Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
avfall i nytt fokus

Avfall i Nytt Fokus

Välkomna på konferensen Avfall i Nytt Fokus! Konferensen är en plattform som samlar aktörer inom avfalls- och återvinningsområdet. Den senaste konferensen gick av stapeln 2017.

På konferensen kommer vi att presentera och illustrera resultat från relevanta forsknings- och innovationsprojekt mot branschen. 

Vi kommer bland annat hålla spännande presentationer och föredrag inom återbruk och beteendepåverkan och återvinning av uttjänta konsumentprodukter såsom textilier, batterier och användning av askor. På konferensen kommer det också göras en historisk tillbakablick på Sveriges avfallshantering och en framåtblick på avfallshantering i en cirkulär ekonomi. 

Konferensen anordnas av nätverket Waste Refinery och ingående medlemmar Fortum Recycling & WasteGreenIronHögskolan i BoråsIVL, Svenska MiljöinstitutetKarlstads universitetKretslopp och Vatten GöteborgLightoreLuleå tekniska universitetNoahProfuRadmaCarbonRenovaRISE Research Institutes of SwedenSysav UtvecklingTekniska verken i Linköping

 

Eventinformation
13 mar 2023 - 14 mar 2023
09:00-16:00
Lindholmen Conference Center, Göteborg
28 februari 2023

Från och med 10 jan: 6 500kr (Earlybird utgången 9 jan)
Bokningsvillkor: Anmälan är bindande. Avbokning kan göras utan kostnad upp till 21 dagar innan arrangemangets start. Återbud därefter, fram till 7 dagar innan start, debiteras med 75% av avgiften. Vid senare återbud debiteras hela avgiften (100%). Notera att platsen kan överlåtas till annan person inom samma företag. Ändring av deltagare kan göras fram till kursstart. Fakturering sker efter konferensen.

Först till kvarn - begränsat antal platser
Fysiskt,
Program
Program

Program dag 1: 13:e mars, 2023 

09:00 - 10:00 Registrering och fika     

10:00 - 11:30 Gemensam session 1: Makrotrender i vårt samhälle -Deras påverkan på uppkommet avfall     

I sessionen diskuteras hur ekonomins utveckling, digitaliseringen och den globala uppvärmningen påverkar avfallshanteringens förutsättningar. Sessionen avslutas med en paneldebatt.     

Lågkonjunkturens påverkan på konsumtionen och uppkommet avfall
Thomas Sterner, Göteborgs Universitet     

Digitaliseringens påverkan på vår konsumtion och avfallshantering
Peter Ljungstrand, RISE     

Klimatpåverkan - effekter och i förlängningen påverkan på avfallsmängder ur ett försäkringsperspektiv

Staffan Moberg, Svensk försäkring

Paneldebatt     

11:30 - 12:30 Lunch

12:30 - 14:00 Parallella sessioner 2 

Session 2A: PFAS ämnen i vatten – Vad behöver vi förstå och mäta för att kunna bedöma behov och val av åtgärd?     

I denna session presenteras effektiva reningstekniker för PFAS samt möjligheterna att förenkla analysförfarandet av de tusentals olika PFAS ämnen som finns utan att förlora nödvändig information vid bedömning om åtgärdsbehov föreligger eller ej. 

PFAS i tusentals, vilka ämnen ska vi mäta och med vilka analysmetoder? 
Ingrid Ericson; Mio Pettersson, Örebro Universitet 

Vilka grupper av PFAS ämnen kan renas effektivt med olika reningstekniker 
Astrid Helmfrid, Sweco,

Initiatorer till diskussion 
Elin Solberg, RadmaCarbon; Pierre Kripps, LightOre; Ragnar Sjöberg, Ramson 

Gemensam diskussion 

Session 2B: Avfallshanteringens historia och framtid 

Under sessionen kommer en historisk tillbakablick att göras med diskussion kring förhoppningar och visioner vid olika tidpunkter, vilka styrmedel som använts, och vilka resultat som uppnåddes. Sessionen avslutas med en framåtblick och en gemensam diskussion om framtidens resurs- och avfallshantering. 

