Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Trikåfabriken i Stockholm, påbyggnation

Timber on Top – cirkulärt biobaserat byggande

Projektets mål är att tillgodose befintliga byggnader lösningar för förtätning och förlängd livslängd med hjälp av vidbyggnader med återanvändbara biobaserade prefabricerade byggsystem.

Syfte och mål

Projektet har som huvudmål att underlätta processen vid påbyggnation med lätta biobaserade system genom att:

  • Utveckla, testa och analysera processtöd, affärsmodeller och tekniska lösningar som tar hänsyn till de tre hållbarhetskriterierna, socialt, ekonomiskt och ekologiskt för olika typer av aktörer som medverkar i påbyggnadsprojekt med biobaserade system
  • Bidra till ökad kunskap om påbyggnadsprocessen hos deltagande aktörer
  • Bidra till ny och utökad samverkan mellan deltagande aktörer
  • Samla och dokumentera Best Practice i en guide för att kunna sprida resultat och kunskap till ytterligare aktörer.

Förväntade effekter och resultat

Hela projektet förväntas leda till ökad samverkan och förståelse mellan de aktörer som medverkar inom vidbyggnadsprojekt såsom kommuner, fastighetsägare, arkitekter, konstruktörer, entreprenörer och byggsystemleverantörer. Genom aktivt deltagande i flera byggprojekt så kommer man att skapa bättre samverkan mellan de deltagande parterna och skapa underlag för en Best Practice Guide som kommer att underlätta i andra liknande projekt.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är organiserat i tio arbetspaket fördelade längs med hela byggvärdekedjans alla steg; planskede, programskede, projekteringsskede, byggskede och förvaltning. Arbetspaketen tar också på olika sätt hand om hållbarhetsaspekter i form av social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Den social hållbarhetsaspekten lyfts främst upp i arbetspaket kopplade till plan- och programskede där man studerar olika metoder att skapa processtöd kring detaljplan och bygglovsprocess, värdering och hantering av kulturvärden, medborgardialog men också i frågor kring arkitektur. Frågorna kring arkitektur studeras främst av Luleå tekniska universitet medan RISE hanterar övriga delar.

Den ekologiska (tekniska) hållbarheten är främst kopplade till program, projektering och byggskede. Här finns speciellt frågor kopplade till BIM för befintlig byggnad inkl påbyggnad där Luleå tekniska universitetet driver arbetet kring utveckling av  digital tvilling. RISE kommer främst att koncentrerar sig på generiska lösningar för installationsskiktet mellan befintlig och ny byggnad samt processtöd för LCA beräkningar i påbyggnadsprojekt.

Den ekonomiska hållbarheten är kopplad till samtliga skeden i byggvärdekedjan där särskilt frågan om risk för olika aktörer är av stor vikt. Linköpings universitet kommer att titta på affärsmodeller, kalkylmodeller och vilka punkter som är viktiga i samverkansavtal för denna typ av affärer med cirkularitet i fokus.

Projektrapporter

Sammanfattning

Projektnamn

Timber on Top

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Partner (och formell koordinator)

Projektstart

Varaktighet

36 månader

Total budget

28 MSEK

Partner

Skogsindustrierna, Trästad Sverige, Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet + 30 företag

Finansiärer

Vinnova

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
Marie Johansson

Kontaktperson

Marie Johansson

Senior forskare

+46 10 516 62 51

Läs mer om Marie

Kontakta Marie
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Område

Träteknik

När vi färdas genom det svenska landskapet är trä det vanligaste materialet vi ser. Vårt behov av hållbara och förnyelsebara material ökar efterfrågan på kunskap om trä, virke och träbyggande. Inom Träteknik jobbar vi med hur trä …
Projekt

Framtidens design - Återanvändning av träbyggnader i en cirkulär ekonomi

Projektidén är att utifrån konceptstudier utveckla och visa upp demonstratorer av demonterbara och återanvändbara träkonstruktioner som utgår från miljönytta och samverkan i den cirkulära värdekedjan. Syftet är att bidra med lösni…
Expertis

Byggsystem i trä

Utvecklingen av modernt träbyggande har inneburit att det idag finns ett flertal, på marknaden, etablerade byggsystem. Dessa byggsystem innebär olika tekniska lösningar men också delvis olika affärsmodeller.
Expertis

Mekanisk provning av trärelaterade byggprodukter och konstruktioner

RISE provar hållfasthet och deformationer av trärelaterade byggprodukter och konstruktioner.
Expertis

Träbyggande

Byggande i trä av olika typer av konstruktioner har ökat starkt sedan 1994, då den förändrade europeiska konstruktionsstandarden innebar att man får bygga mer än två våningar i trä. Sedan dess har intresset för området vuxit stort…
Test & demo

Konstruktionsvirke och limträ

Hanterar provning och utvärdering av konstruktionsvirke, limträ samt liknande limmade produkter.
Test & demo

Träkonstruktioner

Samlade resurser med spets och bädd för provning och utvärdering av trä- eller trärelaterade konstruktioner och produkter.
Projekt

Kyrktaksprojektet

Hur påverkas våra allra äldsta takkonstruktioner av trä av klimatförändringar och energibesparingsåtgärder? Och hur kan man tänka vid förvaltning för att väga åtgärder mot kulturvärden? Det här projektet ska ge vägledning och visa…