Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Tillämpat livscykeltänkande för hållbara värdekedjor

För att möta vår tids hållbarhetsutmaningar inom tex klimat och resurser behöver företag, myndigheter och andra aktörer vidareutveckla hur de bidrar till produkter och tjänsters miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarhet över hela ”livscykeln”, från råmaterialframtagning, produktion, användning, och avfallshantering, eller åter till nytt liv.

Tillämpat livscykeltänkande för hållbara värdekedjor kräver också nya relationer och samarbeten för att möjliggöra förändring, till exempel i omställning till en mer cirkulär ekonomi. Inom tillämpat livscykeltänkande kan RISE bidra med forskning, kunskap, verktyg och strategi som hjälper organisationer att samverka med leverantörer, producenter, kunder och andra aktörer för mer hållbara värdekedjor. På så sätt stöttar vi utveckling av innovativa lösningar som gynnar såväl hållbar utveckling som aktörernas konkurrenskraft. För att få igång interna och externa processer kan RISE stötta i att sätta samman dessa aktörer, leda dialog och förankra processer. RISE erbjuder även utbildningar.

Visulisering av LCM

Styrning, ledning och organisation

Life cycle management omfattar olika former av styrning, ledning och organisering av företag och dess värdekedjor i syfte att uppnå ökad hållbarhet. Det kan innefatta allt från strategi, organisation, och beslutsfattande till analys, inköp, upphandling och kommunikation. Livscykeltänkande är numera också ett krav inom ISO 14001. RISE arbetar här utifrån många olika angreppssätt, såsom nya affärsmodeller, beslutsfattande, supply chain management eller krav på leverantörer, miljökommunikation, indikatorutveckling, miljömanagementsystem etc.   

Analyser och beslutsprocesser

Att kunna genomföra och använda sig av hållbarhetsanalyser och data blir allt viktigare inom både näringsliv och offentlig sektor, som grund för ökad innovationsförmåga och konkurrenskraft och nya affärsmodeller och samarbetsformer. Livscykeltänkande och Life Cycle Management utgår ofta från resultat från analyser som:

  • livscykelanalyser (LCA),
  • livscykelkostnadsanalyser (LCC), och
  • social livscykelanalys (S-LCA)

Många organisationer har kunskap om, eller har genomfört, en LCA av sina produkter eller tjänster. Dock kan det vara svårt att implementera kunskapen från denna typ av analyser i den dagliga verksamheten. Här kan RISE stötta i att överbrygga hinder och ta tillvara på drivkrafter inom en organisation, eller hjälpa till att formulera en konkret handlingsplan. Vi bedriver också forskning kring beslutsprocesser och hur man som företag kan agera på livscykelinformation, till exempel från en LCA.

Att göra en fullständig LCA är inget krav för att börja arbeta med förändringar i sin värdekedja. En god start är ett helhetsperspektiv på produkter och tjänster och en vilja att åstadkomma förbättringar i systemet som helhet.

Mer information

Länk till relaterade kurser hos Swedish Life Cycle Centre (SLC) https://www.lifecyclecenter.se/training/

Emma Rex

Kontaktperson

Emma Rex

Forskare

Läs mer om Emma

Kontakta Emma
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Projekt

SINA - Sluta med INeffektiv Användning

SINA-projektet syftar till att öka kunskapen om offentliga organisationers potential att göra sina materiella flöden mer effektiva och cirkulära genom upphandlings- och inköpsförfaranden som premierar sparsamhet och delning.
Projekt

Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden – Steg 3

Projektet arbetar för att visa hur en bransch konkret kan ställa om till en mer cirkulär ekonomi. Med nytänkande affärsrelationer och affärsmodeller har projektet tidigare visat att det går att förena stark konkurrenskraft med en …
Projekt

Anpassning av beslutsstöd för energieffektivare värdekedjor

Projektet ”Anpassning av beslutsstöd för energieffektivare värdekedjor” tittar närmare på hur företagsfunktioner som inköp, konstruktion och marknad kan använda sig av livscykelinformation, och vad som behövs för att denna informa…
Projekt

Hinder och drivkrafter för cirkulär belysning

Går det att minska resursförbrukning, klimatpåverkan och energibehov genom andra sätt att köpa ”belysning”? Blir det dyrare och krångligare för kunden? I projektet ”Hinder och drivkrafter för cirkulär belysning” undersöks vad som …
Projekt

Det inkluderande, hållbara och uppkopplade samhället

Vikten av att kombinera digitalisering och hållbarhet framhävs i många olika forum och strategier. I projektet Det inkluderande, hållbara och uppkopplade samhället är detta en central del.
Område

Livscykel­analys

Livscykelanalys (LCA) är ett sätt att ta reda på vilken påverkan på miljön en produkt eller tjänst har för att de därefter ska kunna utvecklas för en mer hållbar framtid. Vanligen hör vi om begreppet när det gäller produkter. Hur …