Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Volvo's electric concept bus

RIVSILOn

Regionalt Initiativ för Virtuella och Samverkande Informationssystem i LOkaltrafiken (eller RIVSILOn) är ett projekt som genomförs tillsammans med det internationella initiativet för harmonisering av kollektivtrafikfordons IT-struktur, ITxPT. RIVSILOn syftar till en storskalig utvärdering av de existerande ITxPT-specifikationerna samt förslag på nya gränssnitt for kommande specifikationer.

Kollektivtrafikfordon har blivit alltmer komplexa genom att mängden IT-system har ökat. Fordonstillverkaren, kollektivtrafikhuvudmannen och operatören har ofta varsitt system som också kommunicerar med omvärlden med varsin kommunikationslänk. Det medför långa förhandlingar för att skräddarsy system för specifika aktörer samtidigt som resenärerna riskerar att drabbas när ett delsystem inte fungerar.

ITxPT är en medlemsorganisation som förvaltar tekniska specifikationer för hård- och mjukvarukomponenter. Det innebär tex att komponenter ska kopplas ihop med samma sorts kablar och kontaktdon eller identifiera sig och utbyta data med ett gemensamt format. 

Projektets arbete har huvudsakligen bedrivits i fyra format – genom fyra konkreta piloter som utvecklat och testat nya tjänster byggda utifrån ITxPT-specifikationerna, utvecklingen av ett ITxPT-lab på Lindholmen, regelbundna månadsmöten samt två seminarier.

Genom projektet har nya digitala tjänster utvecklats utifrån ITxPT-specifikationerna. Framtagandet har underlättats av det nya labbet på Lindholmen, vilket gett parterna en arena för att testa och demonstrera nya tjänster. Labbet har också ingått i projektets metodik där tjänsterna först testats i labbet för att sedan demonstreras på två elbussar som gått i linjetrafik i Göteborg.

Arbetet har också resulterat i nya erfarenheter i relation till upphandling av IT-system och insikter om hur affärsrelationerna ändras när upphandlingen sker utifrån en gemensam standard. På så sätt har projektet belyst förutsättningarna för en mindre kostsam upphandlingsprocess, vilket gynnar både de privata aktörerna som svarar på upphandlingen samt huvudmännen, och därmed i förlängningen skattebetalarna. 


Publikationer

Sammanfattning

Projektnamn

RIVSILOn

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Labutveckling

Projektstart

Varaktighet

Juni 2020

Partner

Consat, Pilotfish, Hogia, Transdev, Västtrafik, AB Volvo, Fleetech, Keolis, Icomera, Actia, ltg-emea, Ericsson

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen

Kontaktperson

Håkan Burden

Senior Researcher

+46 10 228 40 44
hakan.burden@ri.se

Läs mer om Håkan