Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Coronavirus

Metodik för studier av virus och virucida effekter

Projektet förväntas stärka svensk industris konkurrenskraft och innovationsförmåga, samt samhällets beredskap inom områdena infektionsprevention och mikrobiell diagnostik. Detta kommer att göras genom att etablera, utveckla och utforska metodik för kvantifiering av virus och kartläggning av virucida effekter från hygien- och rengöringsprodukter.

Bakgrund

Pandemier och utbrott av smittsamma sjukdomar är betydande hot mot ekonomi och folkhälsa i Sverige och globalt. I linje med Regeringens övergripande mål för COVID-19 arbetar såväl svenska myndigheter som företag intensivt med att utveckla och verifiera effektiva produkter och preventiva åtgärder mot SARS-CoV-2. Betydelsen av effektiva åtgärder och produkter mot smittspridning och virus sträcker sig också bortom nuvarande pandemi, exempelvis orsakar Norovirus uppskattningsvis årligen globala samhällskostnader på 60,3 miljarder dollar.

Behov

Sammantaget finns alltså både akuta och långsiktiga behov av forskning och metodutveckling rörande effektiva smittskyddsåtgärder mot såväl SARS-CoV-2 som andra sjukdomsframkallande virus och framtida pandemier. Specifikt saknas i Sverige kapacitet och aktörer som kan möta industrins behov av laborativt arbete med virus och virusinaktivering. Därtill är data för inaktivering av virus ofullständiga eller saknas helt, vilket gör riskbedömning av virusinaktivering mycket svår att göra på ett tillförlitligt sätt, vilket behövs vid utvärdering av tillverkningsprocesser och produkter som exempelvis biocider.

Metodik

Både cellulära och molekylära kvantitativa metoder ska appliceras i projektet. Initialt ska standardmetoder för laborativ utvärdering av virucida effekter (dvs. metoder för att mäta virusinaktivering) etableras och anpassas; både modellvirus och sjukdomsframkallandevirus ska används. Därtill ska metodik för detektion och kartläggning av förekommande virus testas explorativt i miljöer där hygienprodukter används. Den etablerade metodiken ska också kunna användas för framtagande av tillförlitlig och kompletterande data gällande kemisk och termisk inaktivering av sjukdomsframkallande virus och därigenom bidra till att framtidens riskbedömningar blir säkrare och mer precisa.

Mål

Sammantaget ska det efter projektets genomförande finnas bättre kapacitet för att möta svensk industris behov av studier av virus och virucida effekter, vilket främjar utvecklingen av effektiva preventiva åtgärder, processer och produkter. Dessutom har kunskapen om virusinaktivering stärkts.

Sammanfattning

Projektnamn

Metodik för virus och virucid effekt

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2021-2023

Finansiärer

Bo Rydins stiftelse för vetenskaplig forskning

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion

Relaterat

Projekt

Helgenomsekvensering för studier av virus som en del av handens mikrob

Samspelet mellan olika virus och mikroorganismer på huden är komplext då mikrobiotan byggs upp och bibehålls. Hygienprodukter bör utformas så att sjukdomsframkallande mikroorganismer tas bort utan påverkan på övriga mikrobiotan. P…
Expertis

Mikrobiologiska analysmetoder

RISE har en bred och djup expertis inom mikrobiologisk analys. Vi utvecklar och validerar mikrobiologiska metoder i hela analyskedjan från provtagning och provberedning till analys och databehandling för att effektivt och korrekt …
Test & demo

Cleaning Innovation

En testbädd som tar ett helhetsgrepp på både miljöaspekter och effektivitet inom rengöring och desinfektion.
Expertis

Mikrobiologiskt säker och hållbar mat

Livsmedel måste vara säkra och förväntas dessutom vara hållbara! RISE erbjuder ett antal tjänster och verktyg för att designa för en mikrobiologiskt säker och hållbar produkt.
Test & demo

Antimikrobiella material

Intresset för antimikrobiella material, ytor och beläggningar ökar för en mängd olika applikationer och medicintekniska produkter inom infektionskontroll och hygien. Utvecklingen av nya antimikrobiella material och anordningar krä…
Område

Infektionskontroll

Mikroorganismer finns överallt omkring oss och även i oss. Många av dessa är helt ofarliga eller till och med nyttiga för oss, medan andra kan orsaka infektioner som i vissa fall kan få förödande konsekvenser vilket Covi…
Berättelse

Betydelsen av virusbekämpning sträcker sig långt bortom pandemin

Pandemin har aktualiserat och tydliggjort vikten av kunskaper kring virusbekämpning. För att kunna möta framtida behov för nya viruspandemier och kunna hjälpa uppdragsgivare från näringsliv och akademiska forskningspartners med rå…