Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Bild

TUSC Centrum för säkerhet i tunnlar och andra undermarksanläggningar

TUSC är ett forsknings- och utvecklingsforum, där forskare och problemägare gemensamt fokuserar mot en ökad säkerhet och effektivitet inom området tunnlar, gruvor och bergrum.

TUSC:s målsättning och fokus

TUSC:s målsättning är att stärka och förvalta brandkompetensen inom tunnlar, gruvor och bergrum och skapa värde och nytta genom att lösa relevanta problemställningar som identifierats av TUSC:s medlemmar och intressenter. Verksamheten inom ramen för TUSC bedrivs inom sex prioriterade forskningsområden:

  • branddynamik, 
  • nya energibärare i fordon och energilagring under mark,
  • brandbekämpningssystem och ventilation, 
  • brandfarlig och explosiv vara under mark, 
  • utrymning och räddningsinsats, och
  • metodutveckling inom räddningstjänstområdet.

Hur TUSC fungerar

TUSC drivs genom att nätverkets medlemmar gemensamt beslutar om de projekt som ska genomföras. Detta sker genom en process där styrgruppens medlemmar själva, deltagande organisationernas personal eller externa aktörer inkommer med projektförslag baserade på ett faktiskt behov inom något av TUSC:s prioriterade forskningsområden. Exempelvis vill vi underlätta för tunnelbyggare med nya säkerhetslösningar, vi vill ge myndigheter kunskapsstöd och vi vill sprida den kunskap som finns inom RISE för tunnlar, gruvor och bergrum.

Värdet av TUSC

Generellt har TUSC genom sin verksamhet bidragit till kunskapsuppbyggnad inom flera områden som varit viktiga för medlemmarna. De genomförda forskningsprojekten har resulterat i både faktisk kunskap som kan implementeras i pågående nationella infrastrukturprojekt, samt i vetenskapliga internationella publikationer. En utredning gjord av Ramböll har visat att den gemensamma ekonomiska satsningen mellan RISE och Trafikverket för att utveckla ett nytt brandbekämpningssystem i trafiktunnlar var ekonomiskt lönsam både på kort och lång sikt. En oberoende utvärdering av TUSC:s första 5 år av Trafikverket visade att TUSC bedriver en relevant aktivitet som ger användbara kortsiktiga resultat såväl som vetenskapligt meriterande.

Några projekt-exempel

I filmen nedanför visas ett  TUSC-finansierat projekt där säkerheten för fordonsgastankar i händelse av en lokal brand testades.

TUSC har tagit fram en handbok för brandskydd under byggtid av tunnlar och andra undermarksanläggningar (se pdf till höger). En presentation om handboken ges i filmen nedan från ett webbinarium anordnat av HållNollan som är en branchorganisation som jobbar för en bättre arbetsmiljö inom byggbranchen.

Medlemskap

Medlemmar som bidrar till TUSC är RISE, Trafikverket, Fortifikationsverket, SKB Svensk kärnbränslehantering och GRAMKO Gruvindustrins arbetsmiljökommitté

Behandling av dina personuppgifter

Haukur Ingason

Kontaktperson

Haukur Ingason

Forskare

+46 10 516 51 97

Läs mer om Haukur

Kontakta Haukur
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Artur Storm

Forskare

+46 10 516 58 76

Läs mer om Artur

Kontakta Artur
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Expertis

Säkerhet i under­marks­anläggningar

Brand, risk och säkerhet i tunnlar, gruvor, bergrum, garage och andra undermarksanläggningar är centrala områden i RISE forskning och expertis. Vårt uppdrag är att arbeta för en ökad säkerhet och effektivitet, såväl nationellt som…
Event

International symposium on tunnel safety and security (ISTSS)

Tunnlar, garage, tunnelbanor och gruvor är allt viktigare delar av samhällsinfrastrukturen världen över som utmanas i situationer där det krävs akut hantering från olika samhällsinstanser. Välkommen till ISTSS - en av de främsta …
Område

Brandsäkerhet

Varje år omkommer eller skadas många människor till följd av bränder. Bränder orsakar också materiella kostnader för miljardbelopp. Att på bästa sätt förebygga, begränsa och släcka bränder räddar liv, sparar kostnader och är posit…
Expertis

Brandsäkerhet batterier

Batterier är en viktig del i ett fossilfritt samhälle. Det finns dock olika säkerhetsaspekter som bör adresseras när batterier introduceras i olika applikationer. Vi hjälper dig att utvärdera hur batterier fungerar när de utsätts …
Expertis

EN 45545 Brandsäkerhet i järnvägsfordon

Brandsäkerhet i järnvägsfordon är viktigt för passagerare, personal och egendom. Genom att använda material med goda brandegenskaper minskar risken för brand och spridning av rök och flammor. RISE provar och utvärderar material o…
Expertis

Risker med brandutsatta gastankar

RISE har drivit flera projekt om risker med nya energibärare såsom gasfordon. Under 2019 och 2021 genomfördes brandförsök och släckförsök på gastankar (biogas och vätgas) – unika riskfyllda situationer som är relevanta för exempel…
Expertis

Bilbränder

Bilbränder och fordonsbränder är allvarliga händelser som orsakar skador på både fordon, människor och omgivande egendom och miljö. Genom förebyggande åtgärder såsom brandprovning, forskning och brandsäkerhet går det att minska ri…
Event

International Conference on Fires in vehicles (FIVE)

Som svar på det ökade behovet av en internationell dialog inom området bränder i fordon organiserar RISE konferensen FIVE (Fires in Vehicles). Målet med FIVE är att utbyta kunskap om bränder i fordon (väg- och terrängfordon samt t…