Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Batch processing
Foto: Erik Sindhöj

Gödselförädling i anslutning till More Biogas

More Biogas anläggningen ta in stallgödsel för att producerar biogas innan den återgår till jordbruket i form av rötrest, s.k. biogödsel. RISE och SLU arbetar tillsammans att förädla biogödseln med processteknik för att framställa en mer koncentrerade biogödsel som kan leda till bättre användning av växtnäringsresurser.

Områden där det bedrivs intensiv animalieproduktion, som Kalmar-regionen, är ofta ”hotspots” vad det gäller läckage av växtnäring eftersom åkermarken läcker mer växtnäring då stallgödsel används som gödselmedel jämfört med mineralgödsel. Detta begränsar möjligheterna för tillväxt (ökning av besättningar) hos lantbruksföretagen. Samtidigt ökar intresset för organiska gödselmedel i områden med mycket växtodling då det förbättrar markens bördighet och i ekologisk växtodling finns redan en efterfrågan som idag inte kan tillgodoses. På grund av de stora växtnäringsmängderna som finns i de substrat som More Biogas rötar, är avsättning av biogödseln (d.v.s. rötresten) en huvudfråga för att bibehålla lönsamhet.

Även om biogödseln innehåller stora mängder växtnäring består den av 90-95% vatten och det begränsar avsättningen till inom en rimlig avstånd för transport. Därför är det viktigt att utveckla en processkedja som kan förädla rötresten till en högre koncentrerade gödselprodukt, en så kallade ”superbiogödsel”, vilket är något nytt på marknaden. Genom att skapa en värdefull gödselprodukt som kan transporteras bidra projektet med en omfördelning av växtnäring från djurtäta områden med övergödningsproblematik till områden med i huvudsak växtodling som har brist på organiska växtnäringskällor. Omfördelningen av växtnäring förväntas minska växtnäringsläckaget till Östersjön och hjälper bygga hållbar intensifiering av animalieproduktion i regionen. Detta i sin tur främjar konkurrenskraftig livsmedelsproduktion i Sverige vilket är i enlighet med Livsmedelsstrategin.

Sammanfattning

Projektnamn

Bättre biogödsel med förädling

Status

Pågående

Region

Region Kalmar län

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

3 000 000 kr

Partner

Institution för mark och miljö, SLU, More Biogas AB

Finansiärer

Jordbruksverket EIP

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

6.Rent vatten och sanitet
7.Hållbar energi för alla
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
14.Hav och marina resurser
15.Ekosystem och biologisk mångfald
Erik Sindhöj

Kontaktperson

Erik Sindhöj

Senior Forskare

+46 10 516 69 12

Läs mer om Erik

Kontakta Erik
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Mats Edström

Kontaktperson

Mats Edström

Forskare

Läs mer om Mats

Kontakta Mats
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.