Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
logos

CircHive: Ger företag verktyg att rapportera biodiversitetspåverkan

Nytt EU-projekt ska hjälpa företag och samhällen att förstå, mäta och rapportera värdet av naturen

CircHive är ett Horisont Europa-projekt (No 101082081) som ska hjälpa företag och offentlig sektor att förstå, mäta och rapportera om värdet av naturen och hur naturen påverkas av olika branscher och verksamhetsaktiviteter.

Genom att identifiera och erkänna naturens värde syftar CircHive till att stötta organisationer att fatta mer välgrundade beslut som skyddar ekosystem, förbättrar den biologiska mångfalden och öppnar upp nya möjligheter för företag och offentlig sektor, såväl som samhället i stort.

Som partner i CircHive deltar RISE som hubb-ledare för jordbruks- och livsmedelssektorn och co-hubb-ledare för detaljhandeln. RISE deltar i forskningsaktiviteter och hjälper till att vägleda företag och offentlig sektor att rapportera om hur deras verksamhet påverkar, och påverkas av, naturen.

I EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030 och det nyligen antagna globala ramverket för biologisk mångfald efterlyses både åtgärder för att värdesätta natur och lösningar som adresserar både klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. Dessa utmaningar måste hanteras gemensamt; klimatförändringarna kan påskynda utarmningen av biologisk mångfald, samtidigt som välmående ekosystem kan kraftigt begränsa klimatkrisen och dess effekter.

Nära hälften av världens BNP skattas vara beroende av naturen, som tillhandahåller mänskligheten omistliga nyttor och tjänster som luft- och vattenrening, klimatreglering, bördig jord, pollinering och erosions- och översvämningsskydd. Få organisationer kan dock i dagsläget på ett adekvat sätt förstå, mäta och rapportera deras positiva och negativa påverkan på naturen, liksom deras beroende av naturnyttor.

CircHive är ett femårigt projekt på 11,5 miljoner euro med 15 forsknings- och 10 fallstudiepartners. Projektet kommer att utveckla robusta och standardiserade metoder för att kombinera två metoder för att värdera naturen: biodiversitetsfotavtryck (Biodiversity footprinting) och naturkapitalredovisning (Natural Capital Accounting). Metoderna används idag av ett växande antal organisationer för att förstå och värdesätta de naturaspekter som ligger till grund för deras verksamhet. Genom att kombinera dessa metoder kommer CircHive att generera i en mer omfattande metod för att värdera naturen och verksamheters påverkan på den, för att på så sätt minska den negativa påverkan på biologisk mångfald och världens ekosystem.

Projektets 10 fallstudiepartners kommer att föra samman de senaste vetenskapliga metoderna med organisationer som vill utveckla hållbara affärsmodeller. Fallstudierna inkluderar exempelvis samarbete med klädföretaget Lacoste för att mäta bomullsodlingens biodiversitetspåverkan, med Millwood (producent av träprodukter) för att utveckla hållbara skogsbruksmetoder i Ukraina och med huvudstaden Edinburgh (Skottland) för att förstå effekterna av nybyggnation på biologisk mångfald och naturkapital.

CircHive kommer att arbeta nära andra företag och städer för att utveckla BEEHive (Biodiversity Excellence of Enterprises), ett nytt nätverk som är öppet för alla organisationer som är intresserade av att lära sig att mäta och hantera deras inverkan på naturen. Medlemmar i BEEHive kommer att bidra till utvecklingen och testningen av CircHives resultat och kommer att få stöd i att utveckla hållbara förvaltningsmetoder.

CircHive syftar till att tydligt visa fördelarna med att värdera naturen och stödja integrering och användande av metoder för att mäta påverkan på biologisk mångfald respektive värdera naturkapital. För att uppnå detta kommer projektet att anordna evenemang, publicera utbildningsmaterial, utarbeta policydokument och arbeta med standardiseringen av metoden som tas fram inom projektet. Intresserade aktörer inom både den offentliga och privata sektorn bjuds in för att delta i samskapandet i respektive BEEHive-hubar.

För mer information, besök www.CircHive.eu och följ @CircHive på Twitter. Direkta frågor kan skickas via e-post till Hello@circhive.eu eller RISE kontaktpersoner nedan.

 

Detta projekt har fått finansiering från Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon Europe under bidragsavtal nr 101082081. Dess innehåll är enbart CircHive-partners ansvar och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikter.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
14.Hav och marina resurser
15.Ekosystem och biologisk mångfald
Björn Ringselle

Kontaktperson

Björn Ringselle

Forskare

+46 10 516 69 42

Läs mer om Björn

Kontakta Björn
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Karin Morell

Kontaktperson

Karin Morell

Projektledare

+46 10 516 50 31

Läs mer om Karin

Kontakta Karin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.