Avfallshanteringens drivkrafter genom tiderna 
Anders Lagerkvist, Luleå Tekniska Universitet  

Avfallspolitiken i 50 år 
Jan-Olof Sundqvist, IVL Svenska Miljöinstitutet 

Framtidens resurs- och avfallshantering 
Jenny Sahlin, Hanna Ljungkvist, Profu  

Gemensam diskussion – lärdomar från historien och framtida ambitioner 

14:00 - 14:15 Fika 

14:15 - 15:45 Parallella sessioner 3 

Session 3A: Oorganiska restprodukter från process- och energisektorn - Framtida nyttiggörande 

De cirkulära aspekterna börjar på allvar också att diskuteras när det gäller oorganiska restprodukter från process- och energisektorn. Stora kliv har tagits när det gäller exempelvis återvinning av salter – men vad kan göras med resten?

Sekundära ballastmaterial- hur kan vi komma framåt? 
Björn Schouenborg, RISE 

Utveckling av zeoliter från askor för koldioxidavskiljning 
Placid Atongka Tchoffor, RISE 

Kan mer avancerade analysmetoder vara nyckeln till mer återvinning?  
Jenny Rissler, Lunds Universitet 

Gemensam diskussion 

Session 3B: Kritiska metaller och andra råvaror –Hur viktig är återvinning? 

För att den gröna omställningen som kräver stora mängder kritiska material ska vara långsiktigt hållbar krävs att ingående material i uttjänta produkter tas tillvara och nyttiggörs som sekundär råvara. Denna session ger en inblick i dagens och framtidens kritiska råmaterial och vad som behövs för att Sverige ska mer självförsörjande. 

Dagens situation och utmaningar kopplat till behovet av kritiska råmaterial  
Christian Junestedt, IVL Svenska Miljöinstitutet 

En hållbar batterivärdekedja – Vad kan Sverige göra för att främja utvecklingen?  
NN, Naturvårdsverket 

Är deponier och slagghögar framtidens källor till utvinning av metaller och mineraler? 
Edward Murray, GreenIron 

Framtida potential och möjlig utveckling 
Maria Wallin, Återvinningsindustrierna 

Gemensam diskussion – vad krävs för att Sverige ska bli självförsörjande på kritiska råmaterial? 

15:45 - 16:30 Avrundning och sammanfattning dag 1 

18:00 - Middag 
 

Program dag 2 14:e mars, 2023 

08:30 - 10:00 Parallella sessioner 4 

Session 4A: Återvinning av textil och andra konsumtionsavfall - Hur går det? 

I denna session presenteras ett par tekniska lösningar för textilsortering samt ges en inblick i vilka politiska styrmedel som är på gång inom textilområdet. Sessionen avslutas med en diskussion där åhörare får chansen att ställa frågor om framtidens hållbara textilhantering. 

Siptex – en ny länk i den textila värdekedjan 
Anna Vilén, Sysav 

AI för cirkulärt mode 
Markus Danell, Wargön Innovation 

Framtidens textilpolitik  
Birgitta Losman, Högskolan i Borås 

Gemensam diskussion 

Session 4B: Avfallshantering i staden - Hur får vi rätt sortering och plats? 

Idag har vi svårt att få boende att sortera rätt och att få plats för en ändamålsenlig avfallshantering i den täta staden. I denna session presenteras vad som kan göras för att klara kommande krav på ökad fastighetsnära utsortering. 

