Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Resursåterförande avloppssystem

Innovativa avloppsystem kan skydda miljön från skadliga utsläpp och samtidigt skapa cirkulära flöden av vatten, näring och energi.

Ramverk för hållbarhetsanalys av avloppssystem
Foto: Magnus Arnell
Ramverk för hållbarhetsanalys av avloppssystem

Med siktet inställt på hållbara lösningar håller synen på avloppsvatten på att förändras från avfall till resurs och från avloppsreningsverk till produktionsanläggning för återvunna resurser, såsom näringsämnen, biogas och vatten.

RISE arbetar med hela avloppsystemet från hushåll och industri ner till utsläppet av renat avloppsvatten och återanvändningen av näringsämnen, m.m. Vi har expertis för att jämföra och utvärdera system för insamling och behandling av avloppsvatten och användningen av återvunna resurser. Vi studerar innovativa system och lösningar från små enskilda avlopp och genomsamhetsanläggningar till specifika delar som avloppsreningsverk till hela stadsdelar. Ett signum är vår metod för hållbarhetsanalys där vi inkluderar såväl det tekniska systemet som organisationen som driver det och brukarperspektivet och utvärderar det avseende en bredare uppsättning hållbarhetskriterier (miljö, hälsa & hygien, ekonomi, teknisk funktion samt organisations- och brukaraspekter) med multikriterieanalys. Ett stort område är recirkulering av näringsämnen till åkermark via utvinningsprocesser eller källsorterande system, ett annat är optimering och energieffektivisering av avloppsreningsverk. 

Vi levererar beslutsunderlag för att avgöra värdet av innovativa system.


Kontaktperson

Magnus Arnell

Forskare

+46 10 516 63 33
magnus.arnell@ri.se

Läs mer om Magnus

Relaterat

Område

Vatten

Hur mycket rent, drickbart vatten har du använt idag? Många gånger slår vi säkert på kranen utan att tänka. Men dricksvatten är en lyxvara i många delar av världen. Varje år blir barn och vuxna sjuka och dör på grund av smutsigt v…
Projekt

MAt i Cirkulära RObusta system

En tredjedel av all växtnäring från jordbruket körs in till staden genom den mat som vi konsumerar. Näringen hamnar i matavfall och toalett. Genom att bygga källsorterande system som tar tillvara de flöden som näring kan vi enklar…
Projekt

Hållbarhetsanalys för värmeåtervinning ur avloppsvatten

Merparten av energin som används i den urbana vattencykeln används för uppvärmning av varmvatten i hushåll och industrier. Denna energi spolas bokstavligen ner i avloppet. Denna värme återvinnas på eller uppströms avloppsreningsve…
Projekt

Modellering på reningsverk– kunskapssammanställning och ”barrier buster”

Till följd av den växande befolkningen i urbana miljöer, striktare utsläppskrav och klimatförändringar står Sveriges avloppssystem inför stora förväntade investeringsbehov. Dynamiska datorbaserade modeller skapar förutsättningar f…
Projekt

Modellering av industriell symbios - biogas och industriell avloppsrening

Projektet syftar till att modellera en industriell symbios mellan biogasproduktion och rening av näringsfattigt industriavloppsvatten. Konceptet bidrar till cirkulär omställning då det kombinerar minskad energiförbrukning och drif…
Test & demo

Avloppsrening

I testbädden, som ligger norr om Uppsala, erbjuder vi forsknings- och utvecklingsprojekt, ren kontraktsbaserad produktutveckling och oberoende tredjepartstester av avloppsreningsteknik. Tack vare tidigare arbete med ackrediterad p…
Berättelse

Hållbart och långsiktigt verk för avloppsrening

För en liten kommun med hög andel säsongsboende kan ett traditionellt avloppsreningsverk bli ekonomiskt och hållbarhetsmässigt ohållbart, samtidigt som alternativet med en markbaserad anläggning har utmaningar kring mätning av ren…