Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Termografering av byggnader

Termografering (värmefotografering) utförs åt byggherrar, förvaltare och byggentreprenörer m.fl. genom att med värmekamera lokalisera var isolerbrister, ej förväntade köldbryggor samt luftläckage förekommer i en byggnads klimatskal. Klimatskalets utförande har stor betydelse bl.a. för byggnaders energianvändning, termiska komfort och risk för fuktskador.

Syfte

Genom termografering kan lokaliseras var luftläckage, isolerbrister och köldbryggor förekommer i klimatskalet. RISE är ackrediterade för att utföra termografering enligt standard SS-EN 13187:1998. RISE har lång erfarenhet av att utföra termografering och bedöma huruvida upptäckta isolerbrister, ej förväntade köldbryggor samt luftläckage är av sådan omfattning att det utgör brister som bör åtgärdas (bedömningskriterier finns bl.a. i ByggaL). Köldbryggor förekommer alltid i byggnadskonstruktioner, de utgör i allmänhet en brist enbart om de är sämre utförda i verkligheten än på ritning.

Genom att kunden får reda på var det finns åtgärdsmässiga brister i form av isolerbrister, ej förväntade köldbryggor samt luftläckage i klimatskalet har de sedan möjlighet att utföra åtgärder för att förbättra klimatskalet, vilket har stor betydelse bl.a. för byggnaders energianvändning, termiska komfort och risk för fuktskador.

Metod

Termografering utförs ofta samtidigt som lufttäthetsmätning men kan även utföras separat. Termografering utförs i byggnader under slutet av byggskede, vid färdigställande och i befintliga byggnader enligt standard SS-EN 13187:1998. Termografering utförs från insida av byggnad, samtidigt som byggnaden är försatt i invändigt undertryck. För att söka efter isolerbrister och köldbryggor behövs stor och stabil temperaturskillnad över klimatskalet, termografering utförs därför främst vintertid, och kan i byggskede ej utföras innan byggnaden är fullt uppvärmd, helst med ordinarie värmesystem (byggfläktar kan ge ojämn temperaturfördelning i byggnaden vilket i så fall försvårar termograferingen). Enbart luftläckagesökning med värmekamera kan utföras även vid betydligt mindre temperaturskillnad över klimatskalet, se tjänst Luftläckagesökning av byggnader.

Leveranser

Termografering redovisas i en rapport utgående från kraven i SS-EN 13187:1998 och så utförligt som behövs med hänsyn till uppdraget och omständigheterna, vilket vanligen bl.a. innebär redovisning av värmekamerabilder och tillhörande vanliga bilder som visar åtgärdsmässiga brister, inklusive kommentarer, samt redovisning av värmekamerabilders position på ritningar och vid behov markering av bristernas utbredning på ritningar.

Mer information


Beställning

Beställ via kontaktpersonerna längst ner på sidan.

Fakta

Tjänst

Termografering av byggnader

Storhetsområde

Temperatur

Område

Byggd miljö

Leveransnivå

Ackrediterad

Fältmätning

Tillgänglig

Standarder

SS-EN 13187:1998

Branschstandard ByggaL

Pris

Pris vid offertförfrågan (kostnadsuppskattning). Det är många olika faktorer som påverkar tidsåtgången och därmed kostnaden för den enskilda provningen, dessa provningar utförs därför i de flesta fall på löpande räkning, utrustningskostnader och resekostnader tillkommer.

Leveranstid

Tid för genomförande och leverans av uppdrag enligt överenskommelse.

Förberedelser

Kräver förberedelser, till exempel inläsning av ritningsunderlag.

Kontaktperson

Owe Svensson

Teknologie magister

+46 10 516 57 21
owe.svensson@ri.se

Läs mer om Owe

Anders Jansson

Kontaktperson

Anders Jansson

Teknologie magister

+46 10 516 57 26
anders.jansson@ri.se

Läs mer om Anders