Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Från flis till flygplan i Småland - FFS

Projektet syftar till att ta fram kunskap om potentialen för produktion av bioflygbränsle samt identifiera de mest lovande värdekedjorna för Småland. Arbetet bygger vidare på tidigare studier och gör en kvantitativ och sajtspecifik analys av produktionstekniker, med hänsyn till bl.a. logistik, råvaruförsörjning och integrationsmöjligheter.

Projektets effektmål är att, genom nyttiggörande av den inhemska råvarupotential som finns inom skogsbruket och skogsindustrin (främst bi- och restprodukter), bidra till omställningen av transportsektorn, och specifikt luftfarten, genom ökad produktion och användning av förnybara drivmedel.

De övergripande projektmålen är att utveckla kunskap gällande potentialen för, och genomförbarheten av, produktion av bioflygbränsle i Småland samt att identifiera de regionalt mest lovande värdekedjorna genom en kvantitativ och platsspecifik analys av ett antal produktionstekniker, beaktat olika tidsperspektiv. Denna kunskap kan användas som grund för beslut om projekt som syftar till att förverkliga produktion i Småland men kan också vara användbar för andra aktörer/regioner som har liknande förhållanden och/eller som kan använda de utvecklade metoderna.

De övergripande målen uppnås genom följande specifika mål:

  1. Kvantifiering av produktionspotential och kostnader baserat på platsspecifik analys av olika produktionstekniker (inklusive logistik, potential för integration med andra industrier, kommersiellt relevanta investeringskostnadsuppskattningar, etc.)
  2. Kvantifiering av (lokal) efterfrågan, potentiella försörjningskedjor samt alternativ för avsättning (off-take options)
  3. Framtagande av affärsmodell och färdplan för produktion av bioflygbränsle i Småland

Projektet är indelat i sex arbetspaket:

  1. Projektledning, rapportering och kommunikation
  2. Teknikinventering och urval
  3. Råvarupotential och integrationsmöjligheter
  4. Tekno-ekonomisk analys av alternativ för lokal produktion
  5. Efterfrågan och distribution
  6. Affärsmodellsanalys och färdplan

Sammanfattning

Projektnamn

Från flis till flygplan i Småland

Status

Pågående

Område

Fossilfritt flyg, Bioekonomi, Bioraffinaderi, Energi, Fossilfria drivmedel

Region

Region Kalmar län, Region Jönköpings län, Region Kronoberg

RISE roll i projektet

Projektledare och utförare

Projektstart

Varaktighet

20 månader

Total budget

4 065 000 kr

Partner

Södra, KLM, Växjö Kommun, Småland Airport , Fores, Luleå Tekniska Universitet, Växjö Energi, SkyNRG

Finansiärer

Energimydigheten

FN:s globala hållbarhetsmål

Hållbar energi för alla
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Projektmedlemmar

Extern press