Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Klimatanpassning

Vart tog vattnet vägen?

Vatten är en vital del i våra liv som inte bara släcker vår törst, utan även är en oumbärlig komponent i livsmedelsproduktionen och för livsmedelssäkerheten. Ändå verkar det som att vatten har hamnat i skuggan av andra frågor. I detta inlägg delar jag med mig av mina tankar kring vårt hållbara vattenförsörjningssystem och vad vi kan göra åt det.

Dricksvatten: En viktig och underskattad resurs

Dricksvatten är inte bara en insatsvara för livsmedelsproduktion; det är fundamentalt för vår överlevnad och för att vårt samhälle ska fungera. Vi tenderar att ta vattnet för givet och förutsätta att det alltid kommer att finnas tillgängligt. Men faktum är att vårt dricksvatten är hotat av flera faktorer. Bland dessa kan nämnas klimatförändringar, ökad efterfrågan och ett enormt investeringsbehov.

Klimatförändringar och torka: En växande utmaning

Vår planet genomgår påtagliga förändringar till följd av klimatförändringarna, och detta påverkar även vår vattenförsörjning. De torra somrarna 2018 och 2023 (nåväl, i alla fall inledningen) har gett oss en försmak av vad vi behöver vara förberedda på när klimatförändringarna blir tydligare. 2018 kämpade våra jordbrukare med torkan. I år har rekordmånga kommuner utfärdat bevattningsförbud. Vi kan även konstatera att samtidigt som vattenbehovet ökar till följd av en ökande befolkning blir tillgången alltmer osäker. VA-branschen står inför en dubblering av sina VA-taxor och en ökning på 50% i investeringar för att trygga leveransen av dricksvatten och hanteringen av avloppsvatten. I det beräknade investeringsbehovet görs bedömningar för hur klimatförändringarna kommer att påverka dessa, men osäkerheterna är fortsatt stora.

Dricksvatten i skuggan av livsmedelsproduktionen

En intressant paradox är att, trots dricksvattenförsörjningens kritiska roll, så tycks den inte ha få den uppmärksamhet den behöver. Ett exempel på detta är hur vattenförsörjningen i arbetet med den uppdaterade livsmedelsstrategin 2.0 i viss utsträckning förbises. Dricksvattenförsörjningen bör prioriteras på motsvarande sätt som övriga delar i livsmedelsstrategin eftersom den är minst lika sårbar och viktig som övriga delar av livsmedelssystemet. Det måste inte nödvändigtvis ske i formen av en livsmedelsstrategi, men just nu saknas den styrning som behövs. Det är dags att erkänna att dricksvattenförsörjningen inte kan betraktas som en isolerad fråga; den är en grundpelare för en hållbar livsmedelskedja.

Ett nationellt ansvar för dricksvattenförsörjningen

Dricksvattenförsörjningen är inte enbart en kommunal angelägenhet. Det är en nationell resurs som behöver skyddas och hanteras på nationell nivå. Att lämna ansvaret till enskilda kommuner är inte tillräckligt; vi behöver en integrerad och samordnad strategi för att säkra dricksvattenförsörjningen. Det handlar inte bara om att tillhandahålla vatten till våra kranar, utan också om att säkra hela livsmedelsproduktionskedjan och samhällets välbefinnande.

Vägen framåt: Ett hållbart vattenförsörjningssystem

Så, vart tog vattnet vägen i den nationella debatten? Och vad ska samhället göra? Jag tänker att vi alla har en roll att spela. Som individer behöver vi använda alla våra resurser med omsorg, så även vattnet. Om vi som är verksamma i olika branscher lyfter dricksvattenfrågan i alla sammanhang vi får möjlighet kan vi tillsammans arbeta för att säkra tillgången och skapa en hållbar framtid där vattnet alltid finns där det behövs.

Ur ett nationellt perspektiv skulle ett rimligt första steg kunna vara att ta avstamp i Svenskt Vattens förslag på en Blå Färdplan. Den tar fasta på vikten av samordning, resursfördelning och investeringar i infrastruktur. Därifrån kan vi påbörja förändringen för att kunna skapa ett hållbart vattenförsörjningssystem, bland annat genom att utveckla planer som tar hänsyn till både behov och tillgång till vatten – såväl i form av livsmedel som till livsmedelsproduktionen.

På RISE pågår just nu en kraftsamling att stötta Sveriges arbete med livsmedelsförsörjning. Genom innovativa lösningar och insiktsfulla analyser försöker vi tillsammans med våra samarbetspartners bidra till att utveckla hållbara metoder för att säkra tillgången till livsmedel i en föränderlig och oförutsägbar värld. Vi välkomnar alla intresserade parter att samarbeta med oss och tillsammans forma en mer hållbar och trygg framtid för Sverige, oavsett om det handlar om försörjningen av dricksvatten eller andra livsmedel.

CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.