Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Kryssningsfartyg

Säker evakuering till sjöss

Säker evakuering till sjöss är ett svenskt projekt som finansieras av Trafikverket. Projektet avser att undersöka och förbättra evakueringssäkerheten för passagerare på färjor och kryssningsfartyg, med en realistisk demografisk profil av passagerare med avseende på ålder och funktionsnedsättningar, men också deras potentiella påverkan av alkohol.

Passagerare skiljer sig mycket åt när det gäller ålder och rörlighet, och i kombination med alkoholintag kan tillfälliga funktionshinder med förändrad förmåga att evakuera bli en följd. Det har visats att personer med tillfälliga eller permanenta funktionshinder i händelse av brand eller andra nödsituationer utsätts för större risker. Detta skapar ett behov av evakueringsmetoder, miljöer och verktyg som är lämpliga för heterogena grupper av passagerare. Forskning och praxis har bidragit till ett antal studier som handlar om evakuering i nödsituationer, inklusive evakuering från fartyg. Det finns dock få studier om evakuering av heterogena grupper från fartyg och få studier om evakuering av berusade personer.

I händelse av brand måste besättningen fullgöra sina tilldelade roller, underlätta samling och potentiell evakuering av passagerare, samtidigt som fartyget och dess system har normal funktion. Evakuering är förknippad med många utmanande aktiviteter, såsom vägledning, kommunikation, transport av passagerare, förberedelse av livbåtar och ombordstigning. Inga studier har hittats som undersöker dessa aktiviteter ur ett sociotekniskt perspektiv - det vill säga hur besättningsmedlemmar som arbetar för att evakuera passagerarna får hjälp av eller hindras av säkerhetsorganisationen och utformningen av miljöer ombord, system och utrustning.

Det aktuella projektet handlar om personlig säkerhet ombord på färjor och kryssningsfartyg och redogör för den faktiska gruppen av passagerare ombord på ett fartyg. I detta arbete kommer principen om "universell utformning" att följas. Universell utformning är tänkt att skapa inkluderande produkter, tjänster och miljöer som kan användas av alla människor, utan behov av anpassningar eller specialutrustning. Detta är ett särskilt relevant behov på fartyg där rymden/rumsvolymen är mycket begränsad. Tillgänglighet för en struktur är inte en garanti för utträde. Utformningen förändras när en nödsituation inträffar, vilket till exempel innebär att vissa vägar kanske inte är tillgängliga på grund av hinder eller att den planerade evakueringsvägen inte följer de rutter som används under normal drift. Fördelarna med universell utformning är mer uttalade i nödsituationer, eftersom tid kan sparas när separata lösningar för separata målgrupper kan undvikas.

Sammanfattning

Projektnamn

Säker evakuering till sjöss

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

3 år

Finansiärer

Trafikverket

Projektmedlemmar

Evenemang

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
5.Jämställdhet
10.Minskad ojämlikhet
11.Hållbara städer och samhällen

Kontaktperson

Anne Dederichs

Forskare

Läs mer om Anne

Kontakta Anne

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.