Avstånd till avfall – fysiska kontra sociala svar 
Hervé Corvellec, Lunds universitet 

Sortering av hushållsavfall i flerbostadshus – beteendepåverkan 
NN, Kungliga Tekniska Högskolan 

Plats i staden för avfallshantering 
NN, Chalmers Tekniska Högskola 

Gemensam diskussion 

10:00 - 10:15 Fika 

10:15 - 11:45 Parallella sessioner 5 

Session 5A:Slamåtervinning - attityder och potentialer 

Slam är en biprodukt av reningsprocesser i såväl kommunala reningsverk som industrier som tidigare ansetts vara ett problemavfall. I denna session presenteras vilka möjligheter det finns att nyttja slam som en resurs. 

Svenska näringsplattformen – brett projekt kring näringsåterföring från avloppsslam 
Elin Kusoffsky, RISE och Linus Karlsson, IVL 

En ny syn på avfall – cirkulära näringsflöden 
Susanna Lind, Easy Mining/Ragn-Sells

Pyrolys – Framtidens slamhantering? 
Dan Lorick, Gryaab 

Icke-tekniska utmaningar i svensk slamhantering – lagstiftning, attityder och aktörer 
Oskar Johansson, Torben Bauer, Linus Ekman Burgman, Luleå Tekniska Universitet 

Gemensam diskussion 

Session 5B: Beteendepåverkan - För en ökad resurshantering 

För att nå en effektiv resurshantering av uppkommet avfall är det viktigt att ta hänsyn till individens roll i systemet och förstå hens behov, attityd, beteende och acceptans för avfallssystemet. Dessa aspekter diskuteras i denna session för några avfallsströmmar. 

Food packaging design to support sorting behaviour 
Babak Nemat, Högskolan i Borås 

Engaging with upcycled food  
Coralie Hellwig, Högskolan i Borås 

Batteriets väg från inköp till återvinning – möjligheter och hinder på vägen 

Ulrika Holmberg, Göteborgs universitet

Gemensam diskussion 

11:45 - 12:45 Lunch 

12:45 - 14:15 Parallella sessioner 6 

Session 6A: Kemisk återvinning - Möjligheter och begränsningar 

Kemisk återvinning kommer att spela en viktig roll i framtidens avfallshantering. I denna session presenteras hur mogna de olika teknikerna är idag och vilka materialflöden de kan hantera. 

Återvinning av kolbaserade material via termiska metoder - en möjlighet att sluta loopen och skapa negativa koldioxidutsläpp 
Henrik Thunman, Chalmers tekniska högskola   

Kemisk återvinning via solvolys/HTL  
Cecilia Mattsson, forskare, RISE 

Gemensam diskussion 

Session 6B: Cirkulär ekonomi och avfallshantering 

I sessionen diskuteras frågor kring utvecklingen av cirkulära produkter och affärsmodeller, hur avfall kan bli produkt, eller inte, och hur avfallshanteringens miljöpåverkan kan tänkas bli påverkad. Som inledning till sessionen ges tre presentationer från presentatörernas perspektiv inom företagsekonomi och organisationsteori, miljörätt och miljöteknik. Därefter följer frågestund/diskussion med åhörare. 

När är avfallshanteringen klar?  
Anders Lagerkvist, Luleå Tekniska Universitet 

Waste-based critiques of the circular economy 
Hervé Corvellec, Lunds Universitet 

Är avfall en del av en cirkulär ekonomi? 
Oskar Johansson, Luleå Tekniska Universitet 

Gemensam diskussion 

14:15 - 14:30 Fika 

14:30 - 14:50 Sammanfattning dag 2 

14:50 - 16:00 Gemensam session 7: Framtidens hållbara samhälle - Kommer den "gröna energin" att räcka? 

I denna session diskuteras den gröna energin och dess olika energikällor och i vilken uträckning dessa kommer att täcka behovet i dagens och framtidens tekniktäta samhälle. 

Kommer den gröna energin räcka? 
Per Langer, Fortum City Solutions; Karin Willquist, Fortum Waste Solutions 

Paneldebatt och diskussion 

16:00 - 16:15 Avslutning 

Carl Jensen

Kontaktperson

Carl Jensen

Projektledare

+46 10 516 56 11

Läs mer om Carl

Kontakta Carl
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.