Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Innovationsplattform för näringsåtervinning ur avlopp

Avloppsslam är en resurs gällande näringsämnen med potential att delvis ersätta fossila fyndigheter och bidra till tryggad livsmedelssäkerhet. Projektet avser att under hösten 2019 etablera en nationell innovationsplattform för näringsåtervinning från avlopp. Plattformen har som mål att agera som kunskapsnod och neutral projekt-initiativtagare inom området. Plattformens huvuduppgift är att utgöra ett nätverk mellan teknikleverantörer, lantbruk, offentlig verksamhet, akademi och institut.

Under hösten 2019 kommer plattformens arbete och fortlevnad att konceptualiseras – Hur ska den fungera i praktiken? Arbetet pågår i samarbete mellan IVL och RISE med styrning från projektets partners och genom att dra lärdomar och erfarenheter av två konkreta underprojekt:

  • Hållbarhetsanalys av olika system för återvinning av kväve och fosfor, och
  • Testverksamhet för utvinning av kväve och fosfor ur avloppsvatten 

Projektet avser att skapa en nationell innovationsplattform för näringsåtervinning från avlopp där plattformen ska agera som kunskapsnod och neutral projekt-initiativtagare. Projektidéerna som utvecklas genom plattformen bör vara baserade på behoven hos aktörerna. Nya värdekedjor behöver tid för att etableras: från utmaningar och behov via forskning till koncept och funktionsmodeller till produkter och tjänster som sedan kan kommersialiseras och implementeras. För att skapa förtroende behöver delprocesser kunna testas och utvecklas efter behov. En mer interaktiv process där forskning och innovation bedrivs i samverkan mellan värdekedjans alla aktörer kan påskynda att hållbara lösningar blir tillgängliga. Plattformen tar form utifrån både näringslivets, livsmedelssektorn och de offentliga verksamheternas behov. Vi är övertygade om att det är viktigt att samla de svenska aktörerna inom innovationskedjan från forskning till implementering, för att föra utvecklingen framåt, för att skapa cirkulära och hållbara kretslopp av näringsämnen på övergripande nivå i Sverige.


Sammanfattning

Projektnamn

Svenska Näringsplattformen

Status

Pågående

Område

Cirkulär omställning

RISE roll i projektet

Koordinator ihop med IVL

Projektstart

Varaktighet

Plattformen skall fortleva så länge den behövs

Total budget

1 326 000

Partner

IVL Svenska Miljöinstitutet, VA SYD, SVOA Stockholm Vatten och Avfall, Käppalaförbundet, Gryaab, VIVAB Vatten och Miljö i Väst

FN:s globala hållbarhetsmål

2. Ingen hunger
6. Rent vatten och sanitet
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11. Hållbara städer och samhällen
13. Bekämpa klimatförändringarna

Koordinator

Evenemang

Emma Lundin

Kontaktperson

Emma Lundin

Projektledare

+46 10 516 63 31
emma.lundin@ri.se

Läs mer om Emma