Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Munkmodellen
Foto: Doughnut Economics

Munkmodellen i kommunalt hållbarhetsarbete

Idag är det mycket som tyder på att linjärt ekonomiskt tänkande inte förmår föra oss närmare ett energi- och klimatsystem som är hållbart för alla. I det här projektet testar Kalix, Tomelilla och Vadstena att integrera så kallat munkekonomiskt tänkande i sitt arbete, detta samtidigt som RISE stöttar processen samt systematiserar lärdomarna.

Det blir allt tydligare att traditionellt, linjärt, ekonomiskt tänkande inte förmår föra oss närmare ett energi- och klimatsystem som är hållbart för alla. Under de senaste åren har så kallat munkekonomisk tänkande (eng. doughnut economics) föreslagits som ett alternativt ekonomiskt ramverk enligt vilket en ekonomi bara kan ses som välmående om den förmår leva upp till en rad sociala grundvillkor (så som energi, hälsa och, jämställdhet) och detta inom planetens gränser. Parallellt har aktörer runt om i världen, från WWF och EU-kommissionen till franska staten och kommuner och regioner så som Köpenhamn och Cornwall, börjat utforska den eventuella nyttan av dessa tankar i sitt arbete.

I praktiken finns det dock försvinnande lite forskning på hur munkekonomiskt tänkande i praktiken kan integreras i organisationer av olika slag samt vilka effekter det får. Det finns dessutom få kommuner som har använt munkekonomi i sitt arbete för ett mer hållbart och rättvist energi- och klimatsystem. Det är här projektet önskar bidra.

I projektet 'Munkmodellen i kommunalt hållbarhetsarbete – metodutveckling och implementering i tre små svenska kommuner' ska kommunerna Kalix, Tomelilla och Vadstena testa att integrera idéer och verktyg för munkekonomiskt tänkande i sitt energi- och klimatarbete. Detta parallellt med att RISE stödjer arbetet och generaliserar lärdomarna i vetenskapliga publikationer och praktiska verktyg. Projektet förhoppning är att bidra till stärkt kapacitet hos de deltagande kommunerna, liksom andra kommuner och intresserade, att driva en energi- och klimatomställning som är mer rättvis för alla såväl lokalt som globalt.

Sammanfattning

Projektnamn

Munkmodellen i kommuner

Status

Pågående

Region

Region Norrbotten, Region Skåne, Region Östergötland

RISE roll i projektet

Projektledare, forskningspart

Projektstart

Varaktighet

2,5 år

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

1.Ingen fattigdom
3.Hälsa och välbefinnande
7.Hållbar energi för alla
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna

Kontaktperson

Anders Kyrkander

Projektledare

+46 10 516 57 72

Läs mer om Anders

Kontakta Anders
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Berättelse

Hur kan munkmodellen stödja kommuners hållbarhetsarbete?

Krönika: Vår tids stora utmaningar – allt ifrån klimatförändringar och miljökriser till ekonomiska kriser och nu en global pandemi – tydliggör behovet av omfattande samhälleliga förändringar mot mer hållbara system. Omställningar …
Projekt

Munkmodellen som uppföljnings- och dialogverktyg kring livskvalitet i

Munkmodellen (doughnut-modellen) är en ekonomisk modell som sätter ekonomisk prestanda i relation till människors livskvalitet och jordens ekologiska tillstånd. I det här forsknings- och innovationsprojektet arbetade RISE och Tome…
Projekt

Klimatneutrala Malmö 2.0

Projektets syfte är att stärka Malmö stads arbete med att accelerera klimatomställningen för att uppnå 1,5-gradersmålet och samtidigt skapa samhällsnytta. Detta görs i huvudsak genom stöd till Malmö stads initiativ Klimatomstäl…
Projekt

Klimatneutrala och inkluderande kommuner

Projektet kommer att hjälpa Umeå kommun att bygga upp sin förmåga att arbeta med klimatfrågor i samverkan med det lokala föreningslivet.
Expertis

Innovationsledning i samverkan

När det ska kraftsamlas och samverkas mellan olika aktörer för att skapa förnyelse och innovation är ofta ”Hur?”-frågan utmanande. Innovationsledning i samverkan blir då en möjliggörare genom att systematiskt och systemiskt leda, …
Expertis

Innovationsledning i stadsutveckling

Innovationsledning i stadsutveckling stärker kommuners och städers förmåga att initiera, kombinera och leda innovationsprocesser kopplade till stads- och samhällsbyggnadsprocesser.