Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Lilla Torg i Kristianstad
Foto: News Oresund

Tätorternas vardagsrum

I samband med Covid-19-pandemin synliggjordes värdet av robusta och välfungerande offentliga platser i våra tätorter. Dessutom åskådliggjorde de delvis nya livsmönster som följde i pandemins kölvatten behovet av att tänka nytt kring hur vi kan använda dessa tätorternas vardagsrum framöver. Det är den här utmaningen som projektet tar sig an.

I projektet utforskar Kristianstads kommun i samarbete med RISE och Sesam arkitekter, den roll som flexibla, småskaliga och temporära åtgärder kan spela för att revitalisera offentliga platser i tätorter i Sverige, detta vid sidan av ordinarie planeringsprocesser. Det kan exempelvis handla om nya småskaliga och flexibla sätt att testa, etablera och sprida mobilitetstjänster, konst och kultur, social service, handel, idrott, lek och rekreation, utbildning m.m.

I den första delen av projektet genomförs en forskningsöversikt med fokus på 1) framtidens offentliga rum i spåret av Covid-19-pandemin och 2) den roll som temporära lösningar och experiment spelar på offentliga platser på mindre orter runtom i världen.

I den andra delen av projektet genomförs fallstudier på fyra offentliga platser i Kristianstads kommun, nämligen Stora Torg och Gamlegårdens centrum i Kristianstad, liksom Fjälkinge Stationstorg och torget i Maglehems by. Dessa har valts då de representerar fyra olika typer av offentliga platser som går att finna runtom i landet. Lärdomarna bör därför vara överförbara till många tätorter i Sverige, såväl centralort, förort, större tätort och mindre tätort. Till att börja med studeras respektive plats med avseende på dess karaktär och utmaningar, detta i dialog med lokala aktörer så som boende och näringsidkare. Dessutom identifieras vilka sociala, ekonomiska, fysiska och kunskapsmässiga resurser på platserna som potentiellt kan mobiliseras med hjälp av temporära platsskapande åtgärder.. Baserat på studierna och på genomgången av tidigare forskning utvecklas för varje plats ett koncept för en lösning som skulle kunna bidra till att revitalisera platsen i samarbete med lokala aktörer.

Projektet är tänkt att resultera i en genomgång av existerande forskning, fallbeskrivningar, digitala visualiseringar samt utställningar på de fyra platserna under sommaren år 2023.

Sammanfattning

Projektnamn

Tätorternas vardagsrum

Status

Pågående

Region

Region Skåne

RISE roll i projektet

Forskningspart

Projektstart

Varaktighet

November 2021 - november 2023

Partner

Kristianstads kommun

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
5.Jämställdhet
10.Minskad ojämlikhet
11.Hållbara städer och samhällen
16.Fredliga och inkluderande samhällen
Katarina Borg

Kontaktperson

Katarina Borg

Projektledare

+46 10 516 59 64

Läs mer om Katarina

Kontakta Katarina
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Projekt

TEMPO - Temporära åtgärder för värdeskapande stadsmiljöer

Tillfälliga test och temporära åtgärder blir allt vanligare inslag i stadsmiljöer. För ökad förståelse för den här ansatsen inom stadsutveckling så har en forskningsöversikt genomförts, samt en handbok för utvärdering av temporära…
Projekt

Kartläggning av delningstjänster och hur dessa bidrar till levande gatuplan

Delningsekonomi ses av många idag som ett sett att skapa ekonomiskt, socialt och ekologiskt bärkraftigare städer och samhällen. Det här projektet syftade till att generera kunskaper om hur delningsinitiativ, genom att finnas på pl…
Projekt

Kartläggning av delningstjänster och hur dessa bidrar till levande gatuplan

Delningsekonomi ses av många idag som ett sett att skapa ekonomiskt, socialt och ekologiskt bärkraftigare städer och samhällen. Det här projektet syftade till att generera kunskaper om hur delningsinitiativ, genom att finnas på pl…
Projekt

JämtJämlikt - Certifieringssystem för jämlika offentliga miljöer

För att möta utmaningarna och avhjälpa de hinder som i stadsutvecklingsprocesser försvårar ett strukturerat jämlikhetsarbete som ger effekt tas det nu fram ett certifieringsststem som ska säkerställa ett systematiskt arbete med sa…
Projekt

KOMPIS - Kombinerad mobilitet som tjänst i Sverige

KOMPIS är initierat av Regeringens samverkansgrupp (SVP) för Nästa generations resor och transporter, och är ett projekt under Drive Sweden, finansierat av Vinnova. KOMPIS syftar till att främja framväxten av kombinerad mobilitet …
Projekt

ORKA - Att långsiktigt bygga kapacitet för social hållbarhet

I det här projektet kommer RISE tillsammans med en allmännyttig fastighetskoncern - Framtiden AB, en privat fastighetsägare - Stena Fastigheter Göteborg AB, Stiftelsen För Byggandets Managementfrågor samt Volvo Cars utveckla nya a…
Projekt

Att mäta hållbar utveckling i stadskärnor

Idag är det många stadskärnor som letar efter sätt att förstå och agera på sin omvärld. Det blir då viktigt att ha tillgång till relevant och god data för att kunna fatta kunskapsdrivna beslut. I det här projektet undersöks möjlig…
Projekt

Mätning och uppföljning av utveckling på affärs- och medborgarplatser

Vad är en god och välfungerande centrummiljö och för vem? I det här projektet samarbetar RISE och föreningen Centrum för AMP för att utveckla en forskningsbaserad metod för att mäta och följa upp insatser i de så kallade Affärs- o…