Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Social innovation i samhällsplanering

Segregation och ojämlik tillgång till boende och viktiga samhällsfunktioner så som skola och arbetsliv är en stor utmaning i dagens Sverige. I det här projektet utvecklades en fritt tillgänglig verktygslåda med metoder som kommuner och regioner kan använda i sitt arbete för minskad segregation och ökad jämlikhet.

I projektet Social innovation i samhällsplanering arbetade RISE tillsammans med Göteborgsregionen och kommunerna Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Partille och Stenungsund för att utveckla innovativa sätt att angripa boendesegregation och ojämlikhet i kommunal och regional samhällsplanering.

Arbetet resulterade i en verktygslåda med metoder som ger kommuner stöd med planering, analys, samverkan och dialog. Verktygslådan innehåller följande metoder:

  • Socialt bostadsförsörjningsprogram
  • Modell för socialt investeringsperspektiv i boende
  • Samtalsstöd för markanvändning
  • Handbok för social konsekvensanalys
  • Handbok för ungas inflytande
  • Metod för stärkt seniorperspektiv
  • Metod för medskapande innovationsprocesser
  • Indikatorer för social hållbarhet

En förutsättning för att kunna arbeta framgångsrikt med metoderna är ett tvärsektoriellt och medskapande arbetssätt. Det innebär ett samarbete mellan framförallt förvaltningar med ansvar för samhällsbyggnads- respektive sociala frågor i en kommun. Det är också på det här sättet som verktygslådan togs fram.

Projektet genomfördes först genom en gemensam förstudie där utmaningarna utforskades och projektkonstellationen etablerades. I nästa steg genomfördes så kallade innovationslabb på två nivåer. För det första etablerades innovationslabb i respektive kommun. Mer specifikt innebar detta att en tvärsektoriell arbetsgrupp med anställda från kommunen tillsammans med andra intressenter stegvis utvecklade, testade, utvärderade och vidareutvecklade en eller flera metoder. För det andra etablerades ett regionalt innovationslabb där representanter från respektive kommun i workshopformat utbytte och byggde kunskaper inom följande teman: medskapande, målgrupper, prototyper och från labb till vardag. Arbetsmetoden med innovationslabb diskuteras närmare i projektets slutrapport.

Sammanfattning

Projektnamn

Social innovation i samhällsplanering

Status

Avslutat

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Forskningspart

Projektstart

Varaktighet

2017-2019

Partner

Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Partille, Stenungsund

Finansiärer

Vinnova, Delegationen mot segregation

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
Magnus Johansson

Kontaktperson

Magnus Johansson

Senior forskare

Läs mer om Magnus

Kontakta Magnus

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Berättelse

Så kan långsiktiga sociala investeringar finansieras

Eftersom sociala investeringar i allmänhet är långsiktiga och berör flera aktörer har kommuner och regioner ofta svårt att omsätta dem i praktiken. Samtidigt behöver den offentliga sektorn bli bättre på att driva innovation över s…
Berättelse

Så skapas verktyg för socialt hållbar samhällsplanering

Ger gröna ytor alltid gladare människor? Spelar det någon roll om renoveringar utförs av boende i området? Ger säkerhetsdörrar en känsla av säkerhet? Frågor om social hållbarhet intresserar många. Men färre har koll på hur det går…
Projekt

NormViz - Normkreativ visualisering i stadsutveckling

Visualiseringar i stadsutvecklingsprocesser är ofta stereotypa gällande ålder, kön och etnicitet. Samtidigt kan visualiseringar användas för att synliggöra och driva normkritiska perspektiv i stadsutveckling, och bidra till mer in…
Projekt

PRISMA – Processverktyg för social hållbarhet i stadsdelsomvandling

Många av dagens stadsutvecklingsprojekt tyngs av problem med att initiala ambitioner för social hållbarhet urholkas under processens gång, samtidigt som involverade personer använder olika "språk". Forskare vid RISE har …
Projekt

Sjöbo 2.0 – Medborgarlab för sociala innovationer

Ett medborgarlab för sociala innovationer som skapar förutsättningar för invånare och lokala aktörer i stadsdelen Sjöbo i Borås att fysiskt mötas och tillsammans utveckla och testa idéer för att lösa sociala utmaningar. Genom att …
Projekt

Social hållbarhet i samhällsplanering – en kunskapsöversikt

Det råder oklarhet kring vad social hållbarhet innebär inom samhällsplanering. Ett mål med denna kunskapsöversikt – genomförd med aktörer på kommunal, delregional, regional och statlig nivå i Sverige – har varit att skapa förståel…
Projekt

People-tools-Process-Place: Designdriven tillgänglighetsdesign

Social hållbarhet ligger högt upp på dagordningen i svensk stadsutveckling, och en viktig aspekt av detta är tillgänglighet. Medan det finns lagar och riktlinjer kring fysisk tillgänglighet är det mer oklart hur kommuner och andra…
Projekt

Renobuild - verktyg för utvärdering av hållbarhet i samband med renoveringar

Renobuild är en beslutsmetod som aktörer i fastighetsbranschen kan använda för att utvärdera renoveringars miljömässiga, ekonomiska och sociala hållbarhet. Renobuild finns i två versioner, en för renoveringar av bostadsområden oc…