Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Halm bal vänster

Smart lagring och tillförsel av halm till bioraffinaderi

Strävan efter ett mer hållbart och fossiloberoende samhälle har ökat efterfrågan på biobaserade produkter och därmed ökat efterfrågan på biomassa. Halm är en råvara som idag inte nyttjas till sin fulla potential och är en intressant råvara till bioraffinaderier.

Jordbruket har en stor potential att bidra till med råvaror i form av olika rest/sidoströmmar och onyttjad potential för omställning av ett fossilfritt samhälle t.ex. genom att leverera biomassa till bioraffinaderier. Spannmålshalm står för en stor del av denna potential och kan omvandlas till en mängd olika produkter så som kemikalier, textilier och drivmedel.

Projektet Smart lagring och tillförsel av halm till bioraffinaderi har som övergripande ambition att öka tillgången på halm genom att skörda och använda halm med förhöjd vattenhalt. Men också att undersöka förbehandlingseffekten som kan fås vid en förhöjd vattenhalt vid aerob lagring genom att utnyttja halmens naturliga mikroorganismer.

Projektet inkluderar lagringsförsök av halm i labb- och fullskala som undersöker samband mellan torrsubstansförluster, vattenhalt och temperatur. Försöken utvärderar förbehandlingseffekter under lagring och hygienisk kvalitet för bioraffinaderiapplikationer så som råvara för biogasproduktion. Modelleringar av bärgningsbar halm vid olika vattenhalter genomförs samt tas system och affärsupplägg fram. Genomförande av projektet sker genom samarbeten med företag som producerar biobaserade produkter och halmentreprenörer.

I sin helhet bidrar projektet till att effektivisera utnyttjandet av biomassa för användning till olika bioraffineringsändamål, genom att kombinera lagring och förbehandling. Detta möjliggör storskaliga satsningar av bioraffinaderier genom att förbättra förutsättningar i värdekedjan och öka användningen av agrara biomassor. Vilket stärker Sveriges fossiloberoende och den inhemska produktionen av biobaserade produkter och drivmedel.     

Sammanfattning

Projektnamn

Smart lagring och tillförsel av halm

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

2025-10-30

Total budget

5 487 838 kronor

Partner

Fortum Power and Heat Oy, Gasum AB, Södra Skogsägarna AB

Finansiärer

Energimyndigheten

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Carina Gunnarsson

Kontaktperson

Carina Gunnarsson

Forskare

+46 10 516 69 32

Läs mer om Carina

Kontakta Carina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.