Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Delat ledarskap och självledarskap

Självledarskap och delat ledarskap i den offentliga sektorn i Sverige

Från policy till praxis – utvecklingen av nya arbetsätt för självledarskap och delat ledarskap i offentlig sektor.

Syftet med detta projekt är att stödja offentliga aktörer att bredda sig bortom enbart policy och strategier för att utveckla och förkroppsliga arbetssätt för självledarskap och delat ledarskap i vardagliga arbetsrutiner som främjar hållbara hybrida arbetsplatser. Projektet ska utveckla en praxis som stödjer svenska offentliga institutioner att gå från traditionell top-down-styrning mot mer delaktighet och bottom-up-engagemang med ökad kompetens inom självledarskap och delat ledarskap i sina organisationer. 

Detta kan i sin tur möjliggöra en mer syftesdriven organisation med självorganiserande team som fattar beslut närmare och tillsammans med medborgarna. Det kan också förbättra lärande, välbefinnande, engagemang och upplevd meningsfullhet på jobbet bland anställda. 

Projektet syftar också till att bygga ett lärande nätverk mellan deltagande organisationer, en start på en nationell plattform för att innovera styrsystem och praktik i den offentliga sektorn i Sverige genom att stötta förflyttning från traditionella hierarkier mot ökad självledarskap, delat ledarskap, stärkt samarbete och systemperspektiv.

Forskningsprocessen innefattar "förändringsagenter" och deras pilotteam från olika organisationer inom den offentliga sektorn, såsom Polisen, Haninge Kommun, Umeå Kommun, Lidingö Kommun, RISE, Formas och Trafikverket. Denna process omfattar olika metoder för samarbete, reflektion, gemensam dataanalys och kunskapsspridning. En central del av processen är användningen av deltagande aktionsforskning, där förändringsagenterna deltar i workshops för att lära sig och utveckla olika metoder och arbetssätt som kan stödja deras organisations förändringsresan. Dessa metoder implementeras sedan i deras egna organisationer och vidareutvecklas i samarbete med deras team.

För att utvärdera projektets framsteg och effekter omfattar forskningsprocessen både kvantitativa metoder som enkäter och kvalitativa metoder såsom fotoelicitering, intervjuer och observationer. Dessa används för att analysera behoven inom organisationerna och för att utvärdera effekterna av förändringsprocessen. Kontrollgrupper som svarar på enkäterna är också inkluderade för att möjliggöra en jämförelse med resultaten från de team som deltar aktivt i auktionsforskningen.

Sammanfattning

Projektnamn

Självledarskap och delat ledarskap

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator, projektledare, deltagare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Partner

Polisen, Umeå Kommun, Haninge Kommun, Formas, Lidingö Kommun, Trafikverket

Finansiärer

FORTE: Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Projektmedlemmar

Nina Bozic

Kontaktperson

Nina Bozic

Forskare

+46 73 322 03 02

Läs mer om Nina

Kontakta Nina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.