Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Drive Sweden Policy Lab

Genom policylabbet kan svenska aktörer öka sin kunskap om hur de existerande regelverken stöttar och hindrar marknadsinförandet av ny teknik och nya tjänster inom Drive Swedens intresseområde. Gemensamt lyfter vi specifika frågor och lösningar på existerande utmaningar.

Policylabb, som idé, har sitt ursprung i frågan ”Kan man arbeta med policy och regelverksutveckling på ett bättre sätt än idag?”

Verkligheten blir alltmer rörlig, komplex och svår att greppa, vilket leder till att nya verktyg och metoder behöver utvecklas för att möta och lösa viktiga samhällsutmaningar. Förändringar går också allt snabbare och i regel fortare än traditionell regelverksutveckling. En accelererad teknikutveckling krockar med ett befintligt system och regelverk.

Syftet med labbet är att utforska hur teknik- och tjänsteutvecklingen relaterar till det existerande lagutrymmet för framtidens mobilitetstjänster. Hur ska vi kunna dra nytta av den snabba teknikutvecklingen på ett bra sätt för att ställa om till en mer hållbar värld?

I labbet samlas en bred skara aktörer för att lösa upp flaskhalsar för projekt och innovationer som ligger i framkant. Det krävs ett samlat grepp där olika aktörer arbetar tillsammans för att nå en lösning.

Inom ramen av projektet Drive Sweden Policy Lab 2023-25 undersöker vi följande fall:

Case 5 fortsättning – Modernare biluthyrningsregler för en ökad bildelning:

Genom ett policylabb utreda ett framtida, mer träffsäkert regelverk för delning av fordon och presentera en struktur och principer för ett sådant. Dagens regelverk begränsar utvecklingen av nya former av yrkesmässig delning, samtidigt som den privata bildelningen är helt oreglerad och växande. Inom ramen för en tidigare DSPL förstudie har regeringen beviljat dispens från biluthyrningsregelverket för projektparten Skövdebostäder. Den kommer att användas i en pilot där bolaget delar ett antal av sina bruksbilar med hyresgäster via en plattformsoperatör kombinerat med hyresgästers fordon. Projektet kommer att följa användning, påverkan på användarnas attityder och beteende och konsekvenser för verksamheten.

Case 6 – Oberoende granskare vid försöksverksamhet med automatiserade fordon:

I detta case är syftet att undersöka utformningen av en oberoende granskning vid försöksverksamhet med automatiserade fordon. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tillstånd att bedriva försök med automatiserade fordon har nyligen ändrats genom att det har lagts till ett allmänt råd om att företagens egen riskbedömning i vissa fall bör kompletteras med ett utlåtande från oberoende granskare om försökets trafiksäkerhet. Det finns dock ingen närmare vägledning kring när ett utlåtande behövs och vad det bör omfatta. Caset genererar lösningar genom att förtydliga och exemplifiera tillämpning och omfattning av oberoende granskning vid försöksverksamhet.

Inom ramen av projektet Drive Sweden Policy Lab 2021/22 undersöktes fem olika fall:

Case 1 – Modernare och enklare skattesystem för privat bildelning

Syftet med case 1 är att öka kunskapen om hantering av beskattning inom den delen av delningsekonomin där privatpersoner hyr ut lösa saker, bl.a. fordon, inom dagens regelverk. Vi utreder och konkretiserar behov av utveckling av regelverken.

Case 2 – Busskameror för samhällets nytta

Syftet med case 2 är att reda ut policyutmaningar kring busskameror för att öka säkerheten för allmänheten och användning av data för ett mer hållbart, effektivare och uppkopplat samhälle.

Case 3 – Trafikkameror för samhällets nytta

Syftet med case 3 är att reda ut policyutmaningar kring trafikkameror för att öka säkerheten för allmänheten och användning av data för ett mer hållbart, effektivare och uppkopplat samhälle.

Case 4 – Framtidens trafikregler

I denna del identifieras utmaningar, möjligheter och lösningar angående dagens regelverk för utformningen av trafikregler - hur det mottas av de som utfärdar regler och av de som kan ha nytta av maskinläsbara trafikföreskrifter samt konsekvenser av alternativen.

Case 5 – Förstudie regulatoriskt växthus biluthyrningsregelverket

Vi vill sänka tröskeln för yrkesmässiga aktörer att dela oanvända fordon på kvällar och helger för att minska behovet av egen bil hos privatpersoner. Genom policylabb-metodiken identifierar vi utmaningar, möjligheter och lösningar angående ”biluthyrningsregelverket”.

Under 2019/20 har Drive Sweden Policy Lab arbetat utifrån tre olika regelutmaningar:

Vi har undersökt vilket regelverk som gäller för självkörande bussar i depå, dvs hur bussen ska självcertifieras, under Arbetsmiljöverkets tillsyn gentemot maskindirektivet istället för av Transportstyrelsen enligt försöksförordningen.

Vidare har vi samlat in myndigheternas, teknikleverantörernas och teleoperatörernas behov och osäkerheter kring hur fordonssensorer kan bidra med data till samhällets tjänst. Här vill teknikleverantörerna gärna se en annan modell än den som teleoperatörerna har gentemot myndigheterna idag.

I ett ytterligare case har DSPL undersökt hur datadelning kan effektivisera varuägarnas transporter utifrån ett specifikt regeringsuppdrag till Trafikverket.

Det första policylabb-projektet genomfördes 2018 - om regelverksinnovation för P2P-bildelning i Sverige.

Delrapporter från DSPL 2018-2023:

Sammanfattning

Projektnamn

DSPL 2023-25

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator, expert

Projektstart

Varaktighet

28 månader

Total budget

3 336 000

Partner

RISE, Applied Autonomy AS, AustriaTech GmbH, Einride AB, Holo (Amobility), Keolis Sverige AB, Scania CV Aktiebolag, Trafikverket, Combitech, SWECO Sverige AB, Aktiebolaget Skövdebostäder, GoMore ApS, Hygglo AB, MyCamper Nordic AB, Move About AB, OK-Q8 AB, Omocom AB, Biluthyrarna Sverige Servicebolag AB, Europeisk Biluthyrning Aktiebolag

Finansiärer

Drive Sweden, Vinnova

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
Kristina Andersson

Kontaktperson

Kristina Andersson

Senior forskare/Rättslig expert

+46 73 089 52 16

Läs mer om Kristina

Kontakta Kristina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.