Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Doughnut Diagram
Foto: Natalie Horberg

Munkmodellen som uppföljnings- och dialogverktyg kring livskvalitet i kommuner

Munkmodellen (doughnut-modellen) är en ekonomisk modell som sätter ekonomisk prestanda i relation till människors livskvalitet och jordens ekologiska tillstånd. I forsknings- och innovationsprojektet arbetar RISE och Tomelilla kommun med att utforska förutsättningarna för svenska kommuner att använda modellen i sin samhällsplanering.

Munkmodellen utvecklades av Oxford-ekonomen Kate Raworth för ca tio år sedan. Enligt modellen går det inte att förstå hur välmående en ekonomi är om inte den sätts i relation till hur goda liv människor lever och i vilken mån de gör det inom ramen för planetens ekologiska gränser. Under de senaste åren har en del städer i världen börjat använda sig av munkmodellen som ett verktyg för målsättning, uppföljning och dialog. Men det saknas fortfarande mycket kunskap om hur kommuner kan använda modellen i samhällsplanering. Speciellt gäller detta i ett svenskt kommunalt sammanhang. Det är detta som utforskas i det här projektet.

Tomelilla kommun har nyligen antagit ett livskvalitetsprogram för kommunen. Programmet beskriver kommunens hållbarhetsarbete fram till år 2030 med fokus på miljö och social hållbarhet. I och med antagandet av programmet finns det också ett behov av att förbättra kommunens kapacitet att planera och följa upp sitt livskvalitetsarbete, inklusive att föra dialog med exempelvis invånare, företag och besökare. I och med munkmodellens helhetsperspektiv och dess visuella styrka har kommunen identifierat den som en möjlig kandidat för dessa ändamål.

Samarbetet mellan RISE och Tomelilla genomförs i två steg. I steg 1 genomförs en systematisk litteraturgenomgång av hur munkmodellen har använts i städer och regioner runt om i världen. Denna följs av en analys av Tomelilla kommuns ekonomiska och organisatoriska förutsättningar för att implementera munkmodellen.

Om munkmodellen visar sig vara ändamålsenlig för Tomelilla kommun fortsätter projektet i steg 2 med att vidareutveckla och testa munkmodellen. Detta med målet att uppföljningen av kommunens livskvalitetsprogram år 2022 ska göras utifrån munkmodellen.

Förstudie

Stefan Molnar

Kontaktperson

Stefan Molnar

Doktorand

+46 70 538 59 78

Läs mer om Stefan

Kontakta Stefan
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Område

Stadsutveckling

Staden är i ständig förändring, påverkad av klimatförändringar, digitalisering och migration. För att utveckla hållbara städer och samhällen behövs nya arbetssätt, som att kombinera metoder och tekniska lösningar med människors be…
Område

Cirkulär omställning

Sedan industrialiseringen har vår ekonomiska framgång vilat på en linjär modell; vi tillverkar saker som vi använder och därefter slänger. Omställning till cirkulär ekonomi innebär övergången till ett system där förbrukningen av n…
Område

Samhällsbyggnad

Framtidens städer och samhällen är hållbara och livskraftiga. Där finns smarta integrerade system för mobilitet, vatten, energi och material. I smarta städer betraktas avfall som en resurs och återanvänds eller återvinns. Resilien…
Område

Metrologi och mätteknik

Mätningar görs över hela världen, inom alla branscher. Oftast mäter man för att kunna fatta beslut eller kontrollera något. Det kan vara beslut om en åtgärd men det kan också vara ett automatiserat beslut i ett styr- och reglersys…
Expertis

Governance Innovation

Världen förändras snabbt. För att kunna hantera osäkra förutsättningar, komplexa utmaningar och samtidigt förbli konkurrenskraftiga behöver Sverige öka sin organisatoriska ändamålsenlighet, och stärka kapaciteten för snabb omstäl…
Berättelse

”Vi behöver samhällsplanering som uppmuntrar till hälsosammare liv”

Med en åldrande befolkning och en kraftig ökning av kroniska livsstilssjukdomar måste Sverige ställa om från en reaktiv hälso- och sjukvård till ett tänk där det proaktiva dominerar. Genom Social and Health Impact Center (SHIC) bi…
Projekt

Stadsbyggnads­investeringars effekter och värden (SIGURD)

Hur vi bygger påverkar inte bara den fysiska miljön, det påverkar också människors livsvillkor. Projekt SIGURD ska hjälpa aktörer inom stadsutveckling att mäta och förstå vilken betydelse olika stadsbyggnadsinvesteringar har för e…
Område

Livscykel­analys

Livscykelanalys (LCA) är ett sätt att ta reda på vilken påverkan på miljön en produkt eller tjänst har för att de därefter ska kunna utvecklas för en mer hållbar framtid. Vanligen hör vi om begreppet när det gäller produkter. Hur …