Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Kvantifiering och minskning av metanemissioner

Vid biologisk behandling av organiskt material, rötning, samt vid uppgradering av biogas till fordonsbränsle, kan utsläpp av metangas till atmosfären uppstå. Eftersom metangas är en kraftig växthusgas är det av största vikt att inventera och reducera dessa metanemissioner.

Sökord: biogas, minskning av metanutsläpp.

Syfte

Förutom  stark klimatpåverkan, så finns det även flera säkerhets- och arbetsmiljöskäl. Metangas är brännbar och kan antändas vid en koncentration av ca 4-16 vol-% i luft.  Metan i sig är en luktfri gas, men   metanläckage kan även innebära utsläpp av andra illaluktande gaser, vilket drabbar anställda och närboende.
I ett biogassystem kan det även förekomma små halter av dikväveoxid, även kallat lustgas. Denna gas bidrar ca 300 ggr mer till växthuseffekten än koldioxid .
Slutligen finns det även en ekonomisk aspekt,  då metangas har ett kommersiellt värde och emissioner innebär förlorade intäkter.
Avfall Sverige och Svenskt Vatten verkar gemensamt  för att branschmedlemmar ska minska sina metanutsläpp. Fler och fler gasanläggningar ansluter sig frivilligt till programmet Egenkontroll Metanemissioner, även kallat EgMet. I det frivilliga åtagandet ingår att vart tredje år låta en oberoende mätkonsult genomföra läcksökning och utsläppsmätningar vid anläggningen.
RISE har i många år, som oberoende mätinstitut, genomfört provtagningar och läcksökningar på många olika typer av utsläppskällor. Med en gedigen processkunskap och avancerad analysteknik kan RISE hjälpa er få bättre kontroll på era metanemissioner.

Läcksökning

En del av det frivilliga åtagandet är att regelbundet och systematiskt genomföra läcksökning vid anläggningen.  Med en optisk OGI (FLIR) metankamera upptäcker RISE gasläckor som inte kan ses med blotta ögat. Läckorna visualiseras tydligt i form av filmer eller stillbilder. Med hjälp av kameran kan läcksökningen ske snabbt och effektivt, såväl inomhus som utomhus.

Emissionsmätningar och avancerad analysteknik

Metanhalten analyseras i en FID dvs en flamjoniseringsdetektor. Mätningar utförs kontinuerligt över en viss tid eller som enstaka stickprover. Utsläppen kvantifieras genom att även mäta flödet.
Mätmetoder som används utgår från Avfall Sveriges handbok för metanmätningar.  Metoderna är utvecklade från internationella standarder t.ex. hur man mäter flöden i kanaler.
Resultaten presenteras i en överskådlig rapport med enskilda utsläppskällor beskrivna och förslag på åtgärder för stöd i det egna förbättringsarbetet. Resultaten kan även användas i hållbarhetsdeklarationer.

Längst erfarenhet av EgMet-mätningar

RISE har under många år byggt upp en gedigen kännedom om hela processen och kan idag snabbt identifiera så kallade hot-spots, där läckage vanligen förekommer, vilket sparar tid i sökandet.
RISE har ett brett nätverk inom området, inte bara i Sverige, utan även internationellt. Exempelvis har  vi genomfört en jämförande studie av flera olika mättekniker i Europa. Arbete pågår även vad gäller att standardisera emissionsmätningar från biogasanläggningar i Europa . Vi har vidare hjälpt till att ta fram världsunik statistik över metanutsläpp från olika processer och tekniker.

Metod

Egen Kontroll Metanemissioner

Leveranser

Omfattade rapport som inkluderar kartläggning och kvantifiering av metanutsläpp samt förslag på åtgärder.

Beställning

För beställning, vänligen kontakta Johan Yngvesson (huvudansvarig) eller Konstantinos Chandolias, Daniel Bäckström, Magnus Viktorsson

Få bättre kontroll på era metanemissioner RISE 2020_0.pdf

Fakta

Tjänst

kvantifiering och minskning av metanemissioner

Instrument

Flödesmätare, Gasmätare

Område

Energi, Fossilfria drivmedel, Jordbruk, Klimatanpassning, Klimatneutral industri, Vatten

Leveransnivå

Oackrediterad

Fältmätning

Tillgänglig

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

13.Bekämpa klimatförändringarna
Johan Yngvesson

Kontaktperson

Johan Yngvesson

Projektledare

Läs mer om Johan

Kontakta Johan

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Konstantinos Chandolias

Kontaktperson

Konstantinos Chandolias

Forskare

Läs mer om Konstantinos

Kontakta Konstantinos

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.