Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Öl i wellpappförpackning
Foto: Spendrups

Reflows - biobaserade produkter av proteinrika bryggerirestströmmar

I projektet Reflows - Cirkulära, biobaserade produkter av proteinrika restströmmar från bryggerier, använder vi oss av den underutnyttjade strömmen uttjänt jäst från bryggerier för att tillverka lim anpassat för trä- och pappersapplikationer.

I ett första steg används råvaran för limning av spånskivor och wellpapp, och på längre sikt skulle den kunna användas både till andra typer av limmade träprodukter och förpackningar, men också till bland annat bindemedel för 3D-printing och djurfoder.

Syfte och mål

Syftet med projektet är att få till stånd ett cirkulärt, hållbart och resurseffektivt nyttjande av bryggerirestströmmar för att bemöta behovet av biobaserade råmaterial och produkter, nationellt och på sikt även internationellt.

Därför är detta viktigt

Att minska användningen av fossilbaserade råvaror är en viktig parameter för att minimera påverkan på natur och miljö. För att få någon betydande effekt är det dock av stor vikt att nya biobaserade alternativ till fossilbaserade råmaterial och produkter tas fram och att dessa även har en effektiv och hållbar produktionsprocess.  

Högsta prioritet i det här projektet är därför att skapa ett värdenätverk som täcker hela värdecirkeln för att producera limmade trä- och pappersprodukter med lim från uttjänt jäst, samt att etablera och utvärdera en utvinningsprocess för den uttjänta jästen. Båda dessa delar är i förlängningen en förutsättning för att kunna påvisa funktionalitet och effektivitet i processen så att ytterligare industrier ska våga/kunna ansluta och bidra till ökad resurseffektivitet, cirkularitet och nyttjande av biobaserade råvaror och material

Förväntade effekter och resultat

Genom valorisering av en underutnyttjad ström och tillgängliggörande av ett biobaserat alternativ till råvara bidrar projektet till omställningen till en biobaserad samhällsekonomi. Projektet förväntas leda till nya tekniklösningar, såsom tillverkning av jästbaserat lim, och i förlängningen till viss del kunna ersätta fossilbaserad råvara vid tillverkning av tex spånskivor med en biobaserad. Förhoppningen är även att projektet ska leda till en förändring av producentbeteende, som med rätt kommunikation i sin tur resulterar i ett förändrat kundbeteende.

Planerat upplägg och genomförande

För att identifiera vilka komponenter som finns i den uttjänta jästen kommer vi bland annat kvantifiera och karakterisera restströmmen. Därefter separeras den proteinrika jästen från övriga komponenter för att kunna utveckla och optimera ett jästbaserat lim för förpackningar av wellpapp samt till spånskivor. Produkten valideras sedan i sina respektive applikationer genom att tillverka demonstratorer som testas och utvärderas utifrån prestation. En ekonomisk, miljömässig och social hållbarhetsanalys kommer även att genomföras för att klargöra produktens påverkan.

Sammanfattning

Projektnamn

Reflows

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

1,5 år

Total budget

3 MSEK

Partner

Spendrups Bryggeri AB, Ragn-Sells Recycling AB, Akzo Nobel Adhesives AB, Byggelit Sverige AB, DS Smith Packaging Sweden AB

Finansiärer

BioInnovation

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Marielle Henriksson

Kontaktperson

Marielle Henriksson

Projektledare, PhD

+46 10 516 62 58

Läs mer om Marielle

Kontakta Marielle
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Sara Stibing

Kontaktperson

Sara Stibing

+46 10 516 62 18

Läs mer om Sara

Kontakta Sara
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Pressmeddelande

Kan uttjänt jäst bli till biobaserat lim

Kan uttjänt jäst från ölbryggning användas för att göra biobaserat lim till wellpappförpackningar och spånskivor? Det ska utvärderas i ett nytt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation – en gemensam satsnin…
Område

Träteknik

När vi färdas genom det svenska landskapet är trä det vanligaste materialet vi ser. Vårt behov av hållbara och förnyelsebara material ökar efterfrågan på kunskap om trä, virke och träbyggande. Inom Träteknik jobbar vi med hur trä …
Expertis

Biobaserad materialutveckling från design till uppskalning

Hållbara material spelar en central roll för framtidens hållbara planet och de har en hög efterfrågan men bristande tillgång. RISE snabbar upp processen för att omvandla nya biobaserade material till funktionella och hållbara prod…
Test & demo

Biokompositer

Internationellt unik testbädd eftersom den samlar hela kedjan från råvara till färdigt utvecklade produktkoncept.
Expertis

Träbaserade material och produkter

Vi utvecklar produkter för ett hållbart samhälle med innovativa material från skogsråvara för tillämpning inom samhällsbyggnadssektorn; utomhus, inomhus samt marin miljö.
Projekt

100 % fossilfria byggskivor och byggelement

I många byggmaterial med trä finns komponenter som är fossilt baserade som gör hela produkten svår att återvinna. Projektets syfte är att minska klimatbelastningen från ett sådant byggmaterial genom att designa produkten för återv…