Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Lilla Torg i Kristianstad
Foto: News Oresund

Tätorternas vardagsrum

I samband med Covid-19-pandemin synliggjordes värdet av robusta och välfungerande offentliga platser i våra tätorter. Dessutom åskådliggjorde de delvis nya livsmönster som följde i pandemins kölvatten behovet av att tänka nytt kring hur vi kan använda dessa tätorternas vardagsrum framöver. Det är den här utmaningen som projektet tog sin an.

I projektet utforskade Kristianstads kommun i samarbete med RISE och Sesam arkitekter, den roll som flexibla, småskaliga och temporära åtgärder kan spela för att revitalisera offentliga platser i tätorter i Sverige, detta vid sidan av ordinarie planeringsprocesser. Det kan exempelvis handla om nya småskaliga och flexibla sätt att testa, etablera och sprida mobilitetstjänster, konst och kultur, social service, handel, idrott, lek och rekreation, utbildning m.m.

I den första delen av projektet genomfördes en forskningsöversikt med fokus på 1) framtidens offentliga rum i spåret av Covid-19-pandemin och 2) den roll som temporära lösningar och experiment spelar på offentliga platser på mindre orter runtom i världen.

I den andra delen av projektet genomfördes fallstudier på fyra offentliga platser i Kristianstads kommun, nämligen Stora Torg och Gamlegårdens centrum i Kristianstad, liksom Fjälkinge Stationstorg och torget i Maglehems by. Dessa valdes då de representerar fyra olika typer av offentliga platser som går att finna runtom i landet. Lärdomarna bör därför vara överförbara till många tätorter i Sverige, såväl centralort, förort, större tätort och mindre tätort. Till att börja med studerades respektive plats med avseende på dess karaktär och utmaningar, detta i dialog med lokala aktörer så som boende och näringsidkare. Dessutom identifierades vilka sociala, ekonomiska, fysiska och kunskapsmässiga resurser på platserna som potentiellt kunde mobiliseras med hjälp av temporära platsskapande åtgärder. Baserat på studierna och på genomgången av tidigare forskning utvecklades för varje plats ett koncept för en lösning som skulle kunna bidra till att revitalisera platsen i samarbete med lokala aktörer.

Projektet resulterade i en genomgång av existerande forskning, platsanalyser samt utveckling av gestaltningsförslag som visade på hur var och en av de fyra platserna över kommande år kan genomgå stegvisa omvandlingar med hjälp av temporära, småskaliga lösningar. Gestaltningsförslagen presenterades för allmänheten genom utställningar på de fyra platserna under sommaren år 2023. Dessutom tog projektet fram en "kokbok" som beskriver hur kommuner, fastighetsbolag, civilsamhällesaktörer och andra tillsammans kan omvandla platser med hjälp av temporära småskaliga lösningar.

Sammanfattning

Projektnamn

Tätorternas vardagsrum

Status

Avslutat

Region

Region Skåne

RISE roll i projektet

Forskningspart

Projektstart

Varaktighet

November 2021 - november 2023

Partner

Kristianstads kommun

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
5.Jämställdhet
10.Minskad ojämlikhet
11.Hållbara städer och samhällen
16.Fredliga och inkluderande samhällen
Katarina Borg

Kontaktperson

Katarina Borg

Projektledare

+46 10 516 59 64

Läs mer om Katarina

Kontakta Katarina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Projekt

TEMPO - Temporära åtgärder för värdeskapande stadsmiljöer

Tillfälliga test och temporära åtgärder blir allt vanligare inslag i stadsmiljöer. För ökad förståelse för den här ansatsen inom stadsutveckling genomfördes en forskningsöversikt samtidigt som en handbok för utvärdering av temporä…
Projekt

Kartläggning av delningstjänster och hur dessa bidrar till levande gat

Delningsekonomi ses av många idag som ett sätt att skapa ekonomiskt, socialt och ekologiskt bärkraftigare städer och samhällen. Det här projektet syftade till att generera kunskaper om hur delningsinitiativ, genom att finnas på pl…
Projekt

ORKA - Att långsiktigt bygga kapacitet för social hållbarhet

I det här projektet kommer RISE tillsammans med en allmännyttig fastighetskoncern - Framtiden AB, en privat fastighetsägare - Stena Fastigheter Göteborg AB, Stiftelsen För Byggandets Managementfrågor samt Volvo Cars utveckla nya a…
Projekt

Att mäta hållbar utveckling i stadskärnor

Idag är det många stadskärnor som letar efter sätt att förstå och agera på sin omvärld. Det blir då viktigt att ha tillgång till relevant och god data för att kunna fatta kunskapsdrivna beslut. I det här projektet undersöks möjlig…
Projekt

Mätning och uppföljning av utveckling på affärs- och medborgarplatser

Centrum för AMP är ett centrum för platsutveckling med uppdrag att skapa livliga, trevliga och trygga offentliga miljöer i Sverige tillgängliga för alla. I det här projektet arbetade RISE med att ta fram och testa ett verktyg för…
Projekt

People-tools-Process-Place: Designdriven tillgänglighetsdesign

Offentliga platser ska vara tillgängliga för alla. Men medan det finns lagar och riktlinjer kring fysisk tillgänglighet är det mer oklart hur kommuner och andra aktörer kan göra offentliga platser tillgängliga och inkluderande ur …
Projekt

Tillgänglighetsdesign för stadens utveckling

Våra städer skulle kunna utformas för att vara tillgängliga, användbara, inkluderande, attraktiva och välgörande i betydligt högre utsträckning än vad som görs idag. Denna förstudie kring tillgänglighetsdesign i städer var menad a…
Projekt

Värdeverktyg för gatuutveckling

I det här projektet ska RISE tillsammans med Spacescape utveckla ett verktyg som kan synliggöra hur sociala, ekologiska, ekonomiska och hälsomässiga värden påverkas av utformning av gator.