Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Kalibrering av elkvalitetsinstrument

Vi erbjuder kalibreringar för elkvalitetsparametrar som spänning, ström och effekt vid icke sinusformade signaler. Genom löpande kalibrering hos RISE läggs grunden för kvalitetssäkrade mätningar.

Syfte

Riksmätplatserna har som uppgift att upprätthålla de nationella referensnormalerna för varje storhet och att föra vidare mätteknisk kompetens och spårbarhet till svensk industri och samhället i övrigt. De nationella referensnormalerna utgör den högsta nivån av spårbarhet i Sverige.

Kalibrering vid en riksmätplats uppfyller alla typiska krav på spårbarhet och ackreditering som vanligt förekommer inom industri och samhälle. 

Olika parametrar bestämmer el kvaliteten

Elkvalitet är ett sammanfattande begrepp för att bedöma kvaliteten hos en elleverans. Det är ett antal olika parametrar som bestämmer kvaliteten, som spänningsnivå, distorsion, transienter osv.

Multifunktionsinstrument

Instrumenten som används för att mäta elkvalitet är därför multifunktionsinstrument. De kallas oftast elkvalitetsinstrument. Ofta är det laster på nätet som åstadkommer elkvalitetsbrister men det kan också vara naturfenomen som åska och felaktiga kopplingsåtgärder hos nätägare. Både andelen "dåliga" laster och andelen "känsliga" laster har ökat under åren, samtidigt som avregleringen av elmarknaden har gjort att det är fler parter inblandade i leveransen av el idag, jämfört med tidigare.

Övertoner påverkar elkvaliteten

Mätinstrument för mätning av spänning, ström, effekt och energi används många gånger i långt ifrån ideala situationer. Ändå kalibreras de ofta endast för ideala, sinusformade spänningar och strömmar. Detta beror delvis på tradition men också på att det är betydligt svårare att mäta vid icke sinusformade förhållanden.

RISE kan erbjuda kalibrering för storheterna spänning, ström och effekt vid icke sinusformade signaler.

Sinusform

Idag kan man inte längre som förr anta att alla elkraftnätets spänningar och strömmar nästan är sinusformade. Allt större del av motorlasterna är omriktarstyrda och kontoren är fyllda av persondatorer, skrivare m.m. I stort sett all belysning på kontor, i affärslokaler och industrier består av lysrör eller LED-lampor.

Alla dessa laster drar icke sinusformad ström och ger därför stora övertonsströmmar som i sin tur ger upphov till övertonsspänningar.

Behovet av mätinstrument som mäter korrekt även under dessa förhållanden har ökat kraftigt, både vanliga instrument och s k elkvalitetsinstrument. I många mätsammanhang t.ex. i samband med kvalitetssäkring, kontrakt eller tvister är det nödvändigt med kalibrerade mätinstrument. Då behövs ett referensinstrument som inte enbart ska kunna verifiera instrument under ideala förhållanden utan också när kurvformen avviker från sinusform.

Metod

Korrekt funktion krävs

En grundfunktion hos elkvalitetsinstrument är att mäta spänning, ström och effekt samt effektfaktor, så dessa funktioner kalibreras på samma sätt som en vanlig wattmeter.

En förlängning av grundfunktionen är att mäta och spara tillfälliga toppar och dalar hos spänningen (dips, sags, swells). För korrekt funktion krävs rimliga inställningar för hur ofta och länge varje, mätning görs men i övrigt förlitar man sig på instrumentets normala spänningsfunktion och inga extra krav på kalibrering behöver ställas.

Övertonsmätning

Den vanligaste extrafunktionen är övertonsmätning, antingen för att mäta halten för enskilda övertoner eller för att mäta den totala distorsionsnivån. Nu kan man inte längre lita på instrumentets vanliga spännings- och strömmätning, eftersom övertonsmätningar dessutom ställer större krav på frekvensgång och egendistorsion.

Transienter, flicker/flimmer

Ofta har dessa elkvalitetsinstrument också funktioner för transientmätningar och flickermätning/flimmermätning.

