Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Vattenförsörjning – för daglig drift och kris

Kommunen ansvarar för den dagliga vattenförsörjningen. Kommunen är också ansvarig för vattenförsörjning vid kris. En kris kan till exempel bero på vattenbrist på grund av torka, kontaminering på grund av farliga oavsiktliga utsläpp eller sabotage som en del av krigsföring. Säkerställ en resilient och hållbar vattenförsörjning för både daglig drift och kris för er kommun med RISE som samarbetspartner. 

En resilient och hållbar vattenförsörjning innebär att kommuninvånarna får tillgång till rent vatten av god kvalitet varje dag, året om. Oavsett vad som händer. En resilient och hållbar vattenförsörjning innebär också att jordbruk och industri får det vatten de behöver och inte behöver minska sin verksamhet eller i värsta fall behöver stänga ner på grund av brist på vatten av rätt kvalitet.

Dricksvattendirektivet

Med utgångspunkt ur Dricksvattendirektivet kan RISE hjälpa er kommun att säkra en resilient och hållbar vattenförsörjning. Utifrån er kommuns målsättningar för vattenförsörjning och förutsättningar gällande vattenbehov och vattentillgång idag och i framtiden samt utifrån olika scenarier för samhällsutvecklingen och klimatförändringar, som täcker in olika perspektiv från hushåll till jordbruk och företag, genomför RISE behovsprognoser och scenarieanalyser för er kommun.

Vattenförsörjningsplan

Prognoserna för behov och scenarioanalyserna ligger till grund för en uppdaterad vattenförsörjningsplan som säkerställer en resilient och hållbar vattenförsörjning för kommunen.

Om kommunen inte har en uppdaterad och heltäckande vattenförsörjningsplan kan det bli svårt att på ett genomtänkt och effektivt sätt möta ökade vattenbehov och eventuella kriser. Det kan även innebära ökade kostnader för kommunen och samhället.

Utmaningar inom till exempel krisberedskap, dagvattenhantering och klimatanpassningar

RISE är ett statligt, oberoende forskningsinstitut med både bred och djup kompetens inom bland annat vattenförsörjning, avlopps- och dagvattenhantering, krisberedskap, AI, digitalisering och cybersäkerhet, samhällsutveckling, juridik och många fler områden. Genom att ingå partnerskap med RISE får ni tillgång till ett skräddarsytt team baserat på era utmaningar. Att RISE är ett statligt ägt forskningsinstitut innebär också att vi ger er helt opartiska expertråd som utgår från er kommuns unika situation.

RISE samarbetar med många kommuner, länsstyrelser, myndigheter och andra aktörer vilket ger ett brett systemperspektiv och möjliggör också ytterligare erfarenhetsutbyte mellan kommuner och möjlighet till samarbete över gränserna.  

RISE erbjudande till er kommun

Utifrån er kommuns förutsättningar och målsättningar tar RISE fram prognoser för behov och scenarioanalyser för er kommun. I samråd med er skapar vi en gedigen uppdaterad vattenförsörjningsplan som säkerställer en resilient och hållbar vattenförsörjning för såväl daglig drift som för kris. Den nya vattenförsörjningsplanen skapar trygghet för kommunledningen och för kommunens invånare samt jordbruk och industrier. Den uppdaterade vattenförsörjningsplanen består således av den samlade bilden av kommunens behov idag och imorgon samt scenariobeskrivningar kring potentiella kriser. Den uppdaterade vattenförsörjningsplanen utgör också en strategi för hur kommunen säkerställer vattenförsörjning och tar höjd för risker genom kartläggning och prioritering av åtgärder.

I ett fortsatt samarbete kan RISE bistå i genomförandet av de åtgärder och implementeringar som krävs för att säkerställa genomförandet av den uppdaterade vattenförsörjningsplanen.

Kontakta gärna Josefine Klingberg, projektledare på RISE eller skicka ett meddelandet via formuläret om ni har frågor eller vill veta mer. 

Vill du veta mer om detta? Kontakta oss gärna.

CAPTCHA
Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter