Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Renovering
Foto: Deirdre Cai

Renobuild - verktyg för utvärdering av hållbarhet i samband med renove

Renobuild är en beslutsmetod som aktörer i fastighetsbranschen kan använda för att utvärdera renoveringars miljömässiga, ekonomiska och sociala hållbarhet. Renobuild finns i två versioner, en för renoveringar av bostadsområden och en för skolor.

Renoveringar föregås ofta av akuta tekniska problem, men brukar också drivas av mål om minskad energianvändning, förbättrade livsvillkor för boende samt ekonomisk vinst. Men att veta hur dessa mål ska uppnås och balanseras är inte alltid lätt.

Därför togs Renobuild fram – ett verktyg för utvärdering av hållbarhet i samband med renovering. Det ger stöd inför diskussioner och beslutsfattande genom att systematiskt jämföra alternativa renoveringsscenariers effekter.

Resultatet visar på de olika alternativens långsiktiga hållbarhet i förhållande till varandra. Det primära resultatet från den ekonomiska analysen är livscykelkostnad, vad kostnaden väntas bli under en vald livscykeltid, men genom utvärderingen får man även inblick i hur det kan fördela sig på investeringskostnad, reinvesteringar och årliga driftkostnader. Miljöanalysen kan visa på miljöeffekter från minskad energianvändning eller byte av uppvärmningsform, men inkluderar också effekter från material som används i renoveringen, det vill säga miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv. Den primära indikatorn är klimatpåverkan men även primärenergianvändning visas. Vad gäller social hållbarhet utvärderas en rad olika insatser, exempelvis grönskans påverkan på människors hälsa och trygghetsskapande insatser med anknytning till byggnaders utformning. Som sammanfattning visualiseras också de olika alternativens hållbarhet i ett sammanfattande diagram.

Renobuild bygger på jämförelse mellan upp till tio alternativ för renovering och ger fastighetsägare och andra beslutsfattare ett praktiskt verktyg för renoveringar av skolor och flerfamiljsfastigheter. Verktyget är baserat i MS Excel där indata för ekonomi, miljö och sociala aspekter ger en sammanfattande hållbarhetsanalys.

Renobuild togs fram i samarbete med en rad organisationer från fastighetsbranschen samt har testats på ett antal renoveringsprocesser. Som ett led i framtagandet genomfördes även studier av hur renoveringsprocesser går till i praktiken. Dessutom har ett antal forskningsöversikter genomförts.

Sammanfattning

Projektnamn

Renobuild

Status

Avslutat

Region

Region Kronoberg, Region Västerbotten, Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2011-2017

Partner

Skellefteå kommun, Vöfab, Skandia Fastigheter, Borås Stad , Ramböll, Kjellgren & Kaminsky, Peab, Kanico AB, Älvstranden Utveckling AB, Nyköpings kommun

Finansiärer

Formas, E2B2

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
4.God utbildning för alla
5.Jämställdhet
7.Hållbar energi för alla
11.Hållbara städer och samhällen
Stefan Molnar

Kontaktperson

Stefan Molnar

Doktorand

+46 70 538 59 78

Läs mer om Stefan

Kontakta Stefan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.