Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Atalante Göteborg
Foto: Stefan Molnar

Levande bottenvåningar som värdeskapande stadsutveckling

Många svenska stadsutvecklingsprojekt har som mål att fastigheter ska ha verksamheter i bottenplan. Detta är dock inte enkelt i tider av digital handel och externa köpcentrum. Projektet har tagit fram en handbok och en fallstudie över hur man i praktiken kan planera för - samt analysera de socioekonomiska effekterna av - bottenvåningar.

I dagens stadsutveckling står återigen blandstad högt på dagordningen, det vill säga områden där olika funktioner, så som boende och verksamhetslokaler, existerar sida vid sida. Att åstadkomma detta är dock en utmaning, inte minst när det gäller att få verksamheter i bottenplan att överleva över tid. Digital handel, externa köpcentrum, omvandlingar av lokaler till bostäder samt köpstarka gruppers flytt till ytterområden är några av de faktorer som gör att sådana verksamheter har svårt att överleva. I detta projekt har RISE, i ett delat projektledarskap med Göteborgs stad, studerat hur stadsutvecklingsprojekt med syfte att skapa levande bottenvåningar kan organiseras i praktiken. Detta genom en fallstudie av ett sådant projekt, nämligen det som genomförs i området Masthuggskajen i Göteborg. Vidare har projektet studerat hur de socioekonomiska konsekvenserna av bottenvåningsinvesteringar skulle kunna analyseras i praktiken. Den stora frågan är om upplåtandet av lokaler i bottenplan till verksamheter som typiskt nog inte är så ekonomiskt starka - så som kulturverksamheter, social service och idéburen sektor - kan betraktas som en social investering som långsiktigt betalar sig?

Inom ramen för projektet har en populärvetenskaplig forskningsrapport tagits fram som beskriver och tar fram lärdomar från arbetet i Masthuggskajen. En handbok som erbjuder en ingång till socioekonomisk effektanalys av kulturella och sociala verksamheter i bottenplan har även utvecklats med stadsbyggnadssektorn som målgrupp.

Projektleveranser

Sammanfattning

Projektnamn

Levande bottenvåningar

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Forskningspart samt delat projektledarskap med Göteborgs stad

Projektstart

Varaktighet

2018 - 2019

Total budget

500000

Partner

Göteborgs stad, Mistra Urban Futures

Finansiärer

Göteborgs stad, RISE, Centrum för management i byggsektorn

Projektmedlemmar

Evenemang

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
Stefan Molnar

Kontaktperson

Stefan Molnar

Doktorand

+46 70 538 59 78

Läs mer om Stefan

Kontakta Stefan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Projekt

Kartläggning av delningstjänster och hur dessa bidrar till levande gat

Delningsekonomi ses av många idag som ett sätt att skapa ekonomiskt, socialt och ekologiskt bärkraftigare städer och samhällen. Det här projektet syftade till att generera kunskaper om hur delningsinitiativ, genom att finnas på pl…
Berättelse

Stadsbyggnad – ett verktyg för social hållbarhet

Samhället brottas med många sociala utmaningar. Boendesegration, social isolering, hotade offentliga platser – komplexa problem som kan angripas på olika sätt samtidigt. RISE bidrar med kunskap och nya sätt att utforma och utvärde…
Berättelse

Enklare regelverk kring bildelning kan bana väg för delningsekonomi

Att låta hyresgäster hyra bostadsbolagets fordon när de annars står helt oanvända, det är en satsning som kan låta självklar i en tid då vi behöver använda våra resurser betydligt bättre. Men dagens regelverk utgör ofta en alldele…
Berättelse

Delning av lokaler minskar behovet för nyproduktion

På Vakansas plattform kan man synliggöra och tillgängliggöra så kallade för “tidsvakanser” – tider då byggnader och lokaler inte används av den tilltänkta hyresgästen och kan delas med andra. Vakansa underlättar samnyttjande av lo…
Projekt

Social hållbarhet i samhällsplanering – en kunskapsöversikt

Det råder oklarhet kring vad social hållbarhet innebär inom samhällsplanering. Ett mål med denna kunskapsöversikt – genomförd med aktörer på kommunal, delregional, regional och statlig nivå i Sverige – var att skapa förståelse för…
Berättelse

Stadsbyggnad – ett verktyg för social hållbarhet

Samhället brottas med många sociala utmaningar. Boendesegration, social isolering, hotade offentliga platser – komplexa problem som kan angripas på olika sätt samtidigt. RISE bidrar med kunskap och nya sätt att utforma och utvärde…
Expertis

Samhälls­ekonometri

Samhällsekonometri syftar till avancerade ekonometriska modeller för att räkna fram långsiktiga effekter av investeringar i samhällsinnovation.
Expertis

Beteende och beteendeförändringar

Varför gör vi människor som vi gör? Hur uppfattar vi, påverkas av och använder teknik, produkter och tjänster? Hur kan teknik vara ett stöd till att förändra ett beteende? Parallellt med utvecklingen av nya tekniska lösningar, så …