Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Undersökning och åtgärdsförslag för betongkonstruktioner

Kvalificerade skadeutredningar och tillståndsbedömningar av byggnader och anläggningar är värdefulla i många sammanhang, till exempel vid underhållsplanering, utredning av reparationsbehov vid skador, värdering vid försäljning etc.

Syfte

RISE utredare har en mycket lång och bred erfarenhet av besiktningar och tillståndsbedömningar av olika betongkonstruktioner. Vi utreder bl.a. skador orsakade av armeringskorrosion, frost, brand, fukt och alkalisilikareaktioner (ASR). Dessutom inspekterar vi konstruktioner som misstänks innehålla aluminatcement.

Skadeutredningar och tillståndsbedömningar utförs med hjälp av okulärbesiktning, oförstörande provning (georadar, ultraljud och täckskiktsmätningar), provtagning, laboratorieprovning med avancerad utrustning och mikroskopisk analys av cementbaserade material för att bestämma sammansättning, kvalitetskontroll och skadeorsak. Laboratorieprovningarna kompletteras vid behov med fotografering och granskning av uttagna prover.

Vid alla skadeutredningar är det viktigt att skadeorsaken/-orsakerna utreds och kartläggs på ett relevant sätt.

Uppdragen omfattar ofta även utformning av förfrågningsunderlag, utvärdering av anbud, kontrakt med entreprenör, byggledning och teknisk kontroll inkl. kontrollansvar enligt PBL (KA).

Vi utför även beräkningar av byggnaders/anläggningars återstående livslängd baserade på bl.a. tillståndsbedömningar.

Betongverksamheten inom RISE bedrevs tidigare under namnet CBI Betonginstitutet.

De mest frekventa anläggningarna/byggnadsdelarna med behov av skadeutredning eller tillståndsbedömning är:

 • Fasader
 • Kajer
 • Badhus
 • Garage
 • Parkeringsdäck
 • Balkonger
 • Golv
 • Simbassänger
 • Bostadshus
 • Gårdsbjälklag
 • Avloppsreningsverk
 • Dricksvattenreningsanläggningar
 • Broar och tunnlar
 • Industrianläggningar
 • Vattentorn

Metod

RISE utreder betongkonstruktioners tillstånd, oftast genom okulär besiktning, skadekartering (omfattning och typ), mätningar, provtagningar och analys.

Leveranser

RISE utredningar brukar sammanställas i vidimerade undersökningsrapporter.

Beställning

För ytterligare information: kontakta kontaktperson

Fakta

Tjänst

Vi utreder skadade betongkonstruktioner och föreslår åtgärder

Område

Livscykelanalys, Maritimt, Massa och papper, Materialomställning, Produktion och tillverkning, Produktsäkerhet, Provning, Risk och säkerhet, Samhällsbyggnad, Besiktning, Brandsäkerhet, Byggd miljö, Cement och betong, Infrastruktur

Fältmätning

Tillgänglig

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Magnus Naesman

Kontaktperson

Magnus Naesman

Seniorkonsult

+46 10 516 68 24
magnus.naesman@ri.se

Läs mer om Magnus

Alberto Leon

Kontaktperson

Alberto Leon

Konsult

+46 10 516 68 19
alberto.leon@ri.se

Läs mer om Alberto