Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
TINK workshop
Foto: Lisa Andersson

TINK: dagvatten

TINK står för tillgänglighet, inkludering och normkritisk analys. I detta projekt var miljöer med öppna dagvattenlösningar i fokus. Syftet var att utforska metoder för att utveckla miljöer som möter både klimatutmaningar och sociala målsättningar med fokus på tillgänglighet och inkludering.

"Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön." (Propositionen Politik för gestaltad livsmiljö)

Öppna dagvattenlösningar har stor potential att bidra till städers hållbarhet genom att bl.a. fördröja och rena dagvatten lokalt, skapa rekreationsmöjligheter och en attraktivare stadsmiljö. Innan detta projekt påbörjades, hade RISE i tidigare projekt (2017-04909)  identifierat att miljöer med dagvattenlösningar sällan utvecklas eller analyseras utifrån sociala aspekter och bl.a. sett exempel som inte uppfyller nationella riktlinjer gällande tillgänglighet.

För att utveckla hållbara miljöer och samhällen krävs tvärdisciplinära processer där både sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter beaktas. I detta fall handlade det om att utforska metoder för att analysera hur miljöer med öppna dagvattenlösningar kan utformas för att aktivt bidra till sociala målsättningar och värden med fokus på tillgänglighet och inkludering. Arbetet bedrevs av RISE, HDK, Disorder och Usify i nära samarbete med övriga projektparter som deltog med expertis i projektets innovationshubbar.

Projektet resulterade i en inspirationsrapport samt vetenskapliga publiceringar med beskrivningar av metoder, koncept och miljöer med öppna dagvattenlösningar som är utformade för att möta sociala målsättningar. Detaljerade förslag utvecklades också för utvalda platser i de två kommuner som medverkade i projektet.

Sammanfattning

Projektnamn

TINK

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare, expertstöd

Projektstart

Varaktighet

Januari 2019-juni 2021

Partner

HDK, Disorder, Usify, Göteborgs stad, Vellinge kommun, Utopia, Liljewall Arkitekter, Kvadrin, SLU

Finansiärer

Vinnova

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
10.Minskad ojämlikhet
11.Hållbara städer och samhällen
Helene Sörelius

Kontaktperson

Helene Sörelius

Projektledare

+46 10 516 63 35

Läs mer om Helene

Kontakta Helene
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Stefan Molnar

Kontaktperson

Stefan Molnar

Doktorand

+46 70 538 59 78

Läs mer om Stefan

Kontakta Stefan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Projekt

Samverkan för hållbar dagvatten- och skyfallshantering på kvartersmark

Projektet SODA ska leda till ökad motståndskraft mot klimatförändringarna på befintlig och ny exploaterad kvartersmark genom en hållbar dagvatten- och skyfallshantering.
Projekt

Studie av definition och tillämpning av begreppet tillgänglighetsdesig

I Vinnovas regleringsbrev för budgetåret 2017 fick myndigheten ett uppdrag om en satsning på Tillgänglighetsdesign. I denna studie analyserade RISE, inom ramen för Vinnovas uppdrag, begreppen tillgänglighetsdesign och universell …
Projekt

People-tools-Process-Place: Designdriven tillgänglighetsdesign

Offentliga platser ska vara tillgängliga för alla. Men medan det finns lagar och riktlinjer kring fysisk tillgänglighet är det mer oklart hur kommuner och andra aktörer kan göra offentliga platser tillgängliga och inkluderande ur …
Projekt

PRISMA – Processverktyg för social hållbarhet i stadsdelsomvandling

Många av dagens stadsutvecklingsprojekt tyngs av problem med att initiala ambitioner för social hållbarhet urholkas under processens gång, samtidigt som involverade personer använder olika "språk". Forskare vid RISE tog …
Projekt

Tätorternas vardagsrum

I samband med Covid-19-pandemin synliggjordes värdet av robusta och välfungerande offentliga platser i våra tätorter. Dessutom åskådliggjorde de delvis nya livsmönster som följde i pandemins kölvatten behovet av att tänka nytt kri…
Projekt

NormViz - Normkreativ visualisering i stadsutveckling

Visualiseringar i stadsutvecklingsprocesser är ofta stereotypa gällande ålder, kön och etnicitet. Samtidigt kan visualiseringar användas för att synliggöra och driva normkritiska perspektiv i stadsutveckling, och bidra till mer in…
Projekt

Multifunktionell urban klimatanpassning i samverkan

Projektet skapar förutsättningar för att genomföra effektiv och hållbar klimatanpassning av den byggda stadsmiljön. Fokus ligger på att minska sårbarheten vid skyfall och värmeböljor med åtgärder som även skapar andra sociala, eko…