Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Värdeverktyg för gatuutveckling
Foto: Katarina Borg

Värdeverktyg för gatuutveckling

I det här projektet ska RISE tillsammans med Spacescape utveckla ett verktyg som kan synliggöra hur sociala, ekologiska, ekonomiska och hälsomässiga värden påverkas av utformning av gator.

Städer består till 20-30 procent av gator – en enorm yta som till största delen är utformad för biltrafik. Idag står vi inför en samhällsomställning där vi behöver styra om en stor del av bilresandet till mer hållbara transporter. Gatorna är en stor potential – inte bara för andra transportslag – utan också för att möta sociala, ekologiska och ekonomiska utmaningar.

Inom stadsplaneringen har begreppet mångfunktionella gator introducerats för att visa på gatans potential att bidra med fler värden än biltransporter.

  • Gator kan utformas som livfulla offentliga rum som höjer attraktiviteten och har effekter på integration, fastighetspriser och ekonomisk aktivitet (service, lokaler mm)
  • Gatuträd bidrar till bättre luftkvalitet, binder koldioxid och föroreningar, tar hand om dagvatten, stödjer den ekologiska infrastrukturen och ger trivsammare och hälsosammare stadsmiljö
  • Gator kan utformas för att främja aktiva transporter, fysisk aktivitet och hälsa, stödja trygghet och trafiksäkerhet och för att öka barns rörelsefrihet

Idag finns etablerade verktyg för att analysera och prognostisera trafikflöden – men det saknas användbara och jämförbara mät- och analysverktyg för andra värden som påverkas av gatuutformning.

I detta projekt är målet att ta fram ett praktiskt verktyg som kan användas i planering och utformning av gator för att synliggöra sociala, ekonomiska och ekologiska värden. Verktyget kan användas för att jämföra olika alternativ vid gatuomvandling eller vid utformning av helt nya gator.

Som input i verktyget används variabler som gång- och körbanebredd, antal träd, antal entréer, hastighet och trafikflöden. Verktyget prognostiserar effekter på dagvattenfördröjning, klimatpåverkan, temperatursänkning, buller, aktiva transporter, bostadspriser, omsättning etc. Ambitionen är att ta fram ett lättanvänt webbaserat verktyg, som kan få stor spridning och acceptans bland stadsplanerare, trafikplanerare och politiker.

Verktyget utformas i en iterativ process i nära samverkan med en referensgrupp som representerar olika användare – kommunala stads- och trafikplanerare, konsulter, arkitekter, politiker och statliga aktörer mm, för att säkerställa användbarheten. Verktygets beräkningsmodeller bygger på befintlig forskning och studier om värden och effekter av åtgärder i gaturum.

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning

Projektnamn

Värdeverktyg för gatuutveckling

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

24 månader

Partner

Spacescape

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
5.Jämställdhet
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
15.Ekosystem och biologisk mångfald
Katarina Borg

Kontaktperson

Katarina Borg

Projektledare

+46 10 516 59 64

Läs mer om Katarina

Kontakta Katarina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Stefan Molnar

Kontaktperson

Stefan Molnar

Doktorand

+46 70 538 59 78

Läs mer om Stefan

Kontakta Stefan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.