Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Doughnut Diagram
Foto: Natalie Horberg

Munkmodellen som uppföljnings- och dialogverktyg kring livskvalitet i kommuner

Munkmodellen (doughnut-modellen) är en ekonomisk modell som används för att bedöma ekonomisk prestanda i relation till människors livskvalitet och jordens ekologiska tillstånd. I forsknings- och innovationsprojektet arbetar RISE och Tomelilla kommun med att utforska förutsättningarna att använda munkmodellen i svenska kommuner.

Doughnut Diagram
Foto: Natalie Horberg

Munkmodellen utvecklades av Oxford-ekonomen Kate Raworth för ca tio år sedan. Enligt modellen går det inte att förstå hur välmående en ekonomi är om inte den sätts i relation till hur goda liv människor lever och i vilken mån de gör det inom ramen för planetens ekologiska gränser. Under de senaste åren har en del städer i världen börjat använda sig av munkmodellen som ett verktyg för målsättning, uppföljning och dialog. Men det saknas fortfarande mycket kunskap om hur kommuner kan använda modellen i praktiken. Speciellt gäller detta i ett svenskt kommunalt sammanhang. Det är detta som utforskas i det här projektet.

Tomelilla kommun har nyligen antagit ett livskvalitetsprogram för kommunen. Programmet beskriver kommunens hållbarhetsarbete fram till år 2030 med fokus på miljö och social hållbarhet. I och med antagandet av programmet finns det också ett behov av att förbättra kommunens kapacitet att följa upp sitt livskvalitetsarbete, inklusive att föra dialog med exempelvis invånare, företag och besökare. I och med munkmodellens helhetsperspektiv och dess visuella styrka har kommunen identifierat munkmodellen som en möjlig kandidat för dessa ändamål.

Samarbetet mellan RISE och Tomelilla genomförs i två steg. I steg 1 genomförs en systematisk litteraturgenomgång av hur munkmodellen har använts i städer och regioner runt om i världen. Denna följs av en analys av Tomelilla kommuns ekonomiska och organisatoriska förutsättningar för att implementera munkmodellen.

Om munkmodellen visar sig vara ändamålsenlig för Tomelilla kommun fortsätter projektet i steg 2 med att vidareutveckla och testa munkmodellen. Detta med målet att uppföljningen av kommunens livskvalitetsprogram år 2022 ska göras utifrån munkmodellen.

Sammanfattning

Projektnamn

Munkmodellen och livskvalitet i kommuner

Status

Pågående

Region

Region Skåne

RISE roll i projektet

Projektledare och forskningspart

Projektstart

Varaktighet

2021-2022

Partner

Tomelilla kommun

Finansiärer

RISE, Tomelilla kommun

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
5.Jämställdhet
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
15.Ekosystem och biologisk mångfald
Haben Tekie

Kontaktperson

Haben Tekie

Projektledare

Läs mer om Haben

Kontakta Haben

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.