Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

FINEST Systeminnovationslabb - En arena för hållbar systemomställning

FINEST Systeminnovationslabb ska ge en stabil plattform för långsiktiga experiment, där aktörer tillsammans försöker utforska och hitta lösningar på våra viktigaste samhällsutmaningar genom nya sätt att tänka och organisera sig

Målsättningen med FINEST är att skapa förutsättningar för innovationer som kan leda till en miljömässig-, social och ekonomisk hållbar livsmedelssektor. Att skapa en miljömässig-, social och ekonomisk hållbar livsmedelssektor, i linje med SDG-målen, är en utmaning som ingen enskild aktör ensamt kan uppnå. Möjligheterna och utmaningarna för en hållbar omställning uppvisar en enorm komplexitet där enskilda lösningar sällan skapar en önskad förändring utan oftast en inkrementell ”förbättring” av ett system[1] som egentligen behöver en radikalare förändring - Systeminnovation.

Systeminnovation är inte ett projekt eller ett program som kan planeras eller organiseras av en enskild aktör. Det är en frivillig process som möjliggörs av att fristående intressenter kommer samman med en gemensam vision eller med förhoppningar om ömsesidiga fördelar för att förverkliga systemförändring.

FINEST Systeminnovationslabb är en arena för hållbar systemomställning “i praktiken” och kommer skapa samarbetsrum för att gemensamt hitta lösningar på komplexa sociala och miljömässiga utmaningar. FINEST Systeminnovationslabb kommer bygga på tre centrala perspektiv - innovationer i värdekedjorna, utvecklingen av samverkankluster samt värdekedjornas roll i den övergripande systemomställningen av matsystemet.

En stor del av arbetet i systeminnovationslabbet kommer ske genom (digitala) workshops och aktionsforskning. Utvecklingsarbete i labbet sker i en iterativ process genom aktionsforskningsinsatser där lärandet från aktörer som deltar i systeminnovationslabbet kommer vara i fokus och användas för att utveckla skräddarsydda metoder och modeller.

Målet med FINEST Systeminnovationslabb är att erbjuda ett sammanhang, utrymme och metoder för olika intressenter att delta i en samskapande process för att lösa en komplex utmaning de alla står inför. Precis som det finns laboratorier för våra tekniska utmaningar där experiment utförs och utforskas i en säker miljö, strävar laboratorier för systeminnovation efter att göra detsamma men här står istället samhällsvetenskapliga metoder i fokus för att hitta lösningar på komplexa samhällsutmaningar.

Ett systeminnovationslabb ska ge en stabil plattform för långsiktiga experiment, där aktörer tillsammans försöker utforska och hitta lösningar på våra viktigaste samhällsutmaningar genom nya sätt att tänka och organisera sig. Enkelt uttryckt kommer labbet vara en plats som gör det möjligt för en grupp intressenter att samarbeta kring utvecklingen av lösningar på systemutmaningar genom en iterativ och experimentell utforskningsprocess.

FINEST Systeminnovationslabb kommer också att bygga upp eller, när det redan finns, stödja kluster och affärsekosystem som delar FINEST långsiktiga målbild om ett mer hållbart matsystem.

[1] Definitionen av ett ”system” utgår från en socio-teknisk grund och forskningsfältet STS och Hållbara omställning där ett system anses bestå av teknologier, marknader, praktiker, kulturer, infra- och industristruktur, policys, samt distributionskedjor tillsammans med mängd olika typer av aktörer och intressenter.


Sammanfattning

Projektnamn

FINEST Systeminnovationslabb

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

4 år

Partner

Chalmers

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Fredric Norefjäll

Kontaktperson

Fredric Norefjäll

Projektledare

Läs mer om Fredric

Kontakta Fredric

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Petter Forsberg

Kontaktperson

Petter Forsberg

Forskare

Läs mer om Petter

Kontakta Petter

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

FINEST - Om oss

FINEST är en fyraårig centrumsatsning som ska bidra till utveckling och innovation av det svenska livsmedelssystemet. 
Projekt

Innovationsledning i livsmedelssektorn

FINEST är en fyraårig centrumsatsning som ska bidra till utveckling och innovation av det svenska livsmedelssystemet. I det här arbetspaketet utvecklas kunskap om innovation i livsmedelssektorn tillsammans med aktörerna.
Projekt

En hållbar omställning av det framtida livsmedelssystemet

Genom att skapa en systembaserad förståelse för hur livsmedelssystemet, främst i relation till de tre värdekedjorna inom FINEST, har växt fram och vilka utvecklingsvägar som finns framåt, syftar arbetspaketet att bidra till att ås…
Projekt

Hälsosam mat från hållbara livsmedelssystem

Hur kan framtidens livsmedelkedja optimeras ur nutritions och miljöperspektiv? Vilken typ av hållbarhetsindikatorer behöver utvecklas för att kunna vägleda en innovationsprocess? Detta är frågeställningar som hållbarhetsforskarna…
Projekt

Mer svenska bär i livsmedel

En av FINEST målsättningar är bidra till att den norrländska bärindustrin utvecklas och att svenska bär i större utsträckning än idag används i hälsosamma och goda livsmedel. Vi kommer bland annat utveckla nya bärförädlingsprocess…
Projekt

Proteiner från svenska baljväxter

FINEST forskning bidrar till att produktion av svenska baljväxter som kan komplettera traditionella animalieprodukter ska ökat samt att mejerisubstitut och köttsubstitut med proteiner från svenska baljväxter kommer att utvecklats …
Projekt

Nya livsmedelskoncept kan minska beroendet av åkermark

FINEST forskare utvecklar i samarbete med livsmedelsindustrin nya livsmedelskoncept för att minska beroendet av åkermark. Ett av forskningsprojekten, Power-to-Food-production har potential att bidra till robusthet i livsmedels- oc…
Pressmeddelande

Storsatsning på hållbart livsmedelssystem

Nu etableras fyra nya centrum för hållbarhet och konkurrenskraft i livsmedelssystemet. RISE medverkar i samtliga. Forskningsrådet Formas mångmiljonsatsning innebär att svenskt primärproduktion och livsmedelsindustri kan ta en leda…