Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Möjligheter att kombinera jordbruk och elproduktion i markbaserade solparker
Foto: Andreas Gücklhorn (UnSplash)

Solbruk i Skåne

I detta projekt ska vi undersöka tekniska, ekonomiska och juridiska utmaningar såväl som möjligheter för att bedriva solbruk i Skåne, det vill säga att elproduktion och jordbruk kombineras på samma yta.

Projektet finansieras delvis av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF).

Solcellsparker har de senaste åren blivit allt fler och allt större i Sverige, vilket kan bidra till den gröna omställningen samtidigt som det riskerar att konkurrera med livsmedelsproduktion och andra samhällsintressen. Internationellt har istället system där jordbruk och elproduktion kombineras, så kallat solbruk eller agrivoltaiska system, blivit allt vanligare. På så vis effektiviseras markanvändningen och fossilfri energi kan produceras utan att äventyra med livsmedelsproduktionen. 

I Sverige finns idag enbart ett fåtal solbruksparker, i vilka exempelvis vall skördas och får betar. Mer kunskap krävs för att bedöma potentialen för solbruk i nordiska förhållanden - såsom vilka livsmedelsgrödor som lämpar sig, hur parkerna bör utformas för att optimera ljusinsläpp, vilka affärsmodeller som gynnar lantbrukare, markägare och solcellsaktörer och vilka eventuella ändringar i regelverk som kan behöva göras för uppskalning.

I projektet ska en fysisk testanläggning i Skåne designas och installeras, där vi ska undersöka och demonstrera hur jordbruk och solelproduktion effektivt kan kombineras på samma mark utifrån skånska förhållanden. Utöver testanläggningen ska lämpliga livsmedelsgrödor, odlingstekniska aspekter och utformning av solbruksparker utredas, såväl som frågor kring lönsamhet, affärsmodeller och regelverk. 

En viktig del i projektet blir att demonstrera, skapa och sprida kunskap till näringslivsfrämjande aktörer, som kommunernas näringslivskontor och organisationer vars uppgift är att stötta företagare i Skåne. Projektet ska därför drivas i bred samverkan med representanter från akademi, näringsliv och offentlig sektor.

RISE bidrar med expertis inom både policy/regelverk och jordbruk, och leder arbetspaketet om regelverk och affärsmodeller.

Projektmål

  • Få kunskap om vilka grödor som kan passa att odla i kombination med solcellssystem och hur dessa ska designas för att fungera i lantbrukarens vardagliga produktion.
  • Få kunskap om hur ekonomin respektive produktionen för el och grödor blir i ett solbrukssystem, jämfört med traditionell odling respektive konventionell solcellsanläggning på mark.
  • Få kunskap om hur nationella respektive internationella policys, regelverk och stödsystem för såväl solelanläggningar som jordbruk påverkar möjligheterna till tillstånd respektive lönsamma affärsmodeller.

Projektdeltagare

Region Skåne är projektägare och projektpartners - utöver RISE - är Länsstyrelsen Skåne, Energikontor Syd, Sveriges Lantbruksuniversitet, Mälardalens universitet. Ytterligare medverkande aktörer är Lantbrukarnas Riksförbund, Nordic Beet Research samt solenergiföretagen SolarEdge och Alight.

Projektets totala budget är cirka 20 miljoner kronor, varav cirka 8 miljoner kronor finansieras av Europeiska Regionala utvecklingsfonden (ERUF). Övriga 12 miljoner kronor finansieras av projektorganisationerna varav cirka 8,6 miljoner kronor från Region Skåne.

Sammanfattning

Projektnamn

Solbruk i Skåne

Status

Pågående

Region

Region Skåne

RISE roll i projektet

WP-ledare och deltagare

Projektstart

Varaktighet

4 år och 4 månader

Total budget

20 Msek

Partner

Sveriges lantbruksuniversitet, Mälardalens universitet, Energikontor Syd, Länsstyrelsen Skåne

Finansiärer

Tillväxtverket (Europeiska Regionala utvecklingsfonden, ERUF)

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

2.Ingen hunger
7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Sandro Benz

Kontaktperson

Sandro Benz

Projektledare

+46 73 901 16 85

Läs mer om Sandro

Kontakta Sandro
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.