Referensinstrument

Med digital samplingsteknik som grund har vi konstruerat ett referensinstrument, en digital samplingswattmeter, som förutom kalibrering av ovan nämnda storheter också kan användas för kalibrering av reaktiv och skenbar effekt, effektfaktor samt total harmonisk distorsion.

Vårt referensinstrument har dels genom egna verifieringar och dels genom internationella jämförelsemätningar konstaterats ha en mätosäkerhet som ligger inom ±150 ppm i de flesta situationer. Genom ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kan vi numera erbjuda kalibrering av även de noggrannaste instrumenten på marknaden.

Leveranser

Vi utfärdar kalibreringsbevis på svenska eller engelska. På vår kundwebbplats för kalibrering kan du direkt hämta kalibreringsbeviset samt få all övrig information som du behöver om mätdonen.

Beställning

Beställning skickas till risekalibrering@ri.se, eller genom förfrågan via ärendehanteringen i vår kundwebbplats Kalibrering.

Kundwebbplats för kalibrering

Fakta

Tjänst

Kalibrering av elkvalitetsinstrument

Instrument

Effektmetrar, Elmätare

Storhetsområde

Elektricitet

Område

Energi, Kalibrering och kontroll, Metrologi och mätteknik

Leveransnivå

Riksmätplats

Fältmätning

Tillgänglig

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Kontaktperson

Stefan Svensson

Forskare

+46 10 516 54 15
stefan.svensson@ri.se

Läs mer om Stefan

Kontaktperson

Glenn Bideberg

Ingenjör

+46 10 516 55 33
glenn.bideberg@ri.se

Läs mer om Glenn

Relaterat

Tjänst

Kalibrering av elmätare och normalelmätare vid riksmätplats

Riksmätplatsen för effekt och energi erbjuder kalibrering av alla typer av elmätare och normalelmätare.
Tjänst

Kalibreringswebbplats - för mätdon och kalibreringsbevis

Vår kundwebbplats ger dig kontroll över dina mätdon och deras kalibreringsstatus. Den hjälper dig att överblicka hela ditt mätdonsregister, se kalibreringsstatus för varje mätdon samt kalibreringsbevis.
Tjänst

Kalibrering av elektrisk effekt vid riksmätplats

En effektmeter, wattmeter eller mätvärdesomvandlare mäter den elektriska effekten och finns både som en och flerfasiga. Kalibrering av en effektmeter eller wattmeter säkerställer instrumentets felvisning så att den håller sig inom…
Tjänst

Kalibrering - vi samordnar

Kalibrera alla dina mätdon på ett och samma ställe. RISE har en samordningsfunktion inom Kalibrering för Er som kalibreringskund. Genom denna tjänst kan vi på ett enklare sätt tillgängliggöra vårt utbud av kalibreringstjänster så …
Kurs

23 mar 2021, 09:00 - 25 mar 2021, 15:00

Mätsystem som tillhör kategori 3 till 5 – en tredagars påbyggnadskurs för tekniker

På elmarknaden spelar mätningar och insamling av mätvärden en väsentlig roll. För att uppnå trovärdighet mellan marknadens aktörer ställs krav på mätningarnas kvalitet, vilket också återspeglas av myndigheternas föreskrifter som sätter upp krav på ”största fel” för olika effekt- eller kundkategorier. Vi kommer speciellt att titta på kategori 3-5 i denna kurs, både två- och tre-systemig koppling.
Test & demo

Högspänninsgs­laboratorium

Kombination av hög kompetens och mycket avancerad mätteknik inom flera områden gör anläggningen internationellt unik.

Certifiering, kalibrering och besiktning

Lagstiftningen ställer ofta krav på produkter, utrustning, maskiner, ledningssystem och/eller kompetens. Som slutkund vill du kanske också känna extra trygghet i det du köper. Förtroendet för produkter och tjänster ökar med kvalit…

AoI Energi och biobaserad ekonomi

Smarta elnät, vindkraft i kallt klimat, biodrivmedel och gröna kemikalier. Vågkraft, systemanalys, nanocellulosa och solceller. Tjänstedesign, nya affärsmodeller och policyfrågor. Allt detta är utmaningar och möjligheter som RISE …