Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bifrostparken lekutrustning
Foto: Stefan Molnar

People-tools-Process-Place: Designdriven tillgänglighetsdesign

Offentliga platser ska vara tillgängliga för alla. Men medan det finns lagar och riktlinjer kring fysisk tillgänglighet är det mer oklart hur kommuner och andra aktörer kan göra offentliga platser tillgängliga och inkluderande ur andra perspektiv: sociala, ekonomiska, kulturella m.m. Det här den här utmaningen som det här projektet tog sig an.

Det övergripande målet med projektet var att bidra med kunskap och praktiska verktyg för så kallad tillgänglighetsdesign av offentliga platser, det vill säga design för ökad tillgänglighet och inkludering. Detta med huvudsaklig fokus på små och medelstora kommuner, då mycket av det existerande arbetet inom området har större städer som utgångspunkt och norm.

Arbetet projektledes av designforskare från Luleå Tekniska Universitet och bedrevs i samarbete med Skellefteå kommun och Mölndals stad. En del av arbetet var att genomföra forskningsöversikter på olika aspekter av tillgänglighet och inkludering för olika sociala grupper. En annan del av arbetet bestod i att genomföra fallstudier på offentliga platser där prototyper på olika design- och analysstöd testades. I Skellefteå genomfördes en fallstudie över utemiljön framför det nya Sara Kulturhus. I Mölndals stad gjordes fallstudier av två platser, nämligen Underjorden (en parkeringsyta under en bro i Mölndals centrum) samt Bifrostparken, en aktivitetspark i bostadsområdet Bifrost.

Projektet resulterade i en handbok för den som vill 1) analysera hur användbar, trygg och sinnlig en offentliga plats är för olika målgrupper utifrån funktion, genus, ålder, etnicitet m.m. och/eller 2) vill utveckla nya designförslag för, och tillsammans med, de tänkta målgrupperna på platsen. Handboken innehåller begreppsdefinitioner, kunskapssammanställningar och verktyg i form av exempelvis matriser, spelkort, en workshopscanvas, enkätmall, mall för observationer av platsanvändares bakgrund, mall för fysisk inventering av en plats med avseende på inkludering, rutiner för byggande av databas för observationsdata m.m.

Sammanfattning

Projektnamn

People-tools-Process-Place

Status

Avslutat

Region

Region Västerbotten, Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Projektpart

Projektstart

Varaktighet

2021-06-30

Partner

Skellefteå Kommun, Mölndals Stad, Luleå Tekniska Universitet

Finansiärer

Vinnova

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

5.Jämställdhet
11.Hållbara städer och samhällen
Stefan Molnar

Kontaktperson

Stefan Molnar

Doktorand

+46 70 538 59 78

Läs mer om Stefan

Kontakta Stefan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Område

Stadsutveckling

Staden är i ständig förändring, påverkad av klimatförändringar, digitalisering och migration. För att utveckla hållbara städer och samhällen behövs nya arbetssätt, som att kombinera metoder och tekniska lösningar med människors be…
Berättelse

Stadsbyggnad – ett verktyg för social hållbarhet

Samhället brottas med många sociala utmaningar. Boendesegration, social isolering, hotade offentliga platser – komplexa problem som kan angripas på olika sätt samtidigt. RISE bidrar med kunskap och nya sätt att utforma och utvärde…
Berättelse

”Framtidens hållbara samhälle sätter människan i centrum”

Hur ser framtidens samhälle ut när vi pratar mobilitet? Maria Schnurr är expert på hållbar mobilitet och stadsutveckling inom RISE. Som senior forskare fokuserar hon på mobilitetstjänster, hur mobilitetsinnovationer påverkar hållb…
Projekt

Mätning och uppföljning av utveckling på affärs- och medborgarplatser

Centrum för AMP är ett centrum för platsutveckling med uppdrag att skapa livliga, trevliga och trygga offentliga miljöer i Sverige tillgängliga för alla. I det här projektet arbetade RISE med att ta fram och testa ett verktyg för…
Projekt

Företags organisering av medborgardialog i stadsbyggnad

Projektet hade som mål att generera kunskaper om, och praktiska verktyg för, företags organisering av medborgardialog i stadsbyggnad. Resultatet presenteras i skrifterna ARKILOG - en studie om hur arkitektkontor organiserar sitt a…