Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Brunnsparken
Foto: Jopparn

Värdering av offentliga platser för urban omställning - VARFÖR?

Offentliga platser ska vara tillgängliga för alla, samt stödja en omställning till mer hållbara livsstilar och ett mer robust näringsliv. Men i praktiken måste prioriteringar alltid göras. Detta projekt vill generera kunskaper om hur aktörer som utvecklar offentliga platser gör för att värdera olika alternativ, och hur de kan bli bättre på det.

Bakgrund

När en offentlig plats ska utvecklas eller rustas upp behöver olika sätt att designa och programmera platsen på värderas och vägas mot varandra. Den typ av aktiviteter som en sådan process består av, så som ekonomiskt kalkylerande, utredningar, intressentdialoger, arkitekttävlingar, upphandlingar och politiska beslut, genomsyras alltid av värdeomdömen. Dock är dessa värderingar i regel outtalade och förgivettagna. Detta trots att de i praktiken får betydelse för vilka offentliga platser vi får och hur de fungerar. 

Syfte och bidrag

Syftet med projektet Värdering av offentliga platser för urban omställning (VARFÖR?) är att generera kunskaper om hur värderingar artikuleras i design av offentliga platser och om hur de styr processer och utfall.

Att generera kunskaper om de aktiviteter, metoder och teknologier för värdering som idag används är viktigt eftersom valet av dessa i praktiken har betydelse för vilka offentliga platser vi får i slutändan. Om vi i dagens Sverige vill få mer välfungerande offentliga platser, exempelvis sådana som stödjer en omställning till mer hållbara- och hälsosamma livsstilar samt till ett robust näringsliv, är det viktigt att de värderingspraktiker och värderingsteknologier som tillämpas hjälper snarare än stjälper. 

Projektet VARFÖR? vill därför bidra med kunskaper, verktyg och teknologier som hjälper aktörer i branschen att på ett ännu mer medvetet vis designa processer och platser, d.v.s. på att ställa sig själva frågan: "Varför?". Projektet vill även bidra till pågående akademisk kunskapsutveckling inom området. 

Projektaktiviteter

Projektet består av tre delar:

1) Inläsning av existerande forskning samt sammanställning av kunskapsläget;

2) Genomförande av en fallstudie med fokus på upprustningen av Brunnsparken i Göteborg. Empirisk data samlas in genom intervjuer, dokumentanalys, medieanalys och platsinventeringar;

3) Resultatsammanställning i form av I) vetenskapliga artiklar som en del i en av projektdeltagarnas avhandlingsarbete och II) lämplig populärvetenskaplig sammanställning som tas fram i dialog med aktörer som har deltagit i Brunnsparkens upprustning.

Sammanfattning

Projektnamn

Värdering av offentliga platser

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Projektledare, forskningspart

Projektstart

Varaktighet

17 mån

Partner

Chalmers Tekniska Högskola

Finansiärer

RISE, Chalmers

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
5.Jämställdhet
10.Minskad ojämlikhet
11.Hållbara städer och samhällen
Stefan Molnar

Kontaktperson

Stefan Molnar

Doktorand

+46 70 538 59 78

Läs mer om Stefan

Kontakta Stefan
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Projekt

Levande bottenvåningar som värdeskapande stadsutveckling

Många svenska stadsutvecklingsprojekt har som mål att fastigheter ska ha verksamheter i bottenplan. Detta är dock inte enkelt i tider av digital handel och externa köpcentrum. Projektet har tagit fram en handbok och en fallstudie …
Berättelse

Stadsbyggnad – ett verktyg för social hållbarhet

Samhället brottas med många sociala utmaningar. Boendesegration, social isolering, hotade offentliga platser – komplexa problem som kan angripas på olika sätt samtidigt. RISE bidrar med kunskap och nya sätt att utforma och utvärde…
Projekt

Rikare grannskap

Mobilitetstjänster som minskar bilanvändning och frigör ytor för fler bostäder, mer grönska och bättre livsmiljö i bildominerade bostadsområden
Projekt

Att mäta hållbar utveckling i stadskärnor

Idag är det många stadskärnor som letar efter sätt att förstå och agera på sin omvärld. Det blir då viktigt att ha tillgång till relevant och god data för att kunna fatta kunskapsdrivna beslut. I det här projektet undersöks möjlig…
Projekt

Social hållbarhet i samhällsplanering – en kunskapsöversikt

Det råder oklarhet kring vad social hållbarhet innebär inom samhällsplanering. Ett mål med denna kunskapsöversikt – genomförd med aktörer på kommunal, delregional, regional och statlig nivå i Sverige – har varit att skapa förståel…
Projekt

Stadsbyggnads­investeringars effekter och värden (SIGURD)

Hur vi bygger påverkar inte bara den fysiska miljön, det påverkar också människors livsvillkor. Projekt SIGURD ska hjälpa aktörer inom stadsutveckling att mäta och förstå vilken betydelse olika stadsbyggnadsinvesteringar har för e…
Projekt

Trygghet i stadsplanering - trygga gestaltade livsmiljöer för vem?

Trygghetsfrågorna står högt upp på dagordningen i Sverige. Inte minst i gestaltning och drift av våra gemensamma livsmiljöer. Det är dock inte alltid självklart att kunskaper om vad som skapar trygghet för olika delar av befolknin…