Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Foto Björn Hellström
Foto: Björn Hellström

Modell för social hållbarhet i Gottsunda Centrum

Centrumanläggningar samlar butiker, restauranger och service. Rätt utformade kan sådana miljöer bidra till inte bara ekonomiska utan också en rad sociala värden. I det här projektet samarbetar RISE med fastighetsbolaget Hemmaplan för att utveckla och testa nya arbetssätt och modeller för design-, uppföljning-, och investering i Gottsunda Centrum

Hemmaplan är ett nybildat fastighetsbolag som utvecklar och förvaltar centrumfastigheter och mötesplatser i stadsdelar med socioekonomiska utmaningar. Bolagets långsiktiga mål är att i de områden där de äger fastigheter bidra till en positiv samhällsutveckling tillsammans med de som bor och är verksamma där, liksom visa på hur positiv samhällsutveckling kan bidra till goda affärsmöjligheter för fastighetsbolaget.

I oktober 2022 tillträdde Hemmaplan som fastighetsägare i Gottsunda Centrum: en centrumanläggning som innehåller alltifrån butiker, restauranger och caféer till kontorshotell, kulturhus, vårdcentral, folktandvård, familjecentral samt återkommande evenemang och festivaler. Detta med målet om att Gottsunda Centrum ska vara en ekonomiskt robust centrummiljö som generar positiva utfall för såväl centrumbesökare som det omgivande området, detta i form av värden så som hälsa, trygghet, sysselsättning, utbildning och delaktighet.

Som en del i detta har RISE och Hemmaplan upprättat ett gemensamt forskningspartnerskap och projekt med fokus på Gottsunda Centrum. Syftet med projektet är att RISE och Hemmaplan tillsammans ska förverkliga den senares förmåga att bedriva ett ännu mer inkluderande, småskaligt, snabbfotat, kommunikativt, vetenskapligt grundat samt behovs- och datadrivet arbetssätt som är integrerat i hela den lokala linjeorganisationen som sedan ska kunna skalas upp till andra fastigheter som Hemmaplan äger. 

Projektets arbetssätt: aktionsforskning

Projektets övergripande arbetssätt är så kallad aktionsforskning. Aktionsforskning innebär för det första att RISE bidrar med lärande, utvecklingsinsatser och kvalitativt processtöd. Detta sker dels som en stödfunktion som utmanar och stöttar utvecklingsarbetet i Gottsunda. Dels genom att bidra med och testa nya arbetssätt och modeller för att systematiskt och löpande designa och följa upp effekterna av fysiska och sociala insatser och investeringar på platsen. Aktionsforskning innebär för det andra att RISE parallellt studerar såväl Hemmaplans sätt att organisera sig på som effekterna av de test som partnerna tillsammans genomför, detta i dialog med tidigare forskning inom relevanta områden.

Aktionsforskaren agerar proaktivt genom att förutse framtida situationer, till exempel då en projektinsats riskerar att inte nå sina mål. Aktionsforskarens uppdrag kan i ett sådant fall handla om att skapa utrymme för förebyggande åtgärder genom att bistå med stöd för en lednings- och organisationsförändring.

Projektets delar

Projektet består av ett antal övergripande delar.

  1. Nulägesanalys: RISE genomför i dialog med Hemmaplan en nulägesanalys över hur den senares arbete är organiserat med fokus på 1) hur de idag investerar i, designar, genomför och följer upp sina insatser och 2) hur Gottsunda Centrum fungerar som plats. Ett teoretiskt ramverk tas fram som ger projektdeltagarna en gemensam referensram och begreppsapparat.
  2. Förändringsteori: en så kallad förändringsteori tas fram som visar den förändring som det är tänkt att projektets olika delar ska bidra med kopplat till Hemmaplans mål. Förändringsteorin hjälper Hemmaplan i genomförandet av arbetssätt och redovisning av resultat. 
  3. Trend- & Scenariomodell: En trend- och scenariomodell tas fram och tillämpas av Hemmaplan kontinuerligt under projektet som ett sätt att systematiskt och löpande diskutera möjliga framtida insatser samt effekter av dessa, detta som stöd för att Hemmaplans mål och vision uppnås.
  4. Indikatorer och modell för datainsamling och analys: Indikatorer i form av processmått (exempelvis besöksstatistik) respektive effektmått (exempelvis upplevd trygghet) tas fram, liksom metoder för datainsamling och analys. Dessa testas av Hemmaplan och RISE på ett antal faktiska insatser och vidareutvecklas därefter.
  5. Analysvägledning: En analysvägledning riktad till Hemmaplan tas fram som syftar till att säkerställa Hemmaplans förutsättningar att på egen hand i framtiden kontinuerligt följa upp och utvärdera sina verksamheter.
  6. Universell utformning: En modell för universell utformning tas fram och testas. Universell utformning handlar om att behovsägare med olika individuella krav ska göras delaktiga i samhällsstyrningen så tidigt som möjligt och genom hela förloppet. Detta via designlösningar i form av tjänster, produkter och miljöer som svarar upp mot behoven. I fallet Gottsunda centrum handlar det om såväl en tillgänglig social livsmiljö (att kunna umgås och ingå i sammanhang) som fysisk tillgänglighet (att tryggt kunna förflytta sig genom, vistas i, och använda såväl inne- som utemiljön). Universell utformning handlar lika mycket om social och upplevelsebaserad inkludering som fysisk, det ska inte bara vara möjligt att beträda och nyttja en miljö, den ska också upplevas som trygg och inbjudande.
  7. Löpande insatser – Tertialuppföljning: RISE genomför löpande utvärderingar tre gånger per år (tertial) baserade på insamling, analys och redovisning av data samt uppföljningsinsatser som stöd för Hemmaplans fortsatta arbete.

Projektorganisation

Från RISE sida deltar ett team av forskare och analytiker med expertis inom människors beteenden och upplevelser i centrummiljöer, universell design och tillgängliga platser, hälsa och välfärdsfrågor, organisation, ledning- och styrning, samhällsekonomi samt kvalitativ och kvantitativ metodik.

Sammanfattning

Projektnamn

Gottsunda Centrum

Status

Pågående

Region

Region Uppsala

RISE roll i projektet

Forskningspart

Projektstart

Varaktighet

3,5 år

Projektmedlemmar

Björn Hellström

Kontaktperson

Björn Hellström

Forskare

+46 73 035 54 04

Läs mer om Björn

Kontakta Björn
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Stefan Molnar

Kontaktperson

Stefan Molnar

Doktorand

+46 70 538 59 78

Läs mer om Stefan

Kontakta Stefan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.