Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Separering av lignocellulosa och restprodukter i pilotskala

Jordens cirkulära och förnybara råvaror är efterfrågade och ska räcka till mycket, vilket ökar behovet av forskning och utveckling av dem så att varje beståndsdel kommer till nytta. Separering av cellulosa från skog, jordbruk och hav är en fundamental del i bioraffinaderi och hållbar produktion. 

Kokeriet är mycket flexibelt och RISE har tagit fram effektiva metoder och utrustning för simulering av samtliga kommersiella kokmetoder. RISE har stor erfarenhet av olika kokerisystem och arbetar kontinuerligt med förbättringar inom både sulfat- och sulfitkokning. Flis- och lutprover från fabrik används för att simulera den befintliga kokaren i laboratoriemiljö under kontrollerade former. Kokarna kan med fördel även användas som reaktorer i bioraffinaderiutredningar.

Separation, fraktionering och rening av trä-, jordbruks- och marina cellulosa: Detta innebär att separera, fraktionera och rena cellulosa från olika källor såsom trä, jordbruk och marina organismer. Processen kan involvera att bryta ner råmaterialen i sina beståndsdelar för att få renare cellulosa. Detta kan inkludera tekniker som mekanisk sönderdelning, kemisk behandling eller enzymatisk nedbrytning.

Förbättrat utbyte: Genom att förbättra utbytet ökar mängden högkvalitativ cellulosa som kan extraheras från råmaterialet. Detta kan uppnås genom att optimera processerna för att minimera förluster och maximera utbytet av användbara cellulosafraktioner.

Utformning av renare processer för framtiden: Att utforma renare processer innebär att minimera eller eliminera användningen av miljöskadliga ämnen och energikrävande processer. Detta kan inkludera övergången till förnybara energikällor, användning av biologiskt nedbrytbara kemikalier och minskning av avfall och utsläpp.

Förbättrad effektivitet vid separation och rening: Genom att förbättra effektiviteten vid separation och rening kan processen optimeras för att erhålla högre renhetsgrader och mer homogena produkter. Detta kan inkludera användning av avancerade separationsmetoder såsom membranteknik, jonbyte och kromatografi.

Digitalisering och simuleringar: Användning av digitala verktyg och simuleringsprogram för att modellera och optimera processerna innan de implementeras i verklig skala. Detta kan hjälpa till att identifiera potentiella flaskhalsar, förutsäga prestanda och effektivisera processflödet.

Karakterisering av råmaterial och produktvariationer: Detta innebär att noggrant analysera och karakterisera både råmaterial och produkter för att förstå deras sammansättning och egenskaper. Detta kan inkludera användning av avancerade analysmetoder såsom spektroskopi, mikroskopi och kemisk analys för att säkerställa kvaliteten och enhetligheten hos de resulterande produkterna.

Flis av olika vedslag och storlek kan kokas samtidigt i samma kokare vid samma processbetingelser men ändå hållas särskilda. Processbetingelserna kan varieras med avseende på bl.a. tid, temperatur, förträngning av kokvätskor, halter i kokvätskor och kokmetoder. Under kokets gång kan både avdrag och tillsats av kokvätskor göras. Satsvis och kontinuerlig kokning kan simuleras. Det finns möjlighet att koka upp till 40 kg flis. 

Användbar till studier: 

Kokeriet är idealiskt för vedundersökningar och kan användas vid garantikörningar.

Det går även att undersöka vedvariationer så som vedslag, träddel (rot-topp), ålder (juvenil-mogen), kemisk sammansättning, dimensioner, skogsröta, lagringsröta, torrhalt, storleksfördelning, föroreningar, densitet, ljushet. 

RISE kan även göra undersökningar inom renseri som till exempel ved och vedlagrin, barkning, flishuggning, flislagring, flissållning, barkhalt, vedhalt i barkfraktion, torr-rådensitet. Studier på flis som till exempel ligninhalt, hemicellulosa.

Testbed för separering av lignocellulosa är en del av av Bioeconomy Arena

Fakta

Namn på Test & Demo

Separering av lignocellulosa

Etableringsår

2001

Kategori

Laboratoriemiljöer (LM)

Bransch

Livsmedel och jordbruk, Tillverkning, Material, Processindustri, Papper, massa och förpackningar

Område

Bioekonomi, Bioraffinaderi, Cirkulär omställning, Förpackning, Jordbruk, Klimatneutral industri, Kemiska processer och produkter, Kemisk och biologisk analys, Massa och papper, Materialomställning, Produktion och tillverkning, Textil, Träteknik

Region

Region Västernorrland

Adress

Hörneborgsvägen 10, Örnsköldsvik

Lars Sundvall

Kontaktperson

Lars Sundvall

Gruppchef Processteknik

+46 70 526 52 21

Läs mer om Lars

Kontakta Lars
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Mats Westin

Forsknings- och utvecklingsingenjör

+46 10 722 32 49

Läs mer om Mats

Kontakta Mats
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Expertis

Massateknologi

Massaframställning spelar en central roll för bioekonomin; omställningen mot ett fossilfritt samhälle och cirkulära processer. Den centrala delen av fiberlinjen är massakoket, där ved behandlas med kemikalier för tillverkning av m…
Expertis

Dissolvingmassa

Dissolvingcellulosa är en viktig produkt som används vid tillverkning av fibermaterial som i sin tur används i textilindustrin.
Expertis

Fluffmassa

Med en ökad befolkningsmängd används sanitetsprodukter i större utsträckning. Producenter för fluffmassa kan hos RISE optimera och utveckla process och produkt, både för miljö och användarens skull och att utföra en kvalitetsbedöm…
Projekt

FORSKNINGSPROGRAM BIOEKONOMI – med industrin mot en hållbarare värld

Var kommer nästa genombrott? Det är förstås omöjligt att förutsäga. Men de som inte experimenterar, som inte utforskar möjligheten att skala upp labbresultat, kommer aldrig vara bland de första. Det lönar sig att forska, till…
Erbjudande

Bioeconomy Arena - en katalysator för biobaserad innovation

Genom Bioeconomy Arena förs vetenskaplig spetskompetens och toppmodern forskningsinfrastruktur samman för att öka omställningstakten mot en bioekonomi. Med arenan stöttar RISE industri och samhälle att accelerera utvecklingen…
Tjänst

Analyser av träflis för pappersproduktion och massa

Kvaliteten på flisen är av avgörande betydelse för tillverkningen av massa, och vi på RISE erbjuder flera olika analyser för att säkerställa flisens kvalitet. Genom att noggrant granska och bedöma olika egenskaper kan vi identifie…
Tjänst

Pilot för flisimpregnering i realtid

Impregneringsstudier är av intresse för alla kemiska massaprocesser, oavsett om slutprodukten är pappersmassor eller dissolvingmassor. Det är särskilt viktigt med korrekt impregnerad flis för massabruk som vill öka produktionen el…
Tjänst

Ved - Utvärdering av resultat vid garantikörningar

I samband med investeringar och ombyggnader i produktionslinjer för papper och massa är det vanligt att garantikörningar genomförs. Det kan gälla allt ifrån ett byte av sil eller del av utrustning till exempelvis hela renserier el…