Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Biobaserade energibärares bidrag till ett flexibelt energisystem

I skiftet mot fossilfrihet är elektrifiering ett viktigt verktyg, men elektrifieringen medför också ett kraftigt ökat elbehov. Förnyelsebar energi från sol- och vindkraft behöver balanseras för att skapa redundans i energisystemet. I kombination med andra förnyelsebara energibärare, så som biogas och vätgas, kan redundansen i energisystemet utökas.

Den industriella omställningen har stött på hinder och utmaningar i att kunna säkra tillräckligt med förnyelsebar energi, oberoende av energikälla eller energibärare (t.ex. el, biogas, vätgas). Effektbristen och -problematiken i södra Sverige har fått exemplifiera några av de stora utmaningar som Sveriges energisystem står inför, både regionalt och nationellt. Effektbristen har bland annat medfört regionala problem så som stoppad utbyggnation av existerande industrier och nyetablering av andra.

Bioflex syftar till att öka flexibiliteten, redundansen och robustheten i energisystemet genom att integrera biologiskt producerade energibärare (biovätgas och biogas) med elektrolytisk vätgas. Projektet kommer undersöka möjliga synergieffekter mellan energibärarnas olika produktionsvägar, kombinerad anaerob rening (rötning) och biovätgasproduktion samt elektrolytisk vätgas, och mellan energibärarna i sig.

Kombinationen av energibärare och produktionsvägar förväntas generera tre huvudsakliga effekter: effektivare resursutnyttjande, ökad andel biobaserad energi och ökad flexibilitet i lokala energisystem. Ökad resurseffektivitet uppnås då bioprocesserna tar vara på restströmmar ex. industriellt avloppsvatten för produktion av biogas och biovätgas, men även då resurser delas mellan bioprocessen och elektrolysen.

Projektet kommer genomföra labb- och pilotstudie av en tvåstegs-bioprocess, för kombinerad produktion av biogas och vätgas, undersöka synergieffekter och flexibilitet i samspelet mellan bioprocesserna och elektrolytisk vätgas, teknoekonomisk analys av systemet och en analys av implementeringsscenarion. Projektmålen är att demonstrera tvåstegs-bioprocessen kontinuerligt, minska uppehållstiden i biogasproduktionen med 50% samt optimera näringsämnestillförsel, och att skapa en implementeringsplan och rekommendationer till aktörer för fortsatt utveckling av konceptet.

Sammanfattning

Projektnamn

Bioflex

Status

Pågående

Region

Region Skåne

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

4 853 183 SEK

Partner

Eslövs kommun, Kraftringen Energi AB, Indienz AB, Lunds Universitet

Finansiärer

Energimyndigheten

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

6.Rent vatten och sanitet
7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
Erika Lönntoft

Kontaktperson

Erika Lönntoft

Projektledare

Läs mer om Erika

Kontakta Erika
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.