Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
RISE GLP-godkända cellodlingslabb
Foto: Per Aronsson

Validering av in vitro-metod för test av kemikaliers hormonstörande effekt

RISE deltar i ett europeiskt projekt som ska validera in vitro-testmetoder som kan bedöma kemikaliers hormonstörande effekt. Målet är att kunna använda metoderna för regulatorisk säkerhetsbedömning, och därmed bidra både till att begränsa människors och djurs exponering för hormonstörande kemikalier och till att minska användningen av försöksdjur.

Syfte och mål

EU arbetar sedan flera år både med att ersätta djurförsök med djurfria (s.k. in vitro) testmetoder och med att begränsa människors och djurs exponering för hormonstörande ämnen, vilka misstänks orsaka bland annat reproduktionsstörande effekter och cancer. Projektet syftar till att vidareutveckla och validera in vitro-testmetoder som kan bedöma kemikaliers hormonstörande effekter.

Utmaning

För att bedöma en kemikalie måste man kunna identifiera om och i så fall vilken typ av hormonstörande effekt den har, och för att bedömningen ska vara tillförlitlig behöver testmetoden vara validerad. En validering innebär en omfattande utvärdering av metoden för att fastställa dess tillförlitlighet och relevans för det tänkta ändamålet.

Lösning

Med vår gedigna kunskap om både in vitro-metoder och de kvalitetskrav som ställs på metoder som ska användas för regulatoriska ändamål deltar vi nu i vår andra stora valideringsstudie ledd av EURL ECVAM, EUs referenslaboratorium för alternativ till djurtester. Studien syftar till att vidareutveckla och färdigställa samt validera in vitro-testmetoder som kan detektera vilka effekter kemikalier kan ha på sköldkörteln. Detta arbete innebär till stor del att ta fram kvalitetssäkrad (GLP) experimentell data och dokumentation. Vi har tidigare framgångsrikt deltagit i en liknande valideringsstudie för en testmetod för androgenstörande aktivitet.

Effekt

Efter en framgångsrik validering förväntas metoden upptas i OECDs testmetodprogram för kemikalier, och därmed få både global spridning och tillämpning när det gäller regulatorisk säkerhetsbedömning av kemikalier. Projektet kan därmed bidra både till att människor och djur i mindre grad utsätts för hormonstörande kemikalier och att användningen av försöksdjur minskar.

Sammanfattning

Projektnamn

Validering av in vitro-testmetod

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

RISE har av EURL ECVAM tilldelats en av 17 metoder med potential att detektera sköldkörtelstörande kemikalier. RISE ansvarar för att vidareutveckla samt färdigställa metoden (del 1) samt att som första labb validera metoden (del 2).

Projektstart

Varaktighet

Del 1: 2018-2020, Del 2: 2021-2022

Total budget

5.3 MSEK för del 1 (Definition av metoden)

Partner

EURL ECVAM

Finansiärer

FORMAS

Koordinator

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
12.Hållbar konsumtion och produktion