Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Luftläckagesökning av byggnader

Luftläckagesökning utförs åt byggherrar, förvaltare och byggentreprenörer m fl. Genom att lokalisera var luftläckage förekommer i en byggnad ges kunden möjlighet att utföra lufttätning så att god lufttäthet kan åstadkommas i byggnaders klimatskal och i vissa fall även i andra avskiljande konstruktioner, t.ex. mellan lägenheter eller mellan operationssalar och omgivande utrymmen.

Syfte

Att lokalisera var det förekommer olämpliga luftläckage i en byggnads klimatskal och/eller i andra avgränsande konstruktioner (t.ex. mellan lägenheter), så att dessa luftläckage sedan kan tätas. RISE har lång erfarenhet av att lokalisera luftläckage och att bedöma vilka luftläckage som är olämpliga och som därför bör åtgärdas (bedömningskriterier finns i ByggaL).

Genom luftläckagesökning kan lokaliseras var olämpliga luftläckage förekommer, både i klimatskalet och i andra avgränsande konstruktioner, vilket medför att kunden får reda på var det finns luftläckage att åtgärda. Därigenom finns möjlighet att åstadkomma god lufttäthet i byggnadens klimatskal vilket har stor betydelse bl.a. för dess energianvändning och termiska komfort. Dessutom är god lufttäthet i klimatskalet viktigt för att minimera risken för fuktskador, hindra inträngning av markradon samt erhålla önskad funktion på byggnaders ventilationssystem. Ur hygiensynpunkt är det också viktigt att konstruktioner har god lufttäthet, t.ex. mellan lägenheter för att förhindra luktöverföring och avseende operationssalar för att kunna upprätthålla önskade tryckförhållanden för att hindra inflöde av smutsig luft.

Metod

Luftläckagesökning utförs ofta i samband med lufttäthetsmätning men kan även utföras separat. Är det uppmätta luftläckageflödet vid lufttäthetsmätningen större än det ställda lufttäthetskravet för byggnaden behöver läckagen identifieras för att kunna åtgärdas. Men även i en byggnad där det totala luftläckageflödet uppfyller det ställda lufttäthetskravet kan det finnas enskilda luftläckage som är så stora och förekommer på sådana platser att de ändå medför risk för bl a fuktkonvektionsskador eller påverkan på den termiska komforten (bl a drag och kalla golvytor) varför det ändå alltid är rekommendabelt att utföra åtminstone en översiktlig luftläckagesökning. Luftläckagesökning utförs normalt från insidan när byggnaden är satt i invändigt undertryck (gärna 50 Pa men allra minst 10 Pa). Luftläckagesökning utförs främst med värmekamera och lufthastighetsgivare (varmtrådsanemometer) men även rök kan användas i vissa fall. För att använda värmekamera för luftläckagesökning krävs bl.a. att det finns temperaturskillnad över klimatskalet på allra minst 5°C men gärna betydligt mer. Lufthastighetsmätare kräver ingen temperaturskillnad över klimatskalet.

Luftläckagesökning utförs under byggskede då det fortfarande finns goda möjligheter att utföra eventuella kompletterande tätningsåtgärder i klimatskalet och andra avskiljande ytor.
Luftläckagesökning utförs vid färdigställande av byggnad.
Luftläckagesökning utförs i befintliga byggnader t.ex. som del av statusinventering inför reparation/ombyggnad eller som del av utredning av problem med avseende på hög energianvändning och problem med termisk komfort eller vid problem med luktöverföring mellan lägenheter.

Leveranser

Om luftläckagesökningen ska ligga till grund för senare tätningsåtgärder utförs och redovisas den så det entydigt framgår var luftläckagen finns. Luftläckagesökning redovisas i en rapport så utförligt som behövs med hänsyn till uppdraget och omständigheterna, vilket bl.a. kan innebära redovisning av värmekamerabilder och digitalfoton med kommentarer om vad de visar samt redovisning av läckageförekomst på ritningar.
Om luftläckagesökning utförs i byggskedet och byggentreprenören samtidigt är med och tätar de upptäcka luftläckagen under tiden för luftläckagesökningen redovisas i allmänhet luftläckagesökningen enbart översiktligt i rapport.

Mer information


Beställning

Beställ via kontaktpersonerna längst ner på sidan.

Fakta

Tjänst

Luftläckagesökning av byggnader

Område

Byggd miljö

Leveransnivå

Oackrediterad

Fältmätning

Tillgänglig

Standarder

Branschstandard ByggaL

Pris

Pris vid offertförfrågan (kostnadsuppskattning). Det är många olika faktorer som påverkar tidsåtgången och därmed kostnaden för den enskilda provningen, dessa provningar utförs därför i de flesta fall på löpande räkning, utrustningskostnader och resekostnader tillkommer.

Leveranstid

Tid för genomförande och leverans av uppdrag enligt överenskommelse.

Förberedelser

Omfattning av förberedelser beror på uppdragets/byggnadens komplexitet.

Kontaktperson

Owe Svensson

Teknologie magister

+46 10 516 57 21
owe.svensson@ri.se

Läs mer om Owe

Anders Jansson

Kontaktperson

Anders Jansson

Teknologie magister

+46 10 516 57 26
anders.jansson@ri.se

Läs mer om Anders