Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bild med solceller och tistel

Solenergi i stad och land ur ett rättviseperspektiv

Utbyggnaden av solel går snabbt i Sverige, både i städer och på landsbygd. Samtidigt som det är mycket angeläget att snabbt ställa om till förnybar energiproduktion, har vi ett gemensamt ansvar att sträva efter ett inkluderande, rättvist och socialt hållbart samhälle.

Det här tvärvetenskapliga projektet tar utgångspunkt i den snabbt växande satsningen på solcellsanläggningar i Sverige och ett ökat behov av att förstå hur en sådan satsning kan göras på ett socialt hållbart och rättvist sätt.

När det gäller solcellsanläggningar finns det många situationer där det kan uppstå målkonflikter av olika slag som kan lösas på ett mer eller mindre rättvist sätt. Exempel på rättvisedimensioner är vad vi bör använda mark till, till exempel livsmedel eller energi, hur vi på ett rättvist sätt fördelar och bygger ut kapacitet inom ett elnät, hur fysisk planering och placering av anläggningar skall främja en rättvis fördelning av solelproduktion, hur vi förstår vem som får direkt nytta av en anläggning och hur vi bör tänka kring dagens och framtida generationers behov och förutsättningar.

Den tekniska kunskapen och expertisen kring solel finns till stor del redan, men för en hållbar samhällsutveckling behöver vi även förstå de sociala aspekterna av att solenergin växer. Forskare inom samhällsvetenskaplig och humanistisk energiforskning argumenterar för att många centrala frågor inom energiområdet, såsom fördelning av resurser, är filosofiska och etiska snarare än tekniska.

I det här projektet kombinerar vi expertis inom praktisk filosofi, solel, och samhällsvetenskaplig energiforskning för att studera främst två spår inom solenergi: solel i bebyggelsen i stadsmiljöer och storskalig solel i form av solcellsparker på landsbygd. Vi använder praktisk filosofi som en ”lins” för att förstå rättviseaspekter av utbyggnaden av solcellsanläggningar, liksom deltagandemetoder för att föra dialog mellan aktörer. Styrkan med ett praktisktfilosofiskt tillvägagångssätt är att vi inte är begränsade till att observera det som sker, utan vi kan även vara med och arbeta proaktivt med att stötta utvecklingen med hjälp av större insikter, kunskap, resonemang och medvetenhet.

Vi kommer att genomföra intervjuer och workshops med olika aktörer som är, eller har varit, involverade i olika roller i utvalda fall som exemplifierar solelutbyggnaden i stad och på landsbygd. Ett av målen med projektets planerade workshops är att tillsammans med deltagare och projektpartners utveckla ett praktiskt beslutsverktyg som kan användas till stöd för att skapa socialt hållbara och rättvisa processer och utfall i solelutbyggnaden i Sverige.

Resultatet från projektet blir ett stöd som kan underlätta framtida vägval för energisystemets utveckling. Det kan också bidra med ny kunskap och perspektiv som exempelvis kan ligga till grund för förbättrade tillstånds- och planeringsprocesser.

Samarbetspartners: Projektet genomförs i samverkan med Chalmers tekniska högskola, Svenska Kyrkan och EnergiEngagemang Sverige AB.

Från Chalmers deltar Karl de Fine Licht, docent i etik och teknik, med expertis inom praktisk filosofi, rättvisefrågor och hållbar utveckling.

Svenska Kyrkan och EnergiEngagemang Sverige AB bidrar med relevanta frågor, erfarenheter, perspektiv och praktiska fall som kommer ligga till grund för projektets arbete kring rättvis solenergi. Svenska Kyrkan äger och förvaltar både byggnader och mark (inklusive jordbruksmark) över hela Sverige och jobbar aktivt med såväl energieffektiveringsåtgärder som satsningar på förnybar energiproduktion. EnergiEngagemang Sverige AB är ett solenergiföretag som projekterar, installerar och driftar solelanläggningar såväl på byggnader som på mark och har stor erfarenhet av tillståndsprocesser och praktiska vägval. De har installerat ett stort antal anläggningar, bland annat åt Svenska Kyrkan.

Sammanfattning

Projektnamn

Rättvis solenergi

Status

Pågående

RISE roll i projektet

projektledare och deltagare

Projektstart

Varaktighet

34 månader

Partner

Chalmers tekniska högskola, Svenska Kyrkan och Prästlönetillgångarna i Skara Stift, EnergiEngagemang Sverige AB

Finansiärer

Energimyndigheten

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
16.Fredliga och inkluderande samhällen
Maria Håkansson

Kontaktperson

Maria Håkansson

Forskare

+46 10 516 55 46

Läs mer om Maria

Kontakta Maria
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.