Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Dricksvatten

Nyheter i dricksvattendirektiv för ökad resiliens och hållbarhet

För en resilient vattenförsörjning behöver både tillgången och kvaliteten på vattnet säkras. Det ställer krav på material som håller över tid och inte kontaminerar. Den senaste uppdateringen av EU:s dricksvattendirektiv innebär nya krav som påverkar alla som arbetar med vattenförsörjning, från kommuner och fastighetsägare till producenter av material och produkter. I nätverket Material i kontakt med dricksvatten, som drivs av RISE, följer man hur direktivet implementeras i svensk lag och ger stöd och vägledning.

EU:s dricksvattendirektiv har tagits fram för att skapa en likadan förvaltning av medlemsländernas vatten. Syftet är att vi ska ta hand om våra vattenresurser så att kommande generationer ska få tillgång till vatten av bra kvalitet i tillräcklig mängd. Den senaste uppdateringen av direktivet trädde i kraft i januari 2021 och nyheterna är många och påverkar alla som arbetar med vattenförsörjning.

– Målsättningen är att på ett bättre sätt ta hand om hela kedjan, från vattentäkt till kran, och exempelvis få med material i kontakt med dricksvatten och fastighetsaspekter som inte har reglerats i dricksvattendirektivet tidigare, säger Charlotta Obitz, senior forskare på RISE och projektledare för nätverket Material i kontakt med dricksvatten.

Ökade krav på material i kontakt med dricksvatten

Hälsomässiga krav på material som kommer i kontakt med dricksvatten regleras i artikel 11 i dricksvattendirektivet och gäller både nya installationer och vid reparationer i befintliga installationer för uttag, beredning, lagring och distribution av dricksvatten.

De ändrade kraven på material, typgodkännande och provning är några av de viktigaste frågorna för medlemmarna i RISE nätverk Material i kontakt med dricksvatten. Bland medlemmarna finns såväl huvudmännen som tillverkare av material och produkter. Via nätverket får man tillgång till den senaste forskningen och goda exempel på området, medlemmarna träffas på seminarier och kan utbyta erfarenheter med varandra. 

– Nätverket följer arbetet med dricksvattendirektivet, på EU-nivå och nationell nivå. Inför nästa seminarium kommer regelverket som rör krav på material i kontakt med dricksvatten enligt artikel 11 att troligtvis ha fastställts på EU-nivå såväl samt att direktivet kommer att ha implementerats i svensk rätt. Seminariet kommer att behandla vad införandet innebär i praktiken för de olika intressenterna i nätverket, exempelvis vad övergångsbestämmelserna innebär, berättar Charlotta Obitz.

För den som är intresserad av en djupdykning  inom artikel 11 erbjuder RISE en utbildning i implementeringen av artikel 11 med syfte att gå igenom de nya kraven och dess betydelse.

Hårdare krav kan driva på utvecklingen av blyfri mässing

Ett exempel på aktör som påverkas av de hårdare kraven är mässingstillverkare som har bly i materialet. I det nya direktivet har gränsvärdet för bly i dricksvatten halverats. Dessutom har ECHA kommit med en slutgiltig rekommendation om att bly ska upptas på tillståndsförteckningen i Reach, EU-kommissionen har dock inte fattat något beslut i frågan ännu.

– Om mässingsindustrin vill leva i framtiden måste den ställa om, även om det är en utmaning, eftersom ersättningsmaterialen med verifierade beständighetsegenskaper är begränsade, säger Charlotta Obitz.

Bly gör mässingen lättare att bearbeta och används bland annat i ventiler, kranar, vattenmätare och andra komponenter. RISE driver flera forskningsprojekt med syfte att utveckla och optimera blyfria mässingslegeringar såväl som att anpassa produktionssystemet samt att utveckla testmetoder för de nya blyfria legeringarna. 

Vill man studera hur material, till exempel blyfri mässing, beter sig i kontakt med olika typer av vatten finns RISE testmiljö i Kista som kallas Vattenriggen.

– Här kan vi jämföra olika material och produkter i olika typer av vatten och se hur de beter sig, hur de bryts ned och om ämnen lakas ur från materialet. I Vattenriggen kan vi även studera biofilm och vi kan testa nya sensorer, förklarar Charlotta Obitz.

Produkter med längre livslängd

Det är inte bara ökade krav i det nya dricksvattendirektivet, det innehåller även lättnader som kommer att uppskattas av många tillverkare.

– Typgodkännandeprocessen för material och produkter i kontakt med dricksvatten kommer att harmoniseras på en viss nivå för alla länder i EU, i och med att direktivet sätter minimikrav. Det ser jag som positivt, även om vissa länder kanske kommer att ha tilläggskrav, säger Charlotta Obitz. Viktigt att lyfta fram är att dricksvattendirektivet endast tar hänsyn till de hälsomässiga aspekterna och inte till aspekter såsom beständighet eller krav på livslängd eller klimatavtryck hos produkterna. RISE arbetar med samtliga aspekter både inom certifiering och forskning.

Utöver kraven i direktivet har Sverige som mål att utveckla material och produkter för vatten och avlopp som har en livslängd på 100-150 år vilket visar på behovet att även inkludera hållbarhetsaspekter vid utveckling av material och produkter.

– Målet är ambitiöst, men det kommer också att bidra till resiliens och beredskap. Om vi kan lita på att vårt ledningssystem är robust och hållbart får vi mindre oplanerat underhåll och bättre beredskap när det gäller renovering och förnyelse av ledningssystem. Det är bra och viktigt att vi i Sverige jobbar mot hållbarhet och produktbeständighet – det är ju även det vi på RISE jobbar med, avslutar Charlotta Obitz.  

Läs mer om RISE erbjudande kring vattenförsörjning till kommuner.

Nätverket Material i kontakt med dricksvatten

Nätverket har ett 30-tal medlemmar och samlar huvudmännen, branschorganisationer, tillverkare av material och produkter samt berörda myndigheter.

Medlemmar får tillgång till aktuell information om lagstiftning, regelverk, forskning samt material- och produktutveckling. Nätverket träffas regelbundet och diskuterar gemensamma frågeställningar och behov inom området.

Läs mer om nätverket Material i kontakt med dricksvatten

Charlotta Obitz

Kontaktperson

Charlotta Obitz

Forskare

+46 73 088 76 75

Läs mer om Charlotta

Kontakta Charlotta
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Expertis

Dricksvattendirektivet

2020 tog EU:s ministerråd beslut om ett nytt dricksvattendirektiv som implementeras i Sverige under våren 2023. Målet med dricksvattendirektivet är att skydda människors hälsa från alla slags föroreningar i dricksvatten samt …
Nätverk

Material i kontakt med dricksvatten

Syftet med nätverket är att samla relevanta aktörer som arbetar med material i kontakt med dricksvatten. Det kan vara såväl tillverkare som användare av material och produkter, branschföreningar, vattendistributörer, myndigheter o…
Utbildningserbjudande

Dricksvattendirektivet - Implementering av Artikel 11

Utbildning i implementeringen av Artikel 11 i dricksvattendirektivet - Lär dig om de nya kraven för material i kontakt med dricksvatten.
Erbjudande

Vattenförsörjning – för daglig drift och kris

Kommunen ansvarar för den dagliga vattenförsörjningen. Kommunen är också ansvarig för vattenförsörjning vid kris. En kris kan till exempel bero på vattenbrist på grund av torka, kontaminering på grund av farliga oavsiktliga utsläp…
Nätverk

Medlemsprogram mässing

Mässingsindustrin står inför en oundviklig övergång till blyfria legeringar. Inom medlemsprogrammet mässing bedriver vi forskning med fokus på korrosion, material och tillverkningsteknik anpassade för de moderna blyfria och lågbly…
Nätverk

Korrosion och katodiskt skydd i jord

Korrosion i konstruktioner och infrastruktur under mark medför stora kostnader både för samhället och för företag. RISE har lång erfarenhet inom området och inom medlemsprogrammet bedriver vi forskning för att hitta nya lösningar …
Test & demo

Klorriggen

Testbädden Klorriggen hjälper dig att välja rätt material i rör och applikationer som utsätts för klor eller klordioxid, att planera underhåll i tid och att välja rätt desinfektionsmetod för dina behov. Med hjälp av RISE testbädd …
Område

Korrosion

Rost på fordonskarosser, oxid på kretskort eller korrosionsangrepp på brodelar kan bli både farligt och dyrt. Samhällets årliga kostnad för korrosion är cirka 4 procent av BNP. Det är kostnader för korrosionsskydd och reparationer…