behövs på europeisk nivå för att stärka det europeiska testbäddslandskapet, det handlar om att visa europeiska beslutsfattare de utmaningar testbäddsaktörer möter och framför allt konkretisera vilka europeiska insatser och stöd som knyts till strategin.

Frågan om teknikinfrastrukturer är på ett övergripande plan en del av EU:s innovations- och industripolitik. Den senaste tiden har denna politik präglats av visionen om ”öppen strategisk autonomi” med uppkomsten av nya industriallianser och instrument som möjliggör offentliga investeringar inom utvalda områden som batterier, halvledare och vätgas. Den svenska debatten kring EU:s nya industripolitik behövs och kan väga upp den mer tyskfranska hållningen om fler undantag från statsstödsreglering till politiskt utvalda områden. Men i stället för att möta kommissionens resonemang om strategisk autonomi med negationer (d.v.s. argumentera för vad EU:s verktygslåda inom industripolitiken inte bör innehålla) kan det vara klokare att med en stark svensk röst föreslå hur europeiska stöd bör utformas för en mer marknadsliberal strategisk autonomi. Härvid kan förslaget om en europeisk strategi för teknikinfrastrukturer fungera som exempel på policy som främjar EU:s strategiska autonomi genom öppna och konkurrensutsatta programutlysningar. Med andra ord, en europeisk forsknings- och industripolitik som synkar med ”Sverige AB”.

Adam Andersson

Head of European Affairs, Brysselkontor

Läs mer om Adam

Kontakta Adam
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.