Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Digitalisering av VA i staden
Foto: Foto: Aditya Vyas; Illustration: Magnus Arnell

State of Knowledge – Digitalisering i den svenska VA-branschen

Digitaliseringstrenden har potential att bidra till stort värdeskapande för VA-branschen och dess kunder. Digitala teknologier kommer att öka explosionsartat överallt men det stora värdeskapandet ligger i att implementera systemövergripande strategier och tillämpningar. Svenska vattensystem är komna en bit på vägen och många VA-verksamheter planerar för att ta fram digitala strategier och ta ett kliv uppåt i detta arbete. Dock saknas ofta kunskapen om vad det innebär och hur man ska komma igång.

Syftet med projektet är att sammanställa och höja kompetensen i svenska VA-branschen avseende digital transformation (för hela vatten- och avloppssystemet) på systemnivå. Detta för att ge VA-verksamheter en kunskapsbas att utgå ifrån i sin strävan att strategiskt anamma digitaliseringen. Vidare för att skapa kompetensöverföring mellan forskare och behovsägare, mellan reningsverk och nät och exempel från andra branscher. Huvudresultatet från projektet är en kunskapssammanställning över digitalisering för vattensektorn: definitioner och begrepp, behov och värdeskapande, vision och möjligheter, datalagring och säkerhet. Bland annat inkluderar detta rekommendationer kring nya kompetensbehov som uppstår hos VA-organisationerna samt rekommendationer till arbetet med att uppdatera Lås och Bom-föreskrifterna kring digitalisering utifrån cyber- och datasäkerhet. Med ett stort antal aktiva deltagare i projektet från akademi, institut, experter och 14 geografiskt spridda kommuner önskar projektet genom tre fysiska träffar förstå kompetensbehoven, sprida inspiration och nyfikenhet kring digitalisering och lägga en grund för förståelse av säkerhetsaspekterna på digitalisering.

Förväntad nytta

Projektet förväntas ge en bas för förståelse av den digitala transformationen av vattensektorn. VA-organisationer uttrycker behov av grundläggande kunskap för att strategiskt ta sig an digitaliseringen. Projektet kommer genom en kollaborativ process arbeta med behov, värdeskapande och säkerhetsaspekter på området. Organisatoriska aspekter (t.ex. kompetensbehov) och framgångsfaktorer inkluderas. En kunskapssammanställning med goda exempel belyser potential och möjligheter med digitaliseringen.

Sammanfattning

Projektnamn

Digitalisering av VA-branschen

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare och forskare

Projektstart

Varaktighet

13 mån

Total budget

720 000

Partner

Borås Energi och Miljö, Eskilstuna Energi och Miljö, Göteborg Kretslopp och vatten, Järfälla kommun, Käppalaförbundet, Laholmsbuktens VA, Mälarenergi, Nodra, Norrvatten, NSVA, Roslagsvatten, Stockholm Vatten och Avfall, VA SYD, Chalmers, DHI, IVL Svenska Miljöinstitutet, KTH, Lunds universitet, Mälardalens högskola, Uppsala universitet, Sweden Water Research, Sveriges Lantbruksuniversitet

Finansiärer

Svenskt Vatten Utveckling

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

6.Rent vatten och sanitet
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
Magnus Arnell

Kontaktperson

Magnus Arnell

Forskare

Läs mer om Magnus

Kontakta Magnus
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Område

Vatten

Hur mycket rent, drickbart vatten har du använt idag? Många gånger slår vi säkert på kranen utan att tänka. Men dricksvatten är en lyxvara i många delar av världen. Varje år blir barn och vuxna sjuka och dör på grund av smutsigt v…
Område

Digitalisering

Stora samhällsutmaningar som klimatförändringar, globalisering och ändrad demografi ställer krav på företag att förändras för ökad konkurrenskraft och på offentlig sektor att införa smartare arbetssätt och nya tjänster. Digitalise…
Område

Cybersäkerhet

Sverige är ett av världens mest digitaliserade länder. Läkarbesök sker online, kontanter är sällsynt och självkörande bilar testas på våra vägar. Ju mer vi förlitar oss på uppkopplade system växer behovet av cybersäkerhet för att …
Berättelse

Städerna behöver data för att bli smarta

En förutsättning för att skapa smarta städer där tillämpad AI, digitala verktyg och tjänster underlättar invånarnas vardag och effektiviserar stadens funktioner ur ett hållbart och långsiktigt perspektiv är data. Sverige ligger lå…
Expertis

Modellering av ARV

Sveriges avloppssystem och reningsverk står inför stora investeringar och ökande krav. Nya verktyg krävs för att utvärdera prestanda och optimera effektivitet.
Expertis

Vatten­försörjning och vatten­användning

Klimatförändringar, urbanisering och åldrad infrastruktur innebär påtagliga utmaningar för vattenförsörjningen både i Sverige och globalt. För att hantera utmaningarna och säkerställa en långsiktigt hållbar vattentillgång krävs vä…
Expertis

Resursåterförande avloppssystem

Innovativa avloppsystem kan skydda miljön från skadliga utsläpp och samtidigt skapa cirkulära flöden av vatten, näring och energi.
Expertis

Dagvatten

Växande städer samt ett förändrat klimat kräver en förbättrad dagvattenhantering i svenska städer för att kunna bemöta framtida utmaningar och skapa attraktivare urbana miljöer.