Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
SågFlex-illustration baserad på projektsammanfattning och tolkad av AI-verktyg.
Foto: Marcus Vendt, RISE

SågFlex - El-flexibilitet på sågverk

SågFlex ger sågverk och leverantörer kunskap om hur de tillsammans kan bidra till framtidens flexibla elnät. Projektet ska visa hur sågverk kan använda batterier, smart laddning av elfordon och förbrukningsflexibilitet för elnätets balansering.

Batterier och förbrukningsflexibilitet

SågFlex kommer sänka tröskeln för sågverk att erbjuda stödtjänster i elnätet, ett relativt nytt och komplext tema. Projektet visar hur sågverk kan använda (1) flexibilitetstjänster (förbrukningsflexibilitet), (2) ellagringstekniker och (3) laddning av elfordon för att möjliggöra förbättrad produktionsplanering och reducerade elkostnader.

Ökad andel el från sol och vind gör att trögheten i elsystemet minskar. Därför finns ett ökat behov av stödtjänster i elnätet. SågFlex ser på tre sätt att stötta elnätet.

Ökat elbehov och ökad andel förnybar el kräver samarbete

Bakgrunden till projektet är att Sveriges elbehov förväntas öka kraftigt under de närmaste åren, och att förnybar el står för en allt större andel av elproduktionen. Med en ökad andel förnybar el minskar trögheten i elsystemet och då uppstår ett ökat behov av balansering i elnätet. 

I Sverige växer nu fram en ny syn på hur industri kan bidra med stödtjänster i elnätet, bl.a. genom att styra om sin produktion eller använda batterier. Sågverken kan göra kostnadsbesparingar genom att anpassa produktionen till tider då energipriserna är fördelaktiga. Sågverken kan också få en en ny inkomstkälla genom deltagande i stödtjänster i elnätet, där de genom att avstå elanvändning under begränsade tidsperioder kan få ersättning av Svenska Kraftnät. 

Batterier för energilagring i större skala och nya affärsmodeller runt dessa har växt fram som en ny industrigren. Dessa batterier kan förutom flexibilitetstjänster mot elnätsägare även användas för att få bättre kontroll över effektuttag och utnyttja elprisarbitrage. Batterier kan också vara en möjliggörare för laddning av elfordon när det lokala elnätet inte har tillräcklig kapacitet. Priser på batterier har gått ner kraftigt de senaste åren då det skett stora framsteg inom tekniken och återanvändning av batterier har ökat. 

Sågverk och andra små och medelstora industriföretag har traditionellt sett inte arbetat med denna problematik. Därför behövs både anpassad kunskap om hur industrin kan ta till sig denna nya teknik, och demonstrationer av hur tekniken fungerar inom olika tillämpningar.

Tidigare projekt inom energieffektivisering på sågverk

SågFlex bygger vidare på tidigare projekt om energieffektivisering och energiledning på sågverk, exempelvis Energieffektivisering i sågverksindustrin (EESI) och Energy Control by Information Flow (Ecoinflow). EESI var ett nationellt projekt som pågick 2010–2015 som konkretiserade hur energianvändningen i sågverksindustrin kan minskas. Ecoinflow (2012–2015) var ett europeiskt projekt med syfte att utveckla skräddarsydda energiledningssystem för sågverk med deltagare från nio länder och bl.a. 50 sågverk. Projektet tog bl.a. fram en handbok för energiledning på sågverk och ett verktyg för benchmarking mellan sågverk.

Sammanfattning

Projektnamn

SågFlex

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare och forskningsutförare

Projektstart

Varaktighet

18 månader

Total budget

3,6 Mkr

Partner

Stiftelsen Chalmers Industriteknik, Södra, BatteryLoop, Kalmar, CheckWatt, STTF

Finansiärer

Energimyndigheten

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Marcus Vendt

Kontaktperson

Marcus Vendt

Forskare

+46 10 516 59 33

Läs mer om Marcus

Kontakta Marcus
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.