Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Unik satsning för hälsofrämjande arbetsplatser och minskad sjukfrånvaro

01 november 2018, 06:00

Botkyrka och Örnsköldsviks kommun investerar totalt ca 40 miljoner kronor under tre år för förbättrad arbetsmiljö och minskade sjukskrivningar bland medarbetarna. Målet är att antalet korttidssjukfrånvarodagar per medarbetare ska minska med minst 12 procent. Om målet nås är insatserna självfinansierande. RISE ger tillsammans med SKL löpande stöd till implementering, uppföljning och utfallsmätning.

- Vi gör en kraftsamling där vi sätter arbetsmiljö och hälsa i fokus. Det handlar om att vi ska ha ännu mer energi på arbetet och må riktigt bra säger Mattias Jansson, kommundirektör i Botkyrka kommun.

Hög sjukfrånvaro är utöver den ohälsa som den representerar också en strategisk utmaning för Sverige. Bara för landets kommuner motsvarar sjukfrånvaron ca 50 000 heltidsarbeten årligen och därmed påverkas verksamheters kvalitet och förutsättningar för långsiktig kompetensförsörjning till välfärd och offentlig service.

- Ytterst handlar satsningen om att stärka kvalitén på de tjänster vi erbjuder kommunens invånare. Minskad frånvaro innebär bättre kontinuitet och därmed kvalitet i våra verksamheter, säger Nils Hörnström, personaldirektör i Örnsköldsviks kommun.

Nu tar Botkyrka och Örnsköldsvik ett helhetsgrepp för att utveckla bättre insatser och arbetssätt för att förebygga sjukfrånvaro och skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Arbetet har utgått från en fördjupad analys av kommunens data kring sjukfrånvaro, en noggrann genomgång av forskning och goda exempel liksom samtal med anställda chefer och medarbetare och fackliga representanter. Resultatet är en modell för att mer proaktivt arbeta för minskad risk för sjukskrivningar och sjukfrånvaro orsakad av arbetsmiljön.

RISE stödjer arbetet i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Projektet drivs inom ramen för ett socialt utfallskontrakt, med uppföljning och mätning av sociala och ekonomiska utfall. Projektet väcker intresse även internationellt genom att modellen för socialt utfallskontrakt tillämpas med ren offentlig finansiering, består av en kombination av offentliga och privata utförare och har en tydlig och transparent modell för att mäta och värdera utfall.

- Projektet i Botkyrka och Örnsköldsvik är ett exempel på där vi bidrar med stöd till praktisk implementering av nya preventiva lösningar. Vi kommer att tillämpa erfarenheterna på fler angelägna sociala och hälsomässiga utmaningar för att bidra till en mer utfallsfokuserad och proaktiv användning av offentliga resurser, berättar Tomas Bokström, projektledare och ansvarig för RISE satsning på sociala investeringar.

Så funkar sociala utfallskontrakt

  • Modellen för sociala utfallskontrakt bygger på det som internationellt kallas Social Impact Bonds. Utgångspunkten är en social investeringslogik där vissa sociala och hälsomässiga utmaningar antas kunna mötas med en extra satsning på nya eller annorlunda förpackade insatser. Insatserna följs sedan upp och utvärderas genom utfallsmått som både kan visa på sociala och hälsomässiga effekter och ekonomiska effekter för offentlig sektor. I modellen ingår också att dela finansiell risk mellan involverade parter om satsningen inte uppnår önskade utfall. Detta garanteras genom upphandling av utfallsbaserade avtal som säkrar att alla inblandade aktörer har incitament att arbeta för bästa möjliga utfall.
  • Det första sociala utfallskontraktet i Sverige drivs av Norrköpings kommun och Leksell Social Ventures med stöd från SKL och Lumell Associates. I den modell som testas i Botkyrka och Örnsköldsvik är ett unikt drag att kommunerna själva investerar och därmed är ekonomiavdelningarna och utförardelen av kommunerna kontraktsparter. Externa leverantörer, Aino Health i Botkyrka och Previa i Örnsköldsvik, har upphandlats med utfallsbaserade avtal, vilket innebär att utförarnas kostnadstäckning till stor del är avhängig vilka utfall som uppnås. RISE och SKL är implementeringsstöd, även så kallad intermediär i projektet.

Satsningen i Botkyrka och Örnsköldsvik

  • Konkret handlar arbetet om att tidigt upptäcka individer och arbetsplatser där det finns skäl att anta att stöd kan göra skillnad. All personal som under en 12-månadersperiod har haft minst fyra sjukfrånvarotillfällen följs upp för att klargöra om det finns behov av extra stöd. Detta kan handla om vägledning kring stress eller annan ohälsa men det kan också handla om att arbetssituationen behöver utredas och anpassas. För att finnas till hands för samtliga medarbetare införs en ny rutin vid sjukanmälan. Medarbetare ska göra sjukanmälan till en så kallad Hälsosupport. Hälsosupporten nås via ett särskilt nummer och bemannas med utbildad och tränad personal.
  • För att arbeta med arbetsplatser med hög sjukfrånvaro har ett internt HR-team, ett chefsstöd, rekryterats till kommunerna. Teamen kommer att proaktivt söka upp arbetsplatser för att i nära samarbete med medarbetare och chefer analysera situationen och pröva vägar för att uppnå förbättrad arbetsmiljö.
  • För att få god överblick och möjlighet till uppföljning av arbetet och dess effekter tas ett förbättrat stöd för att presentera statistik fram. På så vis kommer information att föras från arbetsplatser via chefer till kommunledning och politik. Det blir därmed tydligt att arbetsmiljö och sjukfrånvaro är hela organisationens gemensamma ansvar.
  • Arbetet följs upp löpande under hela projekttiden. Syftet är att kontinuerligt lära mer om hur de olika insatserna bör utformas för att på bästa sätt stödja utvecklingen av friska och hälsofrämjande arbetsplatser. Förutom sjukfrånvaro kommer indikatorer kopplade till arbetsmiljö, hälsa, kompetensförsörjning och trivsel att följas noga.

 

Omfattning på investering: Botkyrka ca 22 miljoner kr. Örnsköldvik ca 18 miljoner kr.

Tidsram: Botkyrka 36 månader med start 2018-09-26. Örnsköldsvik 36 månader med start 2018-11-01.

Målgrupp: Anställda med minst fyra sjukfrånvarotillfällen under en tolvmånadersperiod samt arbetsplatser med hög eller ökande sjukfrånvaro.

Insatser: Botkyrka: Hälsosupport för att stödja medarbetare i risk för upprepad sjukskrivning (upphandlad tjänst). Chefsstöd för att stödja arbetsplatser med hög sjukfrånvaro (internt team) Örnsköldsvik: Hälsosupport för att stödja medarbetare i risk för upprepad sjukskrivning (upphandlad tjänst). Arbetsmiljöhandledare stödjer chefer och arbetsplatser med hög sjukfrånvaro (internt team).

Utfallsmått: Förändring av korttidsjukfrånvaro definierat som genomsnittligt antal nettodagar per anställd under projekttiden jämfört med referensperioden justerat för trendförändringar.

Referens: Historisk data om korttidssjukfrånvaro i kommunen.

Ekonomisk värdering av utfall: Genomsnittlig direkt kostnad för en sjukfrånvarodag baserat på Försäkringskassans beräkningsmodell.

Övriga utfallsmått: 

  • Hållbart medarbetarengagemang (HME)
  • Frisktal
  • Förändring av hälsa, arbetsmiljö och produktivitet på arbetsplatser som erhåller stöd

För mer information kontakta:

Tomas Bokström, projektledare RISE: 010-516 56 07, tomas.bokstrom@ri.se

Ingrid Wibom, HR-chef Botkyrka kommun: 070-185 90 79, ingrid.wibom@botkyrka.se

Nils Hörnström, Personaldirektör Örnsköldsviks kommun: 0660-886 25, nils.hornstrom@ornskoldsvik.se

Rickard Bracken, projektledare SKL: 072-564 83 73, rickard.bracken@skl.se