Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Kvinna med solceller på sitt hus

Sol för alla – solel ur ett genus- och tjänstedesignperspektiv

Solelbranschen växer, men i dagsläget är det främst teknikkunniga män som köper solceller. Varför ser det ut så och hur kan fler kundgrupper bli delaktiga? Vi tar hjälp av normkritik och tjänstedesign för att förstå hur normer kring genus, teknik och marknad påverkar solelbranschen idag, med målet att öka andelen kvinnor som investerar i solel.

FNs globala mål 5 handlar om jämställdhet, där ”Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser” (UN, 2015). Ett delmål är att med hjälp av teknik stärka kvinnors roll. Mål 7 pekar på behovet av hållbar energi för alla.

Trots en positiv utveckling av solelbranschen i Sverige – vilket självfallet är bra i strävan mot ett förnybart energisystem – så kvarstår att solelbranschen (liksom energibranschen i stort) är kraftigt mansdominerad i såväl utveckling och installation som bland kunder/beställare (IEA, 2020).

I det här projektet tittar vi på hur man långsiktigt kan öka solelens sociala hållbarhet och bredda solelutbyggnaden i Sverige genom att öka andelen kvinnliga småhusägare som satsar på solel. Fler grupper behöver på sikt inkluderas för att nå mål om 100% förnybar elproduktion i Sverige 2040 och för att fler ska känna en delaktighet i den energiomställning som nu pågår. Detta gäller många olika grupper i samhället, men i vårt projekt har vi valt att fokusera på kvinnor som bor i småhus utan solel installerad idag. Vår utgångspunkt är: hur skulle produkter och tjänster kring solel se ut om de designades utifrån kvinnliga husägares behov och önskemål?

Vi använder metoder från tjänstedesign och normkreativ innovation för att synliggöra normer kring teknik, genus och marknad och för att identifiera möjligheter att bättre inkludera kvinnliga småhusägare i solelutbyggnaden. För att ta reda på hur det ser ut i solelbranschen idag och vilka normer branschen medvetet eller omedvetet förhåller sig till, så genomför vi intervjuer med företag och organisationer inom solelbranschen och närliggande branscher. Vi har under våren 2021 intervjuat totalt 10 kvinnliga och manliga deltagare som representerar hela skalan från enmansföretag till globala företag.

I projektet använder vi oss också av fokusgrupper med kvinnor ur vår målgrupp för att ta reda på deras behov och tankar kring solel. Resultatet från både intervjuer och fokusgrupper utgör grunden för vidare utveckling av så kallade kundresor som visar på såväl svaga punkter som möjligheter i ”resan” från intresse till installerade solceller.

Resultatet från projektet kommer bland annat att bestå av kundresorna med designkoncept på produkter och/eller tjänster som sätter målgruppen i fokus. Vi tar också fram ett digitalt material som kan spridas på ett enkelt sätt inom solelbranschen. Projektet vänder sig i första hand till solelbranschens olika aktörer, med målet att öka förutsättningarna för branschen att nå ut till kvinnliga småhusägare. Som i tidigare, liknande projekt (vi inspireras exempelvis av Volvo Cars konceptbil YCC) så kan en utgångspunkt i en specifik målgrupps behov och önskemål resultera i innovativa lösningar som i praktiken inte bara gynnar den specifika målgruppen utan även kommer många fler till gagn.

Samfinansiärer i projektet är Trä- och Möbelföretagen (TMF), Solcellskollen, WSP, Derome Hus, IBC SOLAR, och Innovatum. Utöver dessa, har ytterligare fyra företag bidragit med samfinansiering genom att ställa upp på intervju i projektet. 

Publikationer från projektet  

Projektets slutrapport och handbok "Så klarar du kvinnotestet - Råd till solel-branschen för bättre kundrelationer med kvinnor"

Sammanfattning

Projektnamn

Sol för alla

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

projektledare

Projektstart

Varaktighet

26 månader

Total budget

2006000

Partner

Derome Hus AB, Energikontor Väst, WSP

Finansiärer

Energimyndigheten

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

5.Jämställdhet
7.Hållbar energi för alla
Maria Håkansson

Kontaktperson

Maria Håkansson

Forskare

+46 10 516 55 46

Läs mer om Maria

Kontakta Maria